Ειδική Αγωγή και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Θεωρητικές και Πρακτικές Προσεγγίσεις

Ειδική Αγωγή και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Θεωρητικές και Πρακτικές Προσεγγίσεις

Κατηγορία : Ειδική Αγωγή


Διάστημα : 18 εβδομάδες, (450 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Χριστίνα Κωφίδου,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Ειδική Αγωγή και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Θεωρητικές και Πρακτικές Προσεγγίσεις

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τις δράσεις της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Θεωρητικές και Πρακτικές Προσεγγίσεις», διάρκειας 450 ωρών και 18 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων), που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθησητουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου (διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, προκειμένου ο εκπαιδευτικός, ο γονιός ή οποιοσδήποτε ασχολείται με την εκπαίδευση και φροντίδα των ατόμων με αναπηρία, να μπορεί να ανταποκριθεί στις εξατομικευμένες ανάγκες τους. Μέσα από τη μελέτη των συγκεκριμένων ενοτήτων, θα δοθεί απάντηση στο ερώτημα «τι είναι ένα σχολείο για όλους» και θα εξεταστεί πώς λειτουργεί η συνεκπαίδευση στην Ελλάδα, που αποτελεί φιλοσοφική παραδοχή, στηριζόμενη σε βασικές αρχές της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας, αλλά και αναφαίρετο δικαίωμα κάθε προσώπου που ζει σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Κατανοούν τις βασικές αρχές της κοινωνικοσυναισθηματικής, ψυχολογικής και γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών
 2. Ορίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά, τα είδη και τα αίτια σχολικού εκφοβισμού
 3. Γνωρίζουν τρόπους καταπολέμησης του σχολικού εκφοβισμού
 4. Ερμηνεύουν τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις δυσκολίες των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία
 5. Αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση
 6. Απαριθμούν τα προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων

 

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Χρησιμοποιούν διδακτικές πρακτικές σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία, συνδυασμένες με την αποτελεσματική χρήση των Νέων Τεχνολογιών
 2. Εφαρμόζουν τις βασικές αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία
 3. Ελέγχουν και διορθώνουν το σχεδιασμό και την οργάνωση της διδασκαλίας τους, με στόχο τη βελτίωσή της και την επίτευξη μεγαλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία
 4. Σχεδιάζουν διαφοροποιημένα σχέδια μαθήματος σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία

 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Υποστηρίζουν αποτελεσματικά τις ανάγκες των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία
 2. Κινητοποιηθούν στη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών για τη διδασκαλία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία
 3. Υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στην ορθή εκπαιδευτική αντιμετώπιση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία
 4. Απομυθοποιήσουν τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που επικρατούν για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία
 5. Παροτρυνθούν στη χρήση καλών πρακτικών κατά του σχολικού εκφοβισμού
 6. Προτιμήσουν εκπαιδευτικές πρακτικές που συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικοσυναισθηματικής, ψυχολογικής και γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών και εφήβων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

1.1 Ιστορία Ειδικής Αγωγής
1.2 Νόμος Ειδικής Αγωγής 3699/2008
1.3 Η έννοια της αναπηρίας
1.4 Ενιαία Εκπαίδευση-Συμπερίληψη-Παιδαγωγική της Ένταξης
1.5 Μοντέλα ερμηνείας της αναπηρίας
1.6 Ιατρικό-Κοινωνικό Μοντέλο Αναπηρίας και Ενιαία Εκπαίδευση
1.7 Θεμελιώδεις Διακηρύξεις και Νομοθεσίες για την Ενιαία Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία

(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

2.1. Παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις και αντιλήψεις των παιδιών για τα άτομα με αναπηρία
2.2. Έρευνες για τις στάσεις και αντιλήψεις των παιδιών για τα άτομα με αναπηρία
2.3. Παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα άτομα με αναπηρία
2.4. Έρευνες για τις στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα άτομα με αναπηρία

(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΔΥΣΛΕΞΙΑ

3.1 Εισαγωγή
3.2 Ορισμοί μαθησιακών δυσκολιών
3.3 Κατηγορίες και αίτια μαθησιακών δυσκολιών
3.4 Χαρακτηριστικά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες
3.5 Δυσλεξία: Ορισμοί και αίτια
3.6 Δυσκολίες δυσλεξικών μαθητών κατά την εκμάθηση ξένων γλωσσών
3.7 Στρατηγικές Παρέμβασης και Προτάσεις για τη Διδασκαλία Μαθητών με ΕΜΔ

(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

4.1 Τα δικαιώματα του παιδιού
4.2 Οι ανάγκες των παιδιών
4.3 Παιδικές διαταραχές συναισθήματος και δυσκολίες συμπεριφοράς
4.4 Η αναγκαιότητα της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας
4.5 Χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις συνεργασίας σχολείου-οικογένειας
4.6 Ο ρόλος των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους
4.7 Οφέλη συνεργασίας σχολείου – οικογένειας
4.8 Δυσκολίες και προβλήματα στη συνεργασία σχολείου – οικογένειας
4.9 Θεωρητικά και συνεργατικά μοντέλα συνεργασίας σχολείου – οικογένειας
4.10 Συμπεράσματα

