Η εκπαίδευση ενηλίκων στα ΣΔΕ των καταστημάτων κράτησης

Η εκπαίδευση ενηλίκων στα ΣΔΕ των καταστημάτων κράτησης

Κατηγορία : Εκπαίδευση Ενηλίκων και ΣΔΕ


Διάστημα : 16 εβδομάδες, (400 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Ισμήνη Καβαλλάρη, Αποστολία Τζιβάρα, Καλλιόπη Γεροστέργιου, Καλλιόπη Γεροστέργιου - Οικονόμου Κωνσταντίνος,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Η εκπαίδευση ενηλίκων στα ΣΔΕ των καταστημάτων κράτησης

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τη δράση της στον τομέα της διοργάνωσης σεμιναρίων  και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, σχεδίασε και οργάνωσε την υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΔΕ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ», διάρκειας 400 ωρών.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους

(Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων) που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΔΕ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση:τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναιη επιμόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων στις σύγχρονες αρχές, μεθοδολογία και τεχνικές εκπαίδευσης στο χώρο των φυλακών, ενισχύοντας το προφίλ τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων εξειδικευμένοι σε θέματα διαχείρισης έγκλειστων εκπαιδευομένων ΣΔΕ, συμβουλευτικής και ενδυνάμωσής τους.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω οι συμμετέχοντες θα εφοδιαστούν με γνώσεις και δεξιότητες άμεσα εφαρμόσιμες στα ΣΔΕ καταστημάτων κράτησης, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού πλαισίου που διαμορφώνεται μέσα στη φυλακή. Επιπλέον, θα αναβαθμίσουν το ρόλο τους και θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν δημιουργικά και να συνεισφέρουν στην αποτελεσματική μάθηση των έγκλειστων εκπαιδευομένων.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Αναγνωρίζουν τη σημασία και το ρόλο της εκπαίδευσης στις φυλακές
 2. Ορίζουν το νομικό πλαίσιο πρόσβασης στην εκπαίδευση εντός φυλακής.
 3. Διακρίνουν τις δομές εκπαίδευσης ενηλίκων και ανηλίκων κρατουμένων στην Ελλάδα.
 4. Αντιληφθούν τις διαφορές μεταξύ των ΣΔΕ και ΣΔΕΦ.
 5. Συνειδητοποιήσουν το ρόλο και το έργο του εκπαιδευτή ενηλίκων μέσα στις φυλακές.
 6. Μάθουν το εκπαιδευτικό προφίλ των κρατουμένων.
 7. Γνωρίσουν τους Γραμματισμούς στα ΣΔΕΦ
 8. Ερμηνεύουν  τη σημασία της συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης των εγκλείστων
 9. Είναι εξοικειωμένοι με καλές πρακτικές και καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης εγκλείστων

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. Εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις αρχές και τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων εντός της φυλακής.
 2. Εμπνέονταικαι να εμπλέκονται σε δραστηριότητες σχετικές με τα θέματα εκπ/σης ενηλίκων εντός της φυλακής.
 3. Εφαρμόζουν και να σχεδιάζουν βιωματικές ασκήσεις σχετικά με θέματα του εκπαιδευτικού τους αντικειμένου, αλλά και σχετικά με θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και ενδυνάμωσης κρατουμένων.
 4. Είναι εξοικειωμένοι με την εφαρμογήβιωματικών ασκήσεων, προκειμένουοι ίδιοι πρώτα να αντιμετωπίσουν τις δικές τους προκαταλήψεις, φόβους και στερεοτυπικές αντιλήψεις απέναντι στο διαφορετικό, ώστε η έκβαση της δουλειάς τους να είναι επιτυχής.
 5. Βελτιώνουν συνεχώς τις ικανότητες που διαθέτουν, παρακολουθώντας και συμμετέχοντας ενεργά στις εξελίξεις του πεδίου.

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Προτιμούν την εφαρμογή και χρήση τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων έναντι των παραδοσιακών μορφών διδασκαλίας.
 2. Υποστηρίζουν τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και το προφίλ τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων στις φυλακές.
 3. Υιοθετούν μια στάση καινοτομίας και ανανέωσης στο έργο τους.
 4. Παροτρύνουν και άλλους συναδέλφους να κάνουν το ίδιο.
 5. Ενθαρρύνονται διαρκώς για εμπλοκή σε νέα επιμορφωτικά προγράμματα και δράσεις με συναφές αντικείμενο.
 6. Αναπτύξουν θετική στάση για τη δια βίου μάθηση, τη δυναμική της ομάδας, την αξιολόγηση, τη συμβουλευτική προσανατολισμού, την υποστήριξη του «διαφορετικού» και γενικά για τη φιλοσοφία του ευρύτερου πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων, εντός των Καταστημάτων Κράτησης. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η εκπαίδευση των κρατουμένων στην Ελλάδα (Ισμήνη Καβαλλάρη)

