Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Κατηγορία : Διαπολιτισμική


Διάστημα : 20 εβδομάδες, (500 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Χριστίνα Κωφίδου,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τις δράσεις της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», διάρκειας 500 ωρών και 20 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων), που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

 

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση: τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου (διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους ως πολίτες μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, να ενισχύσει τον αμοιβαίο σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Θα αποτελέσει φορέα διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα προωθήσει την ομαλή ένταξη μαθητών διαφορετικής εθνικής και πολιτισμικής προέλευσης. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα προωθηθεί εκείνη η προσέγγιση στη διδασκαλία και μάθηση, η οποία βασίζεται αφενός σε δημοκρατικές αξίες και πιστεύω και αφετέρου επιβεβαιώνει τον πολιτισμικό πλουραλισμό. Επιπλέον, κύριος σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους μαθητές από διαφορετικές φυλετικές, εθνικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες. Ένας από τους κύριους στόχους του, τέλος, είναι να βοηθήσει όλους τους εκπαιδευομένους να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και να αναπτύξουν στάσεις, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να λειτουργούν αποτελεσματικά στα πλαίσια μιας πολυπολιτισμικής και δημοκρατικής κοινωνίας και να αλληλεπιδρούν, διαπραγματεύονται και επικοινωνούν με άτομα από διαφορετικές ομάδες.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Περιγράφουν τις βασικές αρχές, τα αξιώματα και τους στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 2. Διακρίνουν τα διάφορα είδη διγλωσσίας και τα μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαίδευση
 3. Γνωρίζουν αποτελεσματικές τεχνικές και πρακτικές διδασκαλίας, κατάλληλες για τη διαχείριση της ετερότητας
 4. Αναγνωρίζουν διαστάσεις της ετερότητας στο σχολικό περιβάλλον
 5. Περιγράφουν στρατηγικές συμπεριληπτικής μαθησιακής διδασκαλίας

 

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Εφαρμόζουν αποτελεσματικές πρακτικές διαπολιτισμικής διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία
 2. Οργανώνουν μια σχολική τάξη με βάση τις αρχές της διαπολιτισμικής διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαίδευση
 3. Ελέγχουν και διορθώνουν το σχεδιασμό και την οργάνωση της διδασκαλίας τους, με στόχο τη βελτίωσή της και την επίτευξη μεγαλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων για τους αλλόγλωσσους μαθητές
 4. Σχεδιάζουν διαφοροποιημένα σχέδια μαθήματος σε αλλόγλωσσους μαθητές

 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Ενθαρρυνθούν στη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών για τη διδασκαλία των αλλόγλωσσων μαθητών
 2. Υποστηρίζουν αποτελεσματικά τις ανάγκες των αλλόγλωσσων μαθητών
 3. Κινητοποιηθούν στη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών για τη διδασκαλία των αλλόγλωσσων μαθητών
 4. Υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στην ορθή εκπαιδευτική αντιμετώπιση των αλλόγλωσσων μαθητών και απέναντι σε έναν διαπολιτισμικά προσανατολισμένο εκπαιδευτή
 5. Απομυθοποιήσουν τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που επικρατούν για τους αλλόγλωσσους μαθητές
 6. Παροτρυνθούν στην καταπολέμηση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων απέναντι στον άλλο
 7. Ενθαρρυνθούν στην αξιοποίηση των σχολικών μαθημάτων, με στόχο την ανάδυση διαφορετικών πολιτισμικών πλαισίων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1.1 Εννοιολογικές Προσεγγίσεις
1.2 Συμπεριληπτική εκπαίδευση-παιδαγωγική της ένταξης
1.3 Πολυπολιτισμικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα
1.4 Η ελληνική πραγματικότητα

(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2.1 Πολιτισμός και κουλτούρα
2.2 Προσεγγίσεις διαχείρισης της ετερότητας
2.3 Το διαπολιτισμικό μοντέλο

(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

3.1 Περίληψη
3.2 Εισαγωγή
3.3 Για μια τύποις πολυπολιτισμική κοινωνία: το μονοπολιτισμικά αφομοιωτικό μοντέλο και το μοντέλο της ενσωμάτωσης
3.4 Προς μια περίοδο αναστοχασμού: το συμπεριληπτικό μοντέλο ως στοιχείο διαπολιτισμικής αλλαγής
3.5 Η έννοια του αναστοχαστικού σχολείου ως υπερβάλλουσα μορφή μιας στατικής κουλτούρας
3.6 Διαπολιτισμικότητα: για μια οραματίζουσα στρατηγική μαθησιακής αλλαγής
3.7 Για μια εν τω βάθει διαπολιτισμική εκπαίδευση: μια τυπολογία στρατηγικών συμπεριληπτικής μαθησιακής διδασκαλίας
3.8 Συμπεράσματα–Προτάσεις

