Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Κατηγορία : Ειδική Αγωγή


Διάστημα : 20 εβδομάδες, (500 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Κωφίδου Χριστίνα, Μαυρουδή Μαρία, Μπέντη Ελισάβετ, Τσικολάτας Αλέξανδρος, Ευαγγελία Λιάπη,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τις δράσεις της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», διάρκειας 500 ωρών και 20 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων), που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση:τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, προκειμένου ο εκπαιδευτικός, ο γονιός ή οποιοσδήποτε ασχολείται με την εκπαίδευση και φροντίδα των ατόμων με αναπηρία, να μπορεί να ανταποκριθεί στις εξατομικευμένες ανάγκες τους.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις δυσκολίες των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία
  2. Διακρίνουν τις βασικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση

 

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Εφαρμόζουν τις βασικές αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία
  2. Σχεδιάζουν διαφοροποιημένα σχέδια μαθήματος σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία

 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Ενθαρρυνθούν στη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών για τη διδασκαλία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία
  2. Υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στην ορθή εκπαιδευτική αντιμετώπιση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
1.1 Ιστορία Ειδικής Αγωγής
1.2 Νόμος Ειδικής Αγωγής 3699/2008
1.3 Η έννοια της αναπηρίας
1.4 Ενιαία Εκπαίδευση-Συμπερίληψη-Παιδαγωγική της Ένταξης
1.5 Μοντέλα ερμηνείας της αναπηρίας
1.6 Ιατρικό-Κοινωνικό Μοντέλο Αναπηρίας και Ενιαία Εκπαίδευση
1.7 Θεμελιώδεις Διακηρύξεις και Νομοθεσίες για την Ενιαία Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία
(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
2.1. Παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις και αντιλήψεις των παιδιών για τα άτομα με αναπηρία
2.2. Έρευνες για τις στάσεις και αντιλήψεις των παιδιών για τα άτομα με αναπηρία
2.3. Παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα άτομα με αναπηρία
2.4. Έρευνες για τις στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα άτομα με αναπηρία
(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΔΥΣΛΕΞΙΑ
3.1. Ορισμός των Μαθησιακών Δυσκολιών
3.2. Τα είδη των Μαθησιακών Δυσκολιών
3.3. Διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών
3.4. Ορισμός της Δυσλεξίας
3.5. Δύο τύποι της Δυσλεξίας
3.6. Συμπτώματα της Δυσλεξίας
3.7. Αντιμετώπισης της Δυσλεξίας
3.8. Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού
3.9. Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Παρέμβασης
(Μαυρουδή )

