Επιμόρφωση σε θέματα Γεωπονίας

Επιμόρφωση σε θέματα Γεωπονίας

Κατηγορία : Θέματα Γεωπονίας


Διάστημα : 13 εβδομάδες, (350 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Παπαευαγγέλου Φωτεινή, Λεοντόπουλος Στέφανος, Παπαβλασόπουλος Ανδρέας,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Επιμόρφωση σε θέματα Γεωπονίας

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τη δράση της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Επιμόρφωση σε θέματα Γεωπονίας», διάρκειας 350 ωρών και  13 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους

(Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων) που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της Γεωπονίας.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση: τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση / κατάρτιση του προαναφερθέντος πληθυσμού-στόχου σε θέματα γεωπονίας-περιβάλλοντος, ώστε να είναι σε θέση να: α) αποκτήσει τα κατάλληλα εφόδια για να εργαστεί στον συγκεκριμένο τομέα ή/και β) να εργαστεί ως εκπαιδευτής/τρια σε προγράμματα κατάρτισης του πρωτογενούς τομέα, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. κατανοήσουν τη σπουδαιότητα και τη προσφορά της μέλισσας στη ζωή και τη παραγωγή προϊόντων πρωτογενούς τομέα
 2. περιγράφουν συστήματα εφαρμογής της γεωργίας – κτηνοτροφίας
 3. αναγνωρίζουν τη προσωπική ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον
 4. να διακρίνουν τη γεωργία ακριβείας και την ασφάλεια τροφίμων
 5. να αναγνωρίζουν τις ενεργειακές καλλιέργειες και τις υπερτροφές
 6. να περιγράφουν τους συντελεστές παραγωγής και τις ιδιότητές τους

 

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. αναπτύξουν παραδείγματα βελτίωσης της ζωής των μελισσών και των μελισσοκομικών φυτών
 2. να αναγνωρίζουν τα μελισσοκομικά προϊόντα
 3. επιλέγουν τις ενέργειες που θα ασκήσουν ώστε να περιοριστούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να συμβάλλουν στην αειφορία
 4. αναπτύξουν παραδείγματα συστημάτων κυκλικής βιοοικονομίας
 5. εφαρμόζουν κατάλληλες μεθόδους πιστοποίησης και ελέγχου σα στάδια παραγωγής ώστε να παραχθεί ποιοτικό προϊόν
 6. να εφαρμόσουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την ασφάλεια των καταναλωτών και του περιβάλλοντος

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. ευαισθητοποιηθούν όσον αφορά στην προστασία των μελισσών και των επικονιαστών εν γένει αντιλαμβανόμενοι την προσφορά τους στη φύση και στον άνθρωπο
 2. συνεργαστούν μεταξύ τους δημιουργώντας συλλογικά σχήματα στον τομέα των αγροτικών προϊόντων ώστε να δημιουργηθούν ανταγωνιστικά στην ευρωπαϊκή / παγκόσμια αγορά σχήματα
 3. ευαισθητοποιηθούν όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διαδικασία παραγωγής των αγροτικών προϊόντων
 4. αποδεχτούν την διάκριση δαπανών και να συλλάβουν τη διαδικασία κοστολόγησης των αγροτικών προϊόντων
 5. εξοικειωθούν με τη γεωργία ακριβείας και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
 6. αποδεχτούν τις ενεργειακές καλλιέργειες και τις υπερτροφές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στη μελισσοκομία

(Παπαευαγγέλου Φωτεινή)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Μελισσοκομικά προϊόντα

(Παπαευαγγέλου Φωτεινή)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μελισσοκομικά φυτά

(Παπαευαγγέλου Φωτεινή)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Γεωργική τεχνική Μελισσοκόμων

(Παπαευαγγέλου Φωτεινή)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Ενεργειακά φυτά

(Λεοντόπουλος Στέφανος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Υπερτροφές : Γκότζι μπέρρυ, αρώνια, ιπποφαές

(Λεοντόπουλος Στέφανος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Εισαγωγή στη γεωργία και στα συστήματα άσκησης της γεωργίας, αγροτικά προϊόντα, συστήματα πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων

 (Παπαβλασόπουλος Ανδρέας)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η έννοια της ποιότητας, μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων

(Παπαβλασόπουλος Ανδρέας)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Εθνικές και ενωσιακές ενισχύσεις στη γεωργία - κτηνοτροφία, δημόσιοι φορείς που εμπλέκονται στον έλεγχο των αγροτικών προϊόντων

(Παπαβλασόπουλος Ανδρέας)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Εισαγωγική ενότητα, φυσικό περιβάλλον, φυσικοί πόροι και διαχείρισή τους

(Παπαβλασόπουλος Ανδρέας)

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Αειφόρος ανάπτυξη, αγροτική ανάπτυξη και φυσικοί πόροι, κυκλική οικονομία, οι επικονιαστές και ο ρόλος τους, περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

(Παπαβλασόπουλος Ανδρέας)

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Εφαρμογή οικολογικών λύσεων στην καθημερινή ζωή, περιβαλλοντικές δράσεις

(Παπαβλασόπουλος Ανδρέας)

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΚΟΥΙΖ

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι  Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

 

Παπαευαγγέλου Φωτεινή

Η Παπαευαγγέλου Φωτενή απόφοιτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, εργάζεται τα τελευταία χρόνια ως εκπαιδευτικός στη Β/θμια Εκπαίδευση, ειδικότητας Γεωπόνου ΠΕ 88.01. Έχει εργασθεί στις περισσότερες  θέσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που αφορούν υπηρεσίες γεωπόνου.  Είναι κάτοχος δυο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Ο πρώτος στο γνωστικό αντικείμενο της Βιοτεχνολογίας – Ποιότητας Διατροφής και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας της Σχολής Επιστημών Υγείας, το οποίο ήταν η αφετηρία ενασχόλησης της με την μελισσοκομία και ο δεύτερος στη Φυτική Παραγωγή του Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. 

