Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Κατηγορία : Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός


Διάστημα : 22 εβδομάδες, (800 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Καραλής Γιώργος, Καλλιόπη Γεροστέργιου, Τσέζου Ινές, Κωφίδου Χριστίνα, Ρούμπου Χριστίνα, Παπαδοπούλου Μαρία, Χρυσάγη Ελένη, Μπούτσκου Λεμονιά,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τις δράσεις της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ», διάρκειας 800 ωρών και 22 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων), που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση:τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων των συμμετεχόντων σχετικά με το θεωρητικό πλαίσιο και τις πρακτικές εφαρμογές της συμβουλευτικής και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές της τυπικής εκπαίδευσης, σπουδαστές επαγγελματικών σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και νεαρούς ενήλικες.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Διακρίνουν τις διαφορετικές θεωρίες στις οποίες βασίζεται η Συμβουλευτική
 2. Αντιλαμβάνονται τις προσεγγίσεις της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις ανάλογες ηλικιακές κατηγορίες
 3. Αναγνωρίζουν τα εμπόδια και που προκαλούν την αναποφασιστικότητα στην λήψη μιας απόφασης σταδιοδρομίας
 4. Κατανοούν το πλαίσιο που συνθέτει την θέση του συμβουλευόμενου και τις προοπτικές του
 5. Διατυπώνουν τα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού

 

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Περιγράφουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ηλικιακών κατηγοριών των συμβουλευόμενων
 2. Αποκωδικοποιούν τους ρόλους των προσώπων επιρροής
 3. Σχεδιάζουν τα βήματα μιας συμβουλευτικής συνεδρίας

 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Χρησιμοποιούν τα διάφορα τεστ ως βοηθητικά εργαλεία
 2. Εφαρμόζουν τεχνικές επικοινωνίας κατά την διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας
 3. Αποδέχονται τον υποστηρικτικό το ρόλο του συμβούλου για την επαγγελματική ανάπτυξη των συμβουλευόμενων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

1.1 Τι είναι Συμβουλευτική
1.2 Επαγγελματική Συμβουλευτική -Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας -Mentoring - Coaching
1.3 Επαγγελματική Συμβουλευτική ανά στάδιο ζωής ενηλίκων
1.4 Επαγγελματική Συμβουλευτική και πληροφόρηση
1.5 Επαγγελματική και προσωπική Συμβουλευτική

(Καραλής Γιώργος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

2.1. Επαγγελματική ανάπτυξη
2.2. Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και επαγγελματικός προσανατολισμός
2.3. Η τυπολογική θεωρία του Holland
2.4. Οι εξελικτικές θεωρίες - Η θεωρία του Super
2.5. Η θεωρία της αυτοαποτελεσματικότητας του Bandura
2.6. Η αφηγηματική προσέγγιση στην Επαγγελματική Συμβουλευτική
2.7. Βασικές δεξιότητες Συμβουλευτικής
2.8. Τεχνικές-δεξιότητες επικοινωνίας στην Συμβουλευτική
2.9. Η αυτοαποκάλυψη
2.10. Το προφίλ του Επαγγελματικού Συμβούλου
2.11. Κώδικας δεοντολογίας του Συμβούλου

(Καραλής Γιώργος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. Η επαγγελματική συμβουλευτική και ο ρόλος του εκπαιδευτή
3.1.1.Η συσχέτιση του συμβούλου σταδιοδρομίας με τον εκπαιδευτή
3.1.2.Η αποσαφήνιση της επαγγελματικής συμβουλευτικής
3.1.3.Το προφίλ του συμβούλου σταδιοδρομίας
3.1.4. Η προσέγγιση IGMA3
3.1.5. Μύθοι και πραγματικότητα για την επαγγελματική σταδιοδρομία
3.2. Ανάπτυξη προσωπικότητας και αναζήτηση εργασίας
3.2.1.Η προσωπικότητα ως δυναμική διαδικασία ανάπτυξης
3.2.2.SWOT analysis της προσωπικότητας
3.2.3.Τεστ επαγγελματικής προσωπικότητας κατά Holland