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ
4.1. Ορισμός
4.2. Ιστορική αναδρομή
4.3. Διαγνωστικά κριτήρια σύμφωνα με το DSM-V (αλλαγές σε σχέση με το DSM-IV)
4.4. Διάγνωση και αξιολόγηση των αναγκών των παιδιών με ΔΑΦ
4.5. Θεραπευτικές προσεγγίσεις
4.6. Εναλλακτικές μορφές θεραπείας
4.7. Η οικογένεια του παιδιού με ΔΑΦ και η κοινωνία
(Μπέντη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ-ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΠ-Υ)
5.1. Ορισμός
5.2. Κλινική εικόνα και διάγνωση
5.3. Πιθανά αίτια εμφάνισης της ΔΕΠ-Υ
5.4. Θεραπευτική αντιμετώπιση
5.5. Τρόποι υποστήριξης παιδιών με ΔΕΠ-Υ στην τάξη
(Μπέντη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ) ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΚΩΦΩΣΗ/ΒΑΡΗΚΟΙΑ
6.1. Μαθητές με κώφωση/βαρηκοΐα.
6.2. Γλώσσα, Κουλτούρα και Κοινότητα Κωφών
6.3. Εισαγωγή στην ΕΝΓ
(Τσικολάτας)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7:. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΩΦΩΝ/ΒΑΡΗΚΟΩΝ (ΚΒ) ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
7.1. Εννοιολογία Κώφωσης/Βαρηκοΐας
7.2. Ακαδημαϊκή Πρόσβαση των κωφών/βαρήκοων (ΚΒ) φοιτητών και Παράγοντες που την Επηρεάζουν
7.3. Εξωτερικοί Παράγοντες που Επηρεάζουν την Πρόσβαση των ΚΒ Φοιτητών
   Α. Διερμηνεία
   Β. Παροχή σημειώσεων
   Γ. Ενισχυτική διδασκαλία
   Δ. Στάσεις διδασκόντων και επικοινωνία μαζί τους
   Ε. Ρόλος τεχνολογίας και οπτικών πηγών διδασκαλίας
7.4. Εσωτερικοί Παράγοντες που Επηρεάζουν την Πρόσβαση των ΚΒ Φοιτητών
   Α. Προσωπικοί και κοινωνικοί παράγοντες
   Β. Κριτήρια επιλογής σχολής
   Γ. Ο ρόλος της οικογένειας
   Δ. Σχολική προετοιμασία/ακαδημαϊκή ετοιμότητα
   Ε. Χρόνος διάγνωσης της ακουστικής απώλειας
(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
8.1. Παιδιά με Προβλήματα όρασης - Ορισμοί
8.2. Εκπαιδευτικός ορισμός τυφλότητας – μερικής τύφλωσης – Σχετικότητα ορισμών
8.3. Κατηγορίες ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης
8.4. Αιτίες της τύφλωσης
8.5. Χαρακτηριστικά και δυσκολίες των ατόμων με αναπηρίες όρασης
8.6. Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα όρασης
8.7. Η κατανόηση και διαχείριση των καταστροφών από άτομα με αναπηρία όρασης
8.8. Η εκπαίδευση για τη διαχείριση καταστροφών (disaster education)
(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
9.1. Ορισμός
9.2. Ταξινόμηση
9.3. Χαρακτηριστικά
9.4. Διάγνωση-Διαφοροδιάγνωση
9.5. Πιθανά αίτια εμφάνισης της Νοητικής Αναπηρίας
9.6. Παρέμβαση
(Μπέντη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
10.1. Εννοιολογική προσέγγιση της ψυχικής υγείας και ψυχοπαθολογίας (Ορισμοί)
10.2. Ψυχοπαθολογία του παιδιού και του εφήβου
10.3. Παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση ψυχικών διαταραχών
10.4. Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας
10.5. Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της εφηβικής ηλικίας
10.6. Ψυχοσωματικές διαταραχές της παιδικής και εφηβικής ηλικίας
10.7. Συναισθηματικές διαταραχές της παιδικής και εφηβικής ηλικίας
10.8. Πρόληψη και θεραπεία
(Λιάπη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
11.1. Εννοιολογική προσέγγιση των ψυχικών διαταραχών (Ορισμός)
11.2. Ιστορική αναδρομή
11.3. Μορφές διαταραχών
11.4. Επιδημιολογικά στοιχεία
11.5. Αντικοινωνικές και παραβατικές συμπεριφορές στο σχολείο
11.6. Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στο σχολικό πλαίσιο: Βασικές αρχές
11.7. Μελέτη κλινικών περιπτώσεων
(Λιάπη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
12.1. Εννοιολογική προσέγγιση των ψυχομετρικών εργαλείων (Ορισμός)
12.2. Ιστορική αναδρομή
12.3. Είδη ψυχομετρικών εργαλείων
12.4. Διαδικασία και μέθοδοι αξιολόγησης
12.5. Άτυπα ψυχομετρικά εργαλεία
12.6. Συνέντευξη κλινικής αξιολόγησης
12.7. Κλίμακες αξιολόγησης συμπεριφοράς
12.8. Ερωτηματολόγια (Inventories)
12.9. Το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο (DSM)
(Λιάπη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
13.1. Εννοιολογικές προσεγγίσεις της διαφοροποίησης
13.2. Οφέλη/Πλεονεκτήματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας
13.3. Προϋποθέσεις και χαρακτηριστικά διαφοροποιημένης διδασκαλίας
13.4. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
13.5. Σημασία αξιολόγησης στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
13.6. Η συμβολή των ΤΠΕ στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
13.7. Τομείς παρέμβασης διαφοροποιημένης διδασκαλίας
13.8. Παράδειγμα διαφοροποιημένου σχεδίου διδασκαλίας
(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14.1. Ορισμός Καθολικού Σχεδιασμού και Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση
14.2. Στόχος του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση
14.3. Βασικές αρχές Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση
14.4. Οφέλη Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση
14.5. Υποστηρικτές και κατακριτές της ένταξης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση
14.6. Οφέλη Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση και σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία (μαθητές με ΔΕΠΥ, τυφλούς και μερικώς βλέποντες μαθητές, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά, σε κωφούς/βαρήκοους μαθητές, άτομα με αυτισμό)
14.7. Κατηγοριοποίηση χρήσης ΤΠΕ σε άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
14.8. Ομοιότητες και διαφορές Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας
14.9. Δυσκολίες και εμπόδια εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση
(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
15.10. Εμπόδια ατόμων με Αναπηρίες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
15.11. Η Έννοια του Αυτοπροσδιορισμού και τα Συστατικά Στοιχεία του
15.12. Τα οφέλη του αυτοπροσδιορισμού για τα άτομα με αναπηρία
15.13. Δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού και ακαδημαϊκή πορεία ατόμων με αναπηρία
15.14. Δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού και άτομα χωρίς αναπηρία
15.15. Παράγοντες που επηρεάζουν τις δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
15.16. Συνηγορία του εαυτού και τα συστατικά της στοιχεία
15.17. Συνηγορία του εαυτού και άτομα με αναπηρίες
15.18. Αυτοαποτελεσματικότητα (self-efficacy) και αυτοαντίληψη (self-concept)
(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
16.1. Χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις συνεργασίας σχολείου-οικογένειας
16.2. Διάκριση όρων γονεϊκή εμπλοκή- γονεϊκή συμμετοχή
16.3. Ο ρόλος των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους
16.4. Οφέλη συνεργασίας σχολείου-οικογένειας
16.5. Δυσκολίες και προβλήματα στη συνεργασία σχολείου-οικογένειας
16.6. Θεωρητικά μοντέλα συνεργασίας σχολείου-οικογένειας
16.7. Συνεργατικά μοντέλα συνεργασίας οικογένειας-επαγγελματιών
16.8. Στόχος συνεργασίας οικογένειας-επαγγελματιών
16.9. Ορισμός και στόχοι συμβουλευτικής
16.10. Συμβουλευτική σχέση και χαρακτηριστικά συμβούλου
16.11. Οφέλη συμβουλευτικής γονέων
16.12. Χαρακτηριστικά οικογένειας με παιδί με αναπηρία
16.13. Στάδια γονέων παιδιών με αναπηρία
16.14. Η σχέση του παιδιού με τα άλλα αδέλφια
(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 17: Ερωτήσεις Quiz

