Άλλοι τομείς

Εναλλακτικά θέματα Εκπαίδευσης

Εναλλακτικά θέματα Εκπαίδευσης

Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 € Διάρκεια: 16 εβδομάδες, 450 ώρες

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τη δράση της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εναλλακτικά θέματα Εκπαίδευσης», διάρκειας 450 ωρών και 16 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων) που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Κατάρτισης, της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση αλλά και της αναγνώρισης-αντιμετώπισης των Μαθησιακών Δυσκολιών και των Ατυχημάτων στο σχολικό περιβάλλον.

 

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση: τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

Δείτε περισσότερα...   Πρόγραμμα Σπουδών
Ηθική και Εκπαίδευση - Βιοηθική

Ηθική και Εκπαίδευση - Βιοηθική

Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 € Διάρκεια: 19 εβδομάδες, 500 ώρες

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τη δράση της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ηθική και Εκπαίδευση - Βιοηθική», διάρκειας 500 ωρών και 19 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους

(Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων) που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο Ηθική και Εκπαίδευση - Βιοηθική

 

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση: τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

Δείτε περισσότερα...   Πρόγραμμα Σπουδών
Επαγγελματική Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών

Επαγγελματική Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών

Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 € Διάρκεια: 14 εβδομάδες, 350 ώρες

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τη δράση της στον τομέα της διοργάνωσης σεμιναρίων  και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, σχεδίασε και οργάνωσε την υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ», διάρκειας 350 ωρών.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και, αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους

(Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων) που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της Επαγγελματικής Ανάπτυξη και Ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών.

Δείτε περισσότερα...   Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 500 € Διάρκεια: 200 εβδομάδες, 1500 ώρες

Προνομιακή τιμή για την Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε όλα τα μέλη της ΕΕΠΕΚ: Συνεργασία της ΕΕΠΕΚ με τις Υπηρεσίες Ειδικής Έρευνας και Καθοδήγησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που προσφέρει η Grupo Kiobus και διαχειρίζεται μέσω του ISIC-IVITRA (με έδρα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του Αλικάντε της Ισπανίας).

Η Grupo Kiobus (https://kiobus.com) και το ISIC-IVITRA (Ανώτατο Ινστιτούτο Συνεργατικής Έρευνας, με έδρα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του Αλικάντε της Ισπανίας,  (https://www.ua.es/en), καθώς επίσης και η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν τη σύναψη Στρατηγικής Σύμπραξης σε Διεθνές Επίπεδο, με προνομιακή τιμή σε όλους όσους είναι (ή θα γίνουν) μέλη της ΕΕΠΕΚ για την Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε Δημόσια Πανεπιστήμια της Ισπανίας (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου: International Network of High Academic Achievement International Groups in Higher Education (INet-HAAIG-HE), με Πρόγραμμα σπουδών στην Αγγλική ή Ισπανική γλώσσα.

 

Η συνεργασία αυτή της ΕΕΠΕΚ με τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Ισπανίας και τους παραπάνω επιστημονικούς φορείς οδηγεί -όλα τα μέλη της ΕΕΠΕΚ που επιθυμούν να συμμετέχουν- στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (PhD), διάρκειας 3 ετών, πλήρως αναγνωρισμένης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ( https://www.doatap.gr), και εστιάζει σε Ερευνητικά Πεδία που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων όπως:

  • Καινοτομία και Τ.Π.Ε.,
  • Εκπαίδευση,
  • Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση,
  • Δια Βίου Μάθηση,
  • Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών,
  • Σχολική Ψυχολογία,
  • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση,
  • Διδακτική κλπ.

Δείτε περισσότερα...   Πρόγραμμα Σπουδών