(Γεροστέργιου Καλλιόπη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΝΕΩΝ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

4.1. 4Σχεδιασμός Καριέρας & Απολογισμός Προσόντων
4.1.1. Ορισμός έξυπνου στόχου – Σχέδιο δράσης
4.1.1.1.Τα στάδια παρέμβασης του Συμβούλου Σταδιοδρομίας για το σχεδιασμό στόχων και σχεδίου δράσεως.
4.1.1.2. Φάσεις της επαγγελματικής συμβουλευτικής
4.1.2.Ικανότητες για τη δια βίου μάθηση
4.1.3.Βιογραφικό σημείωμα, πορτφόλιο και συνέντευξη επιλογής
4.1.3.1.Ποια είναι η διαφορά του βιογραφικού από το πορτφόλιο
4.2. Η σημασία της Δικτύωσης και της Κινητικότητας
4.2.1. Δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης
4.2.2. Δεξιότητες κινητικότητας

(Γεροστέργιου Καλλιόπη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

5.1. Δεξιότητες Δια βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας – Βιωματικές Ασκήσεις
5.1.1.Εννοιολογική τοποθέτηση
5.1.2.Σύγχρονες δεξιότητες στη δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας
5.1.2.1.Μετατροπή τυχαίων γεγονότων: Η θεωρία του χάους και η θεωρία του τυχαίου
5.1.2.2. Η επαγγελματική προσαρμοστικότητα
5.1.2.3. Το μοντέλο της επαγγελματικής συμβουλευτικής για νέους
5.2. Βιωματικές ασκήσεις
5.2.1. Τι είναι οι βιωματικές ασκήσεις και ποια είναι η χρησιμότητά τους;
5.2.2.Τα είδη των βιωματικών ασκήσεων
5.2.3.Παραδείγματα βιωματικών ασκήσεων

(Γεροστέργιου Καλλιόπη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΩΣ ΜΕΝΤΟΡΕΣ

6.1. Νομικό πλαίσιο και εκπαιδευτική πολιτική.
6.2. Ο θεσμός των μεντόρων: ορισμός, μορφές και ο ρόλος του.
6.3. Εκπαίδευση και επιμόρφωση δασκάλων.
6.4. Η σημασία του μέντορα ως συνεργάτη του Πανεπιστημίου

(Τσέζου Ινές)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Ι)

7.1. Ορισμός και Στόχοι Συμβουλευτικής
7.2. Άτομα με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
7.3. Άτομα με Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία

(Κωφίδου Χριστίνα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΙΙ)

8.1. Συμβουλευτική Σχέση και Χαρακτηριστικά Συμβούλου
8.2. Συμβουλευτική Οικογενειών με Παιδί με Αναπηρία
8.3. Χαρακτηριστικά Οικογένειας με Παιδί με Αναπηρία και Στάδια Γονέων Παιδιών με Αναπηρία

(Κωφίδου Χριστίνα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

9.1. Συμβουλευτική Ψυχολογία Vs Συμβουλευτική; Συμβουλευτικός Ψυχολόγος Vs Σύμβουλος;
9.2. Ορισμός και στόχοι της συμβουλευτικής
9.3. Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού συμβούλου σύμφωνα με την προσωποκεντρική προσέγγιση
9.4. Συμβουλευτική διαδικασία
9.5. Βασικές τεχνικές στη συμβουλευτική
9.6. Η σχέση Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης
9.7. Η Προσωποκεντρική θεωρία του C. Rogers στην Εκπαίδευση
9.8. Ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού

(Ρούμπου Χριστίνα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

10.1. Η ίδρυση και η λειτουργία των ΣΔΕ
10.2. Τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων των ΣΔΕ
10.3. Ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτή ενηλίκων/εκπαιδευτικού στα ΣΔΕ
10.4. Ο Σύμβουλος Ψυχολόγος στα ΣΔΕ
10.5. Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ

