Εναλλακτικά θέματα Εκπαίδευσης

Εναλλακτικά θέματα Εκπαίδευσης

Κατηγορία : Άλλοι τομείς


Διάστημα : 16 εβδομάδες, (450 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Δέσπω Κοτρώτσου, Ευφροσύνη Ταραζά, Ελένη Αναγνώστου, Ειρήνη Ανατσούτσουλα, Δήμητρα Σταμελάκη,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Εναλλακτικά θέματα Εκπαίδευσης

Περιγραφή:

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τη δράση της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εναλλακτικά θέματα Εκπαίδευσης», διάρκειας 450 ωρών και 16 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων) που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Κατάρτισης, της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση αλλά και της αναγνώρισης-αντιμετώπισης των Μαθησιακών Δυσκολιών και των Ατυχημάτων στο σχολικό περιβάλλον.

 

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση: τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων σε θέματα Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης-Κατάρτισης, Επικοινωνίας, Μαθησιακών Δυσκολιών και Ατυχημάτων στο σχολικό περιβάλλον, με δυνατότητα εφαρμογής τους στην πράξη.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. γνωρίζουν την υφιστάμενη κατάσταση στη σύγχρονη Εκπαίδευση και στη σύγχρονη Επαγγελματικής Εκπαίδευση-Κατάρτιση αλλά και  την εξέλιξη αυτών
  2. διευκρινίζουν και να οριοθετούν τις Μαθησιακές Δυσκολίες
  3. εξοικειώνονται με τα θέματα επικοινωνίας αλλά και με τα ατυχήματα στο σχολικό περιβάλλον

 

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  1. εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα Μαθητείας των ΕΠΑΛ
  2. αντιλαμβάνονται τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τα θέματα επικοινωνίας στην εκπαίδευση
  3. αναζητούν λύσεις σε τυχόν  ατυχήματα στο σχολικό περιβάλλον.

 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή της Μαθητείας των ΕΠΑΛ
  2. ερμηνεύουν και να αξιολογούν το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα 
  3. αναζητούν και να αξιολογούν τις μαθησιακές δυσκολίες και τις σχέσεις επικοινωνίας στην εκπαίδευση αλλά και να συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των ατυχημάτων στο σχολικό περιβάλλον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ιστορικό και νομικό πλαίσιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα
ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΔΕΣΠΩ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Σύγχρονη Επαγγελματική Εκπαίδευση-Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση
ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΔΕΣΠΩ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση / « Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)
ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΔΕΣΠΩ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: « Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» / Εφαρμογή του προγράμματος
ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΔΕΣΠΩ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: « Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», Αποτελεσματικότητα – Προοπτική του Θεσμού στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα
ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΔΕΣΠΩ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα
ΤΑΡΑΖΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση
ΤΑΡΑΖΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα / Σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
ΤΑΡΑΖΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Έννοιες, εμπόδια και τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Οι δημόσιες σχέσεις και η εφαρμογή τους στη σύγχρονη εκπαίδευση
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Θεωρητικό πλαίσιο των μαθησιακών δυσκολιών
ΑΝΑΤΣΟΥΤΣΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Πρακτικοί τρόποι αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών
ΑΝΑΤΣΟΥΤΣΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Δυσλεξία
ΑΝΑΤΣΟΥΤΣΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Επιδημιολογία-Παράγοντες κινδύνου στο σχολικό περιβάλλον
ΣΤΑΜΕΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Ατυχήματα στο σχολικό περιβάλλον
ΣΤΑΜΕΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Τρόποι αντιμετώπισης ατυχημάτων στο σχολικό περιβάλλον
ΣΤΑΜΕΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι  Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

Κοτρώτσου Δέσπω  despokotrotsou@gmail.com

Η Δέσπω Κοτρώτσου είναι εκπαιδευτικός Β/θμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας ΠΕ80 (Οικονομίας), ΠΕ11(Φυσικής Αγωγής) και Συντονίστρια της Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. Κάτοχος των μεταπτυχιακών τίτλων ¨Σπουδές στην Εκπαίδευση¨(ΕΑΠ), ¨Ηγεσία και Διοίκηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων¨(RomaTre) και συγγραφέας βιβλίου σχετικού με την αποτελεσματικότητα του θεσμού της Μαθητείας των ΕΠΑΛ. Μέλος της ΕΕΠΕΚ, διαθέτει εμπειρία σε οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης ενηλίκων μέσω ΚΕΚ, πολυετή διδακτική εμπειρία στην Β/θμια εκπαίδευση αλλά και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων κυρίως σε θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Ταραζά Ευφροσύνη  eufrosynitaraza@gmail.com

Η Ευφροσύνη Ταραζά είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του τμήματος Γεωπονίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και υποψήφια Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι συγγραφέας  άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Διαθέτει διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων καθώς επίσης έχει εργαστεί και ως ακαδημαΪκός υπότροφος στο Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας.

Αναγνώστου Ελένη  anagnostouel@gmail.com

Η Ελένη Αναγνώστου είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ με την ειδικότητα της επικοινωνιολόγου και υποψήφια διδάκτωρ στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Έχει πολυετή εμπειρία σαν στέλεχος επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και διαχείρισης γραφείου τύπου και έχει εργαστεί ως επιστημονική συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων. Διδάσκει επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις σε εκπαιδευτικές δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και συμμετέχει στις εξεταστικές επιτροπές πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ του ΕΟΠΠΕΠ. Ασχολείται με την επαγγελματική συμβουλευτική, ως σύμβουλος επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς και με την συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού. Είναι απόφοιτος του τμήματος Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Είναι εγγεγραμμένο μέλος της ΕΕΠΕΚ, μέλος του Μητρώου Επιμορφωτών ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. και μέλος του Μητρώου Επιμορφωτών του ΚΕΔΙΒΙΜ Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Ανατσούτσουλα Ειρήνη spaeirhnh@hotmail.com

Η Ειρήνη Ανατσούτσουλα είναι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ειδίκευση στην προσχολική αγωγή (Πανεπιστήμιο Πατρών). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού με ειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Πανεπιστήμιο Πατρών). Έχει παρακολουθήσει ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Σχολική Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει επιμορφωθεί στην διαχείριση της σχολικής τάξης και ιδιαίτερα στη σχολική βία και τον εκφοβισμό. Είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων στα Δημόσια ΙΕΚ στην ειδικότητα των βρεφονηπιοκόμων.

Σταμελάκη Δήμητρα esdimstam@gmail.com

Η Δήμητρα Ν. Σταμελάκη είναι εκπαιδευτικός Β/Θμιας εκπαίδευσης στον τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας καθώς και Σχολική Νοσηλεύτρια σε Δημοτικά Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και σε σχολεία Ε.Α.Ε.Είναι απόφοιτη του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)  της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.Έχει παρακολουθήσει και συμμετάσχει σε πολυάριθμα επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα την Διαθεματικότητα και την Συμπερίληψη στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχει συμμετάσχει και ολοκληρώσει το ετήσιο Πρόγραμμα «Επιμόρφωση για το μάθημα της Σεξουαλικής Αγωγής στην Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και το Πρόγραμμα «Επιμόρφωση για Διαμεσολαβητές Ρομά» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος InclusiveSchoolsforRoma.‘Εχει πολυετή διδακτική εμπειρία ως εκπαιδευτής ενηλικών σε Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος:

Κοτρώτσου Δέσπω     despokotrotsou@gmail.com

[ Photo by Andrea Piacquadio @ pexels.com  ]