Επιπρόσθετα, διαθέτει πάνω από 1500 ώρες επιμόρφωσης και κατάρτισης σε γεωπονικά θέματα, περισσότερες από 2000 ώρες σε θέματα εκπαιδευτικής κατάρτισης τόσο ενηλίκων όσο και ανηλίκων και είναι απόφοιτη του ετήσιου προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ. Έχει λάβει επιτυχώς το πιστοποιητικό γραφής και ανάγνωσης του συστήματος τυφλών Braille, καθώς και επιμόρφωση 500 ωρών στην ειδική αγωγή από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Επιπλέον, ανήκει σε περισσότερα από 3 μητρώα ως εισηγήτρια προγραμμάτων, όπως και στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ. Είναι στατιστική ανταποκρίτρια από το 2011 με συμμετοχή σε όλες τις έρευνες που αφορούν το γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα. Έχει λάβει βραβείο του 1ου Διαγωνισμού κατηγορίας Γεωπόνων του κληροδοτήματος αδελφών Βαλταδώρου, το 2017, που αφορούσε καινοτόμες ιδέες και επιστημονικές προτάσεις στον αγροτικό και πρωτογενή τομέα. Συμμετοχή σε αρκετά επιστημονικά άρθρα και επιστημονικά συνέδρια της  Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρίας.

 

 

Λεοντόπουλος Στέφανος

O Δρ. Στέφανος Λεοντόπουλος είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στη Φυτοπροστασία από την Σχολή Γεωπονίας του Πανεπιστημίου του Reading της Μ. Βρετανίας, σπουδές οι οποίες ολοκληρώθηκαν ως υπότροφος του ΙΚΥ. Είναι επίσης  κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος και της Φυτοπροστασίας από το Ανοιχτό Πανεπιστημίου της Κύπρου και το Πανεπιστημίου του Reading της Μ. Βρετανίας αντίστοιχα, αλλά και απόφοιτος του τμήματος Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας. 

Επιπρόσθετα, διαθέτει πάνω από 750 ώρες επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά με τη γεωργική παραγωγή, την προστασία του περιβάλλοντος, τη γεωργία ακριβείας και την ασφάλεια τροφίμων. Στα πλαίσια της συνεχούς επιμόρφωσης έχει ολοκληρώσει επιτυχώς επιμορφώσεις άνω των 8800 ωρών σε διάφορα εκπαιδευτικά θέματα και είναι  απόφοιτος του ετήσιου προγράμματος της ΑΣΠΑΙΤΕ αποκτώντας την κατάλληλη παιδαγωγική κατάρτιση. Απασχολείται επαγγελματικά από το 2005 σε διάφορες θέσεις στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας και αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης. Σχετικά με την εκπαιδευτική εμπειρία, από το 2021 έως σήμερα υπηρετεί ως μόνιμο προσωπικό του κλάδου ΠΕ88.02 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ενώ από το 2005 έως και το 2020 παρείχε αυτοδύναμη διδασκαλία σε διάφορα τμήματα του ΤΕΙ Λάρισας/ΤΕΙ Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως Επιστημονικός-Εργαστηριακός συνεργάτης και Ακαδημαϊκός-Πανεπιστημιακός Υπότροφος. Στα πλαίσια της προσφοράς του στην έρευνα, έχει συμμετάσχει σε 29 ερευνητικά προγράμματα ως μέλος ερευνητικής ομάδας. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής του προσπάθειας αποτυπώνονται με τη κατοχύρωση 2 διπλωματών ευρεσιτεχνίας, τη δημοσίευση 59 επιστημονικών άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, αλλά και σε πρακτικά Ελληνικών και Διεθνών συνεδρίων καθώς και με τη συγγραφή 7 βιβλίων-συλλογικών έργων τα οποία διατίθενται τόσο στο εμπόριο, όσο και ως διδακτικές σημειώσεις σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα. Είναι επίσης, συγγραφέας 3 κεφαλαίων σε βιβλία ξένων εκδοτικών οίκων. Επιπρόσθετα, είναι κριτής για πάνω από 150 επιστημονικές εργασίες σε 44 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και επιμελητής έκδοσης σε 2 από αυτά.

Παπαβλασόπουλος Ανδρέας

Ο Ανδρέας Παπαβλασόπουλος είναι γεωπόνος, ειδικότητας φυτοπροστασίας - εντομολογίας. Διαθέτει συγγραφική και ερευνητική εμπειρία (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά-συνέδρια, εκπαιδευτικό υλικό, κεφάλαια τόμων-βιβλίων, μονογραφίες, οδηγοί σπουδών ΙΕΚ) και πολυετή διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Είναι κάτοχος πτυχίου γεωπονίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη φυτοπροστασία (University of Bristol), μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στις βιολογικές καλλιέργειες (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην εκπαίδευση ενηλίκων (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Εργάζεται σε Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος: 

Παπαευαγγέλου Φωτεινή  (fotpapaeva@hotmail.com)

[Φωτογραφία από Pixabay]