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι  Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

Η Χριστίνα Κωφίδου είναι Φιλόλογος, ερευνήτρια και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Έχει ολοκληρώσει σπουδές στην Ελληνική Φιλολογία και στη Φιλοσοφία και Παιδαγωγική στο Α.Π.Θ. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, στη Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη (Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας και Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ.) και στη Συστηματική Φιλοσοφία (Α.Π.Θ.). Πλέον είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει εργαστεί σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σε Σχολές Γονέων, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε προγράμματα εκπαίδευσης αλλοδαπών, παλιννοστούντων και Ρομά, αλλά και σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Α.Π.Θ., Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Έχει διοργανώσει περίπου 50 επιμορφωτικά προγράμματα. Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και το σύστημα ανάγνωσης και γραφής Braille. Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά (π.χ. Higher Education Research), ενώ υπήρξε μέλος της Επιτροπής κριτών διαφόρων συνεδρίων (π.χ. σε συνέδρια του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την πρόσβαση κωφών και βαρήκοων φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το ρόλο της συνηγορίας του εαυτού και του αυτοπροσδιορισμού για τα άτομα με αναπηρία, την κατανόηση και διαχείριση των κινδύνων από τα άτομα με αναπηρίες, τη συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρίες στην εκπαίδευση, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και τον καθολικό σχεδιασμό στη μάθηση. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει εισηγήσεις και σε συνέδρια. (christy_kof@hotmail.com)

Η Μπέντη Ελισάβετ είναι Ειδική Παιδαγωγός – Νηπιαγωγός. Έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στο Παιδαγωγκό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων και στη συνέχεια παρακολούθησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» του πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Θέλοντας να ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις της ειδικής αγωγής, αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές της και στο Τμήμα Εργοθεραπείας. Συμμετέχει ενεργά σε επιμορφώσεις ειδικής αγωγής και σεμινάρια για νέες προσεγγίσεις και τεχνικές. Έχει εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια. Εργάζεται τα τελευταία χρόνια ως παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και σε τμήματα ένταξης. Παράλληλα, έχει ενεργό δράση ως εκπαιδεύτρια ρομποτικής. (elli1310@hotmail.com)