(Ρούμπου Χριστίνα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ

11.1. Εαυτός - αυτοεκτίμηση
11.2. Σχολικό περιβάλλον και αυτοεκτίμηση
11.3. Προσωπική ανάπτυξη και εφηβεία
11.4. Προβλήματα εφήβων

(Παπαδοπούλου Μαρία)

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΣΕΠ

12.1. Ο θεσμός του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
12.2. Η αντιμετώπιση του ΣΕΠ από τους καθηγητές - το έλλειμμα της κατάρτισης- η απαξίωση του θεσμού
12.3. Το έλλειμμα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού στα σημερινά σχολεία

(Παπαδοπούλου Μαρία)

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Ο ''ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ'' ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

13.1. Ο ρόλος των γονέων στην επαγγελματική καθοδήγηση των εφήβων
13.2. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην επαγγελματική καθοδήγηση των εφήβων
13.3. Συνομήλικοι – “ Οι σημαντικοί άλλοι”
13.4. “Οι προβολές των ονείρων των άλλων” και αυτοαποτελεσματικότητα
13.5. Οι παράμετροι της απόφασης

(Παπαδοπούλου Μαρία)

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: MENTORING - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - LIFECOACHING

14.1. Mentoring Vs Συμβουλευτική. Ορισμοί, ομοιότητες & διαφορές
14.2. lifecoaching & συμβουλευτική
14.3. Βασικές δεξιότητες:
14.3.1. Ενσυναίσθηση,
14.3.2. Δεξιότητες ακρόασης
14.3.3. Δεξιότητες Διερεύνησης και δράσης
14.3.4. Δεξιότητες διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων
14.4. Μοντέλα : The Grow Model & the SMART model
14.5. Γιατί είναι σημαντικό το Mentroring στην περίοδο της εφηβείας
14.6. Mentoring στην εκπαίδευση
14.7. Τα ωφελήματα του Lifecoaching στους ενήλικες

(Παπαδοπούλου Μαρία)

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΡΟΛΟΥ – ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

15.1. Η αναζήτηση ξεκινά
15.2. Από τα στερεότυπα στην πολύ-πληροφόρηση
15.3. Αντιμετωπίζοντας το στρες της επιλογής
15.4. Το φαινόμενο της αναποφασιστικότητας
15.5. Ο κίνδυνος της εσφαλμένης επιλογής

(Χρυσάγη Ελένη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

16.1. Η σημαντικότητα των τεστ προσωπικότητας, κλίσεων, δεξιοτήτων & επαγγελματικών αξιών
16.2. Η εξέλιξη των τεστ
16.3. Το τεστ του Holland
16.4. Η αξιολόγηση του test - το προφίλ του υποψηφίου
16.5. Η παγίδα της πανάκειας της αξιολόγησης μέσω των τεστ

(Χρυσάγη Ελένη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 17: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

17.1. Ο χάρτης των επιλογών στην Ελλάδα
17.1.1 Σπουδές μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση
17.1.1.1 Ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ
17.1.2 Η συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις
17.1.3 Οι πανελλήνιες εξετάσεις και η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου
17.2. Οι άλλοι δρόμοι – Η παράκαμψη των ελληνικών ΑΕΙ
17.2.1 Σπουδές στην ΕΕ
17.2.2 Σπουδές εκτός ΕΕ
17.2.3 Υποτροφίες
17.2.4 Λίγα λόγια για το Erasmus
17.2.5 Η κατάταξη των πανεπιστημίων
17.3. Τα επαγγέλματα του μέλλοντος
17.3.1 Η συσχέτιση των κλάδων με τις παραδοσιακές σχολές ή και τα νέα τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων
17.3.2 Η σημαντικότητα της προσωπικής αναζήτησης
17.3.3 Ο χρυσός κανόνας (Θ. Κατσανέβας)
17.3.4 Το ξεκίνημα σε μια επόμενη ηλικία - ΕΑΠ
17.3.5 Μεταπτυχιακές σπουδές

(Χρυσάγη Ελένη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 18: H ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