1.1 Σημασία και ρόλος της εκπαίδευσης στις φυλακές (25 ώρες Καβαλλάρη)

1.2 Το νομικό πλαίσιο πρόσβασης στην εκπαίδευση εντός φυλακής (25 ώρες Καβαλλάρη)

50 ΩΡΕΣ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ (1η – 2η εβδομάδα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Σωφρονισμός και Σωφρονιστικά Ιδρύματα. Η εκπαίδευση ενηλίκων και ανηλίκων κρατουμένων (Αποστολία Τζιβάρα, Ισμήνη Καβαλλάρη)

2.1 Σωφρονιστικά Ιδρύματα στην Ελλάδα (εννοιολογική οριοθέτηση – Γεωγραφική κατανομή – Ταυτότητες Κρατουμένων (25 ώρες Τζιβάρα)

2.2 Δομές εκπαίδευσης ενηλίκων και ανηλίκων κρατουμένων στην Ελλάδα (25 ώρες Καβαλλάρη)

50 ΩΡΕΣ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ (3η – 4η εβδομάδα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ορισμός ΣΔΕ Φυλακών (ΣΔΕΦ) (Αποστολία Τζιβάρα)

3.1 Ορισμός των ΣΔΕΦ – Ιστορική Αναδρομή των ΣΔΕΦ- Θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας (25 ώρες Τζιβάρα) 

3.2 Οι διαφορές μεταξύ των ΣΔΕ και ΣΔΕΦ (Ίδρυση ΣΔΕ και ΣΔΕΦ- Κριτήρια εγγραφής- Διάρκεια προγραμμάτων) - Σκοπός του προγράμματος των ΣΔΕΦ – Σημαντικότητα επιμόρφωσης για τα ΣΔΕΦ (25 ώρες Τζιβάρα)

50 ΩΡΕΣ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ (5η – 6η εβδομάδα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι στα ΣΔΕΦ / Γραμματισμοί ΣΔΕΦ (Ισμήνη Καβαλλάρη, Αποστολία Τζιβάρα)

4.1 Το εκπαιδευτικό προφίλ των κρατουμένων (25 ώρες Καβαλλάρη)

4.2 Ο ρόλος και το έργο του εκπαιδευτή ενηλίκων στις φυλακές (25 ώρες Καβαλλάρη)

4.3 Οι Γραμματισμοί στα ΣΔΕΦ- Ο τρόπος αξιολόγησης στα ΣΔΕΦ – Διαφορές Προγραμμάτων εκπαίδευσης (25 ώρες Τζιβάρα)

75 ΩΡΕΣ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ (7η – 9η εβδομάδα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Παραδείγματα καλών πρακτικών αποτελεσματικής εκπαίδευσης σε ΣΔΕ φυλακών (Ισμήνη Καβαλλάρη)

25 ΩΡΕΣ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ (10η εβδομάδα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Συμβουλευτική προσέγγιση εγκλείστων (Κέλλυ Γεροστέργιου)

6.1 Ο εκπαιδευτής κρατουμένων και η συσχέτιση με το ρόλο του συμβούλου και της συμβουλευτικής προσανατολισμού (25 ώρες Γεροστέργιου)

6.2 Παράδειγμα σχεδιασμού συμβουλευτικών δραστηριοτήτων για εγκλείστους (25 ώρες Γεροστέργιου)

50 ΩΡΕΣ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ (11η – 12η εβδομάδα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Γενική εκπαίδευση κρατουμένων: μια καλή πρακτική (Κων/νος Οικονόμου, Κέλλυ Γεροστέργιου)

7.1. Η εκπαίδευση κρατουμένων αλλιώς (25 ώρες Οικονόμου, Γεροστέργιου)

7.2. Καινοτόμες Εφαρμογές (25 ώρες Οικονόμου, Γεροστέργιου)

50 ΩΡΕΣ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ (13η – 14η εβδομάδα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Κουίζ Αξιολόγησης

50 ΩΡΕΣ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ (15η – 16η εβδομάδα)