(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

4.1 Η Ετερότητα στο σχολικό περιβάλλον
4.2 Ο άξονας της διαπολιτισμικής διάστασης στην εκπαίδευση
4.3 Αποτελεσματική διαπολιτισμική εκπαίδευση
4.4 Οργάνωση σχολικής τάξης
4.5 Διαπολιτισμικές διδακτικές πρακτικές
4.6 Τα σχολικά μαθήματα

(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ-Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

5.1 Η σημασία του ρόλου του εκπαιδευτικού
5.2 Η κοινωνική αλλαγή ως στόχος του σχολείου
5.3 Αντιλήψεις/θεωρίες/μοντέλα επαγγελματισμού εκπαιδευτικού
5.4 Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός
5.5 Ο ηγέτης εκπαιδευτικός
5.6 Διαπολιτισμική κατάρτιση των εκπαιδευτικών
5.7 «Υποχρεώσεις» του εκπαιδευτικού
5.8 Παράμετροι προσδιορισμού του ρόλου του εκπαιδευτικού
5.9 Εκπαιδευτικός και θρησκευτική ετερότητα
5.10 Συνεργασία σχολείου-οικογένειας
5.11 Χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις συνεργασίας σχολείου-οικογένειας
5.12 Ο ρόλος των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους
5.13 Οφέλη συνεργασίας σχολείου – οικογένειας
5.14 Δυσκολίες και προβλήματα στη συνεργασία σχολείου – οικογένειας
5.15 Ο εκπαιδευτικός ως φορέας διαπολιτισμικής συνείδησης
5.16 Συμπερασματικά

(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

6.1 Περίληψη
6. 2 Εισαγωγή
6.3 Σκοπός
6.4 Αναγκαιότητα και σημαντικότητα της έρευνας
6.5 Ορισμοί βασικών εννοιών
6.6 Κύριο μέρος
6.7 Μεθοδολογία
6.8 Πληθυσμός-Δείγμα
6.9 Στατιστικές τεχνικές
6.10 Αποτελέσματα
6.11 Δημογραφικά στοιχεία
6.12 Πρώτο ερευνητικό ερώτημα
6.13 Δεύτερο ερευνητικό ερώτημα
6.14 Συμπεράσματα

(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

7.1 Η Λογοτεχνία ως κοινωνικοπολιτισμικό αγαθό και η συμβολή της στην ανάπτυξη της προσωπικής κοσμοθεωρίας
7.2 Το διαπολιτισμικό περιεχόμενο της Λογοτεχνίας
7.3 Λογοτεχνία και στερεοτυπικές αναφορές
7.4 Κειμενική ιδεολογία
7.5 Συμβολή της Λογοτεχνίας στη διαμόρφωση ταυτότητας
7.6 Μέριμνα για τη διαμόρφωση της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας
7.7 Ανάπτυξη ενσυναίσθησης μέσω Λογοτεχνίας
7.8 Το λογοτεχνικό κείμενο
7.9 Το λογοτεχνικό κείμενο στη σχολική αίθουσα

(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Υιοθέτηση συμπεριληπτικών πρακτικών σε επίπεδο σχολείου, κράτους και τάξης

8.1 Περίληψη
8.2 Συμπεριληπτική εκπαίδευση και σχολικός πλουραλισμός
8.3 Η συμπερίληψη σε επίπεδο σχολείου
8.4 Η συμπερίληψη σε επίπεδο κράτους
8.5 Η συμπερίληψη σε επίπεδο τάξης
8.6 Συμπεράσματα

(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Σύγκριση στερεοτύπων και προκαταλήψεων εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών απέναντι στον άλλο

9.1 Περίληψη
9.2 Εισαγωγή
9.3 Ανασκόπηση των στάσεων των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών απέναντι στον άλλο
α. Υπό το βλέμμα των εκπαιδευτικών
β. Υπό το βλέμμα των μαθητών
γ. Υπό το βλέμμα των γονέων
9.4 Συγκριτική απεικόνιση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών απέναντι στον άλλο
9.5 Συμπεράσματα

(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σχολική βία και πολυπολιτισμικότητα-Η σημασία του σχολικού κλίματος