18.1. Πλεονεκτήματα της προηγούμενης γνώσης
18.2. Αναγνώριση προηγούμενης γνώσης και δια βίου μάθηση
18.3. Ελληνική Νομοθεσία και αναγνώριση προηγούμενης γνώσης

(Μπούτσκου Λεμονιά)

ΕΝΟΤΗΤΑ 19: ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

19.1. Φορείς Αναγνώρισης της προηγούμενης γνώσης στο εξωτερικό
19.2. Φορείς Αναγνώρισης της προηγούμενης γνώσης στην Ελλάδα
19.3. Αναγνώριση της προηγούμενης γνώσης με την χρήση των τεχνολογιών

(Μπούτσκου Λεμονιά)

ΕΝΟΤΗΤΑ 20: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

20.1. Η αναγκαιότητα της αναγνώρισης της προηγούμενης γνώσης για μια Ευρώπη της γνώσης
20.2. Το παράδειγμα της Κύπρου
20.3. Καλές Πρακτικές / Παραδείγματα λοιπών Ευρωπαϊκών χωρών

(Μπούτσκου Λεμονιά)

ΕΝΟΤΗΤΑ 21: Ερωτήσεις Quiz

ΕΝΟΤΗΤΑ 21: Ερωτήσεις Quiz

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι  Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

 

Χρυσάγη Ελένη

ΜΒΑ,  MSc Περιβάλλοντος, ΠΕ80, Εργασιακός σύμβουλος

 Η Ελένη Χρυσάγη, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (MSc) με τίτλο: “Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία”, στο τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2019). Κατέχει  Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2015)  και πτυχίο στην διοίκηση επιχειρήσεων από το ίδιο πανεπιστημιακό ίδρυμα (2011). Ακόμα, έχει κατάρτιση επίπεδου Μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ), ως Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας (2001). Παράλληλα, είναι σύμβουλους επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας, ( ΠΕΣΥΠ –ΑΣΠΑΙΤΕ), 2020. Κατέχει Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας  από την ΑΣΠΑΙΤΕ (2019), ενώ έχει παρακολουθήσει και πιστοποιηθεί με ποικίλα επιμορφωτικά σεμινάρια όπως «Διαπολιτισμική εκπαίδευση» από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2020),  «Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων» από το ΕΚΠΑ, την «Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων στη δια βίου μάθηση», «Το πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» και άλλα ποικίλα προγράμματα σχετικά με «Μηχανογραφημένη Λογιστική» κ.α. Μιλάει την αγγλική  και μέτρια την γερμανική γλώσσα. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε συνέδρια σχετικά με την συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό ευάλωτων ομάδων. Έχει απασχοληθεί εθελοντικά με την εκπαίδευση μεταναστών, σε προγράμματα με προσανατολισμό την αγορά εργασίας στο διαπολιτισμικό κέντρο Πυξίδα, του ΕΣΠ. Απασχολήθηκε για έτη ως διευθύντρια εισαγωγικής επιχείρησης χονδρικού εμπορίου. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε λογιστήρια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες, ενώ πρωτύτερα, απασχολείτο στον τουριστικό κλάδο. Σήμερα εργάζεται ως εκπαιδευτικός σε ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, ΕΠΑΣ και Δ.ΙΕΚ  ( xrisagi@gmail.com )

 

Καραλής Γιώργος

Ο Γεώργιος Καραλής είναι εκπαιδευτικός Φιλόλογος και υπηρετεί σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός γενικής και ειδικής αγωγής. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Συμβουλευτική. Ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων και είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων ενταγμένος στο αντίστοιχο μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς και στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Είναι ακόμη ενταγμένος στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Α1. Έχει διδακτική εμπειρία σε προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες, ενώ εργάζεται ως εκπαιδευτής σε προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων. Επίσης, συνεργάζεται με τους κοινωνικούς εταίρους σε προγράμματα κατάρτισης ως Επαγγελματικός Σύμβουλος/Σύμβουλος Σταδιοδρομίας. Γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα (Γ2/C2), ενώ είναι κάτοχος πιστοποιήσεων στη χρήση των Τ.Π.Ε. Έχει παρακολουθήσει επιμορφώσεις σε θέματα Συμβουλευτικής, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης κι άλλα. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια ως εισηγητής και κριτής, ενώ άρθρα και εισηγήσεις του έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. ( karaliscgeo@gmail.com )