Ο Αλέξανδρος Τσικολάτας είναι εκπαιδευτικός Β/Βάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ80 Λογιστικής και ΠΕ80.50 Ειδικής Αγωγής. Εργάζεται επίσης στην Α/Βάθμια εκπαίδευση ως ΕΒΠ. Είναι κάτοχος ΜΒΑ (Παν/μιο Πατρών) και Μεταπτυχιακού στην Ειδική Αγωγή (ΕΚΠΑ). Διαθέτει 10 έτη διδακτικής εμπειρίας σε εκπαιδευτικές δομές της ειδικής και γενικής αγωγής, καθώς και της εκπαίδευσης ενηλίκων, γνωρίζει την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και το σύστημα γραφής τυφλών braille. Επίσης διαθέτει 8 έτη εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις σε θέσεις  διοίκησης. Είναι κάτοχος εκπαιδευτικής επάρκειας και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα συνέδρια ως εισηγητής, κριτής και προεδρείο. Έχει εξειδικεύσεις σε τομείς όπως η εκπαίδευση ενηλίκων, διαπολιτισμική εκπαίδευση, ειδική αγωγή, συμβουλευτική, προσχολική αγωγή, εκπαιδευτική ρομποτική και άλλα. Η συγγραφική του δραστηριότητα είναι εκτενής https://independent.academia.edu/AlexandrosTsikolatas. Είναι διαχειριστής εκπαιδευτικών ιστοτόπων και δημιουργός της εκπαιδευτικής Πύλης http://users.sch.gr/atsikol/site/ με πλατφόρμα μαθημάτων moodle.(tsikolatas@gmail.com)

Η Μαυρουδή Μαρία γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πριν δύο χρόνια απέκτησε και το Μάστερ στην Ενιαία Ειδική Εκπαίδευση από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει διδάξει ως εκπαιδευτικός Γενικής Αγωγής σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου. Τα δύο τελευταία χρόνια διδάσκει σε Τμήμα Ένταξης σε Δημοτικό σχολείου. Επίσης, τα δύο τελευταία χρόνια, κατέχει τη θέση υποδιευθύντριας στο ίδιο σχολείο. Μιλάει καλά Αγγλικά. Στα ενδιαφέροντά της συγκαταλέγεται και η Δημιουργική Γραφή. Ασχολείται με τη συγγραφή παιδικών παραμυθιών, μαντινάδων και ποίησης, δραστηριότητα για την οποία έχει βραβευτεί σε Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς. Αρθρογραφεί σε κάποια τοπικά site με ευρύτερη  θεματολογία. Είναι στο Διοικητικό Σύλλογο των Εκπαιδευτικών με την αρμοδιότητα του Ταμία και στον Αθλητικό Σύλλογο Στίβου ως γραμματέας  αντίστοιχα. Συμμετέχει εθελοντικά στο Κοινωνικό Φροντιστήριο της περιοχής.(gariffalo@gmail.com)

Η Ευαγγελία Λιάπη γεννήθηκε στην Πετρούπολη. Είναι πτυχιούχος Κλασικής Φιλολογίας και πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων με μεταπτυχιακές σπουδές στην Κλασική Φιλολογία (Master) και (Master of Science) στις «Διαταραχές στη Γραφή, στην Ανάγνωση και τα Μαθηματικά. Αξιολόγηση και παρέμβαση σε σχολικό πλαίσιο». Έχει παρακολουθήσει μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις στη Συμβουλευτική, στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στην Κατάρτιση, ενώ είναι πιστοποιημένη (EUCIP) στο Σχεδιασμό, στην Ανάπτυξη και στη Λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων. Εργάζεται στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ελευσίνας, ενώ έχει εργαστεί σε όλες τις δομές της Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης, σε Δημόσια ΙΕΚ, σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και σε προγράμματα εκπαίδευσης μεταπτυχιακών φοιτητών. Γνωρίζει Ιταλικά (Εξετάστρια προφορικών στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) και Αγγλικά, ενώ για πολλά συναπτά έτη είναι Supervisor στην εταιρεία Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Peoplecert. Υπήρξε επιμορφώτρια σε προγράμματα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στην ένταξη μαθητών με αναπηρία και εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και μέλος της Επιτροπής Ειδικής Εκπαίδευσης του ΚΕΜΕΤΕ στο 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ.(evliapis@gmail.com)

Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος:

Χριστίνα Κωφίδου - συντονίστρια (christy_kof@hotmail.com )

Μπέντη Ελισάβετ (elli1310@hotmail.com)

Αλέξανδρος Τσικολάτας (tsikolatas@gmail.com)

Μαρία Μαυρουδή (gariffalo@gmail.com)

Ευαγγελία Λιάπη (evliapis@gmail.com)

[ Photo by Tara Winstead @ pexels.com ]