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

Ισμήνη Καβαλλάρη, Συντονίστρια προγράμματος

Η Ισμήνη Καβαλλάρη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος των δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης με τίτλο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας» και «Σπουδές στην Εκπαίδευση», και Διδάκτωρ Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Είναι εκπαιδευτικός Β/θμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Αγγλικής Γλώσσας, και υπηρετεί σήμερα ως Υποδιευθύντρια στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Πρέβεζας. Διετέλεσε ως Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας για 3 σχολικά έτη και ως Υποδιευθύντρια στο ΔΙΕΚ Αιγίου. Παρείχε διδακτικό έργο σε δομές δια βίου μάθησης (ΣΔΕ εντός Καταστημάτων Κράτησης, Δ.ΙΕΚ, ΚΔΒΜ) ως πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ. Έχει πιστοποιημένες γνώσεις στην Αγγλική και Ιταλική Γλώσσα.Έχει πλούσια διδακτική εμπειρία στη Δευτεροβάθμια και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ & ΤΕΙ). Είναι συγγραφέας 5 ηλεκτρονικών βιβλίων σε θέματα επιστημών αγωγής και πάνω από 40 άρθρων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στις Σύγχρονες Μεθόδους Διδακτικής στο Ελληνικό Σχολείο, στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη Μέθοδο Project και στη βέλτιστη αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση(ikaval@gmail.com ).

Αποστολία Τζιβάρα

Η Αποστολία Τζιβάρα είναι φιλόλογος Ρωσικής γλώσσας και μεταφράστρια. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η μεταπτυχιακή εργασία που εκπόνησε αφορά την εκπαίδευση των κρατουμένων στην Ελλάδα. Είναι υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων στον τομέα της εκπαίδευσης. Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ρώσικα. ( atzivara7@gmail.com )

 

Καλλιόπη (Κέλλυ) Γεροστέργιου

Η Κέλλυ Γεροστέργιου, είναι Υπ. Διδάκτωρ Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο ΑΠΘ. Είναι πτυχιούχος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΠΑ.ΜΑΚ., με ειδίκευση στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και κάτοχος Μεταπτυχιακού από το ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με ειδίκευση σε θέματα "Φύλου και Νέων Εκπαιδευτικών και Εργασιακών Περιβαλλόντων στην Κοινωνία της Πληροφορίας". Επιπλέον, είναι Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Εργάζεται ως Προϊσταμένη του Τμήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Περ/κης Δ/νσης Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) Θεσσαλίας. Διαθέτει 19 έτη επαγγελματικής εμπειρίας ως Στέλεχος Διεύθυνσης δημοσίων και ιδιωτικών φορέων παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων, επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής προσανατολισμού, είναι κάτοχος εκπαιδευτικής επάρκειας, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΕΚΔΔΑ, αξιολογήτρια στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ και μέλος επιστημονικών, επαγγελματικών και πολιτιστικών ενώσεων.

Έχει συμμετάσχει σε διακρατικές συνεργασίες για την εκπαίδευση ενηλίκων και επαγγελματική κατάρτιση, την ενδυνάμωση και επιχειρηματικότητα νέων, την καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και σε επιστημονικά συνέδρια σχετικά με εκπαίδευση ενηλίκων και συμβουλευτική προσανατολισμού. Έχει συγγράψει εκπαιδευτικά εγχειρίδια για συμβούλους απασχόλησης και εκπαιδευτές ενηλίκων και συμμετέχει σε δράσεις για αυτοβελτίωση σπουδαστών και εκπαιδευτικών. Διαθέτει πλήθος ωρών επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά με εκπαίδευση ενηλίκων, κριτική παιδαγωγική, επαγγελματική συμβουλευτική, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ειδική αγωγή, διαπολιτισμική εκπαίδευση, κοινωνική οικονομία. ( kgerost@yahoo.gr ).

 

Κωνσταντίνος Οικονόμου

Ο Κωνσταντίνος Οικονόμου είναι εκπαιδευτικός ΠΕ02 και ΠΕ70.Τα τελευταία χρόνια υπηρετεί στην Εκπαίδευση Δεύτερης Ευκαιρίας,  Διαθέτει δύο μεταπτυχιακά διπλώματα και πολλές συμμετοχές σε επιμορφώσεις σχετικές με το γνωστικό του αντικείμενο, την εκπαίδευση, την διοίκηση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Έχει δημοσιεύσει εκτενώς στα πεδία αυτά (επιστημονικά περιοδικά ελληνικά και ξένα, συνέδρια κ.ο.κ.). Συνεργάζεται με ιδιωτικούς οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων και στο πλαίσιο αυτό έχει επιμορφώσει εκπαιδευτικούς από την Ευρώπη σε πολυάριθμα προγράμματα Erasmus. Έχει άριστη γνώση αγγλικών, γερμανικών και γαλλικών  ( lerkos0@gmail.com ).

 

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος: 

Ισμήνη Καβαλλάρη(e-mailikaval@gmail.com

[Φωτογραφία από LinkedIn Sales Navigator @ pexels.com]