 

Κέλλυ Γεροστέργιου

Η Κέλλυ Γεροστέργιου, είναι Υπ. Διδάκτωρ Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο ΑΠΘ. Είναι πτυχιούχος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΠΑ.ΜΑΚ., με ειδίκευση στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και κάτοχος Μεταπτυχιακού από το ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με ειδίκευση σε θέματα " Φύλου και Νέων Εκπαιδευτικών και Εργασιακών Περιβαλλόντων στην Κοινωνία της Πληροφορίας". Επιπλέον, είναι Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Εργάζεται ως Προϊσταμένη του Τμήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Περ/κης Δ/νσης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α. πρώην ΟΑΕΔ) Θεσσαλίας. Διαθέτει 19 έτη επαγγελματικής εμπειρίας ως Στέλεχος Διεύθυνσης δημοσίων και ιδιωτικών φορέων παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων, επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής προσανατολισμού, είναι κάτοχος εκπαιδευτικής επάρκειας, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΕΚΔΔΑ, αξιολογήτρια στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ και μέλος επιστημονικών, επαγγελματικών και πολιτιστικών ενώσεων.

Έχει συμμετάσχει σε διακρατικές συνεργασίες για την εκπαίδευση ενηλίκων και επαγγελματική κατάρτιση, την ενδυνάμωση και επιχειρηματικότητα νέων, την καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και σε επιστημονικά συνέδρια σχετικά με εκπαίδευση ενηλίκων και συμβουλευτική προσανατολισμού. Έχει συγγράψει εκπαιδευτικά εγχειρίδια για συμβούλους απασχόλησης και εκπαιδευτές ενηλίκων και συμμετέχει σε δράσεις για αυτοβελτίωση σπουδαστών και εκπαιδευτικών. Διαθέτει πλήθος ωρών επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά με εκπαίδευση ενηλίκων, κριτική παιδαγωγική, επαγγελματική συμβουλευτική, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ειδική αγωγή, διαπολιτισμική εκπαίδευση, κοινωνική οικονομία. (kgerost@yahoo.gr).

 

Tσέζου Ινές

Η Αθηνά Τσέζου είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο  «Μέντορες φοιτητών: τα κίνητρα που οδηγούν τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να αναλάβουν τον ρόλο αυτό» στα πλαίσια του Διαπανεπιστηµιακού Διατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» (Πανεπ/μια Πατρών Πελοποννήσου, Αιγαίου). Έχει συμμετάσχει σε επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο της ειδικότητάς της στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, WesleyanUniversityUSA, Πανεπιστήμιο Πατρών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εκπαιδευτικούς φορείς. Έχει εργαστεί για 14 περίπου έτη ως εκπαιδευτικός ΠΕ70 Πρωτοβάθμιας ιδιωτικής (Αρσάκειο) και δημόσιας Εκπαίδευσης. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με βασική θεματολογία Εκπαιδευτική Πολιτική, Διδακτική Καινοτομία και Εκπαίδευση Ενηλίκων.( inestsezou@hotmail.com )

 