10.1 Ορισμός σχολικού εκφοβισμού
10.2 Κύρια χαρακτηριστικά και είδη σχολικού εκφοβισμού
10.3 Αιτίες Σχολικού Εκφοβισμού
10.4 Χαρακτηριστικά θύτη και θύματος
10.5 Επιπτώσεις και τρόποι καταπολέμησης σχολικού εκφοβισμού
10.6 Ορισμός σχολικού κλίματος
10.7 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης σχολικού κλίματος
10.8 Συμπεράσματα
10.9 Τα δικαιώματα του παιδιού
10.10 Οι ανάγκες των παιδιών
10.11 Παράρτημα

(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Διαπολιτισμική επικοινωνία και Διαχείριση συγκρούσεων

11.1 Ορισμός της έννοιας της σύγκρουσης και της οργανωσιακής σύγκρουσης
11.2 Διάκριση συγκρούσεων
11.3 Αιτίες – πηγές οργανωσιακής σύγκρουσης
11.4 Επιπτώσεις των συγκρούσεων
11.5 Ο ρόλος του ηγέτη στη διαχείριση των συγκρούσεων
11.6 Στυλ και στρατηγικές διαχείρισης συγκρούσεων

(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Ο ρόλος της διαφοροποίησης στη διαχείριση της σχολικής τάξης-Παράδειγμα διαφοροποιημένου διδακτικού σεναρίου

12.1 Εννοιολογικές προσεγγίσεις της διαφοροποίησης
12.2 Χαρακτηριστικά διαφοροποιημένης διδασκαλίας
12.3 Οφέλη/πλεονεκτήματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας
12.4 Προϋποθέσεις διαφοροποιημένης διδασκαλίας και ο ρόλος του εκπαιδευτικού
12.5 Η σημασία της αξιολόγησης στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
12.6 Η συμβολή των ΤΠΕ στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
12.7 Τομείς παρέμβασης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
12.8 Συμπεράσματα
12.9 Εκπαιδευτικά σενάρια (educational scenarios): Θεωρητικές προσεγγίσεις και προδιαγραφές
12.10 Το διδακτικό σενάριο στο μάθημα της γλώσσας: Εννοιολογική αποσαφήνιση και βασικά χαρακτηριστικά
12.11 Παράδειγμα διδακτικού σεναρίου

(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η δίγλωσση εκπαίδευση

13.1 Ορισμός γλώσσας, πρώτης και δεύτερης γλώσσας και διγλωσσίας
13.2 Διαστάσεις Γλωσσικής Επάρκειας
13.3 Θεωρίες εκμάθησης μιας δεύτερης / ξένης γλώσσας
13.4 Βασικές αρχές διδασκαλίας της ελληνικής ως β’ / ξένης γλώσσας
13.5 Μέθοδοι για τη διδασκαλία των ζωντανών γλωσσών
13.6 Σχεδιασμός διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
13.7 Επίπεδα γλωσσομάθειας
13.8 Συμπερασματικά
13.9 Μορφές διγλωσσίας
13.10 Κατηγορίες δίγλωσσων μαθητών
13.11 Η δίγλωσση εκπαίδευση εκτός Ελλάδας

(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Ερωτήσεις Quiz

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

Η Χριστίνα Κωφίδου είναι Φιλόλογος, ερευνήτρια και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων.

Έχει ολοκληρώσει σπουδές στην Ελληνική Φιλολογία και στη Φιλοσοφία και Παιδαγωγική στο Α.Π.Θ. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, στη Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη (Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας και Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ.) και στη Συστηματική Φιλοσοφία (Α.Π.Θ.). Πλέον είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Έχει εργαστεί σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σε Σχολές Γονέων, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε προγράμματα εκπαίδευσης αλλοδαπών, παλιννοστούντων και Ρομά, αλλά και σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Α.Π.Θ., Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Έχει διοργανώσει περίπου 50 επιμορφωτικά προγράμματα.

Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και το σύστημα ανάγνωσης και γραφής Braille. Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά (π.χ. Higher Education Research), ενώ υπήρξε μέλος της Επιτροπής κριτών διαφόρων συνεδρίων (π.χ. σε συνέδρια του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την πρόσβαση κωφών και βαρήκοων φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το ρόλο της συνηγορίας του εαυτού και του αυτοπροσδιορισμού για τα άτομα με αναπηρία, την κατανόηση και διαχείριση των κινδύνων από τα άτομα με αναπηρίες, τη συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρίες στην εκπαίδευση, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και τον καθολικό σχεδιασμό στη μάθηση. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει εισηγήσεις και σε συνέδρια. (christy_kof@hotmail.com)

 

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος:   

Χριστίνα Κωφίδου - συντονίστρια (christy_kof@hotmail.com )

[Image by David Mark from Pixabay ]