Κωφίδου Χριστίνα

Η Χριστίνα Κωφίδου είναι Φιλόλογος, ερευνήτρια και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Έχει ολοκληρώσει σπουδές στην Ελληνική Φιλολογία και στη Φιλοσοφία και Παιδαγωγική στο Α.Π.Θ. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, στη Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη (Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας και Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ.) και στη Συστηματική Φιλοσοφία (Α.Π.Θ.). Πλέον είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει εργαστεί σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σε Σχολές Γονέων, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε προγράμματα εκπαίδευσης αλλοδαπών, παλιννοστούντων και Ρομά, αλλά και σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Α.Π.Θ., Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Έχει διοργανώσει πλήθος επιμορφωτικών προγραμμάτων (άνω των 50) είτε σε συνεργασία με Κέντρα Δια Βίου Μάθησης είτε σε συνεργασία με Πανεπιστήμια. Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και το σύστημα ανάγνωσης και γραφής Braille. Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά (π.χ. Higher Education Research, International Journal of Educational Innovation), ενώ υπήρξε μέλος της Επιτροπής κριτών διαφόρων συνεδρίων (π.χ. σε συνέδρια του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας κ.ά.). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την πρόσβαση κωφών και βαρήκοων φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το ρόλο της συνηγορίας του εαυτού και του αυτοπροσδιορισμού για τα άτομα με αναπηρία, την κατανόηση και διαχείριση των κινδύνων από τα άτομα με αναπηρίες, τη συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρίες στην εκπαίδευση, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και τον καθολικό σχεδιασμό στη μάθηση. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. (christy_kof@hotmail.com)

 

Ρούμπου Χριστίνα, Ψυχολόγος Α.Π.Θ., Κοινωνιολόγος Π.Θ., M.Ed., M.A.

HΧριστίνα Ρούμπου είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ) και έχει 15ετή εμπειρία στον χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Διά Βίου Μάθησης. Ειδικότερα, έχει απασχοληθεί με την ειδικότητα της Ψυχολόγου και της Κοινωνιολόγου σε πολλές διαφορετικές δομές και προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όπως Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Σχολές Γονέων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Δ.Ι.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ. ΟΑΕΔ, Κ.Ε.Κ. ΟΑΕΔ κ.ά. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (Ε.Α.Π.), καθώς και στις Επιστήμες της Αγωγής (Π.Θ.). Επίσης, έχει λάβει ειδίκευση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, καθώς και Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια, από την ΑΣΠΑΙΤΕ. Την τρέχουσα περίοδο είναι Υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. (chrisroum@gmail.com)

 

Παπαδοπούλου Μαρία,

Εκπαιδευτικός, Msc, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

 Η Μαρία Παπαδοπούλου είναι εκπαιδευτικός Β/θμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής με δεύτερη ειδικότητα Μουσικός. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υπηρετεί από το 2007) καθώς και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής (ΑΕΙ Πατρών), μεταπτυχιακού «Πληροφορική στην Εκπαίδευση (τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» (ΕΠΠΑΙΚ, ΑΣΠΑΙΤΕ), «Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας» (Γίγνεσθαι), πτυχίου «Ειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ, ΑΣΠΑΙΤΕ), πτυχίου «Ανωτέρων Θεωρητικών στη Μουσική» (Απολλώνιο Ωδείο). Μιλάει τρεις ξένες γλώσσες, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά κι είναι κάτοχος πιστοποίησης ΤΠΕ. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας κι υποψήφιο μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής και του ΕΛΕΣΥΠ. (maripap8@gmail.com)

 

Μπούτσκου Λεμονιά

Η Λεμονιά Μπούτσκου είναι Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μαθηματικός και Υποδιευθύντρια στο Γυμνάσιο Αμυνταίου. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και στην εκπαίδευση ενηλίκων ως επιμορφώτρια Β επιπέδου. Είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανικού Περιβάλλοντος (ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας ), μεταπτυχιακού στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (ΟΠΑ), στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και στη Διδακτική των Μαθηματικών (ΑΠΘ) και έχει ειδίκευση στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ). Είναι υποψήφια Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε πολλά συνέδρια, έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Από το 2009 εκπονεί στο Γυμνάσιο Αμυνταίου πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με θέμα «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση», συντονίζει δράσεις και διημερίδες ενημέρωσης γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών για το θέμα και μετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσής τους. (lemonmp3@gmail.com)

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος:

Χρυσάγη Ελένη - συντονίστρια (christy_kof@hotmail.com )

[Image by Gerd Altmann from Pixabay ]