(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

5.1 Ορισμός Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών
5.2 Αυτισμός-Ορισμός
5.3 Αιτιολογία-Χαρακτηριστικά Αυτισμού
5.4 Αρχές Εκπαίδευσης/Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις των ατόμων με αυτισμό
5.5 Το Σύνδρομο Rett (RS)
5.6 Στάσεις και ένταξη-συμπερίληψη
5.7 Προκλήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ένταξη των ατόμων με αυτισμό
5.8 Παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών
5.9 Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών προς τα άτομα με αυτισμό
5.10 Συμπεράσματα

(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΩΦΩΝ/ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

6.1 Εννοιολογία κώφωσης-βαρηκοΐας
6.2 Πανεπιστημιακή εκπαίδευση κωφών/βαρήκοων ατόμων
6.3 Εμπόδια κωφών/βαρήκοων φοιτητών στη μαθησιακή τους πρόσβαση
6.4 Δυσκολίες στην Ανάγνωση
6.5 Στρατηγικές Αναγνωστικής Κατανόησης
6.6 Ακαδημαϊκή Πρόσβαση των κωφών/βαρήκοων (ΚΒ) φοιτητών και Παράγοντες που την Επηρεάζουν: Εξωτερικοί και Εσωτερικοί
6.7 Εξωτερικοί Παράγοντες που Επηρεάζουν την Πρόσβαση των ΚΒ Φοιτητών: Α. Διερμηνεία, Β. Παροχή σημειώσεων, Γ. Ενισχυτική διδασκαλία, Δ. Στάσεις διδασκόντων και επικοινωνία μαζί τους, Ε. Ρόλος τεχνολογίας και οπτικών πηγών διδασκαλίας
6.8 Εσωτερικοί Παράγοντες που Επηρεάζουν την Πρόσβαση των ΚΒ Φοιτητών: Α. Προσωπικοί και κοινωνικοί παράγοντες, Β. Κριτήρια επιλογής σχολής, Γ. Ο ρόλος της οικογένειας, Δ. Σχολική προετοιμασία/ακαδημαϊκή ετοιμότητα, Ε. Χρόνος διάγνωσης της ακουστικής απώλειας
6.9 Συμπεράσματα

(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

7.1 Παιδιά με Προβλήματα όρασης - Ορισμοί
7.2 Εκπαιδευτικός ορισμός τυφλότητας – μερικής τύφλωσης – Σχετικότητα ορισμών
7.3 Κατηγορίες ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης
7.4 Αιτίες της τύφλωσης
7.5 Χαρακτηριστικά και δυσκολίες των ατόμων με αναπηρίες όρασης
7.6 Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα όρασης
7.7 Η κατανόηση και διαχείριση των καταστροφών από άτομα με αναπηρία όρασης
7.8 Β. Ο ρόλος των παιδιών με και χωρίς αναπηρίες στη διαχείριση των καταστροφών
7.9 Γνώσεις, αντιλήψεις και στάσεις παιδιών για τις καταστροφές
7.10 Η κατανόηση και διαχείριση των καταστροφών από άτομα με αναπηρία όρασης
7.11 Η έννοια της ευπάθειας
7.12 Γνώσεις, αντιλήψεις και στάσεις παιδιών με αναπηρίες στις καταστροφές
7.13 Άτομα με πρόβλημα όρασης και καταστροφές
7.14 Παιδιά με οπτική αναπηρία και καταστροφές
7.15 Η εκπαίδευση για τη διαχείριση καταστροφών (disaster education)

(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

8.1 Εννοιολογικές προσεγγίσεις της διαφοροποίησης
8.2 Χαρακτηριστικά διαφοροποιημένης διδασκαλίας
8.3 Οφέλη/πλεονεκτήματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας
8.4 Προϋποθέσεις διαφοροποιημένης διδασκαλίας και ο ρόλος του εκπαιδευτικού
8.5 Η σημασία της αξιολόγησης στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
8.6 Η συμβολή των ΤΠΕ στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
8.7 Τομείς παρέμβασης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
8.8 Παράδειγμα διαφοροποιημένου σχεδίου διδασκαλίας: Παρουσίαση ικανοτήτων και δυσκολιών κωφού μαθητή, ειδικοί και εξατομικευμένοι στόχοι, διδακτικά υλικά και μέσα, πορεία διδασκαλίας
8.9 Ορισμός Καθολικού Σχεδιασμού και Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση
8.10 Στόχος του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση
8.11 Η πρόκληση που θέτει ο Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση
8.12 Βασικές αρχές Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση
8.13 Οφέλη Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση
8.14 Υποστηρικτές και κατακριτές της ένταξης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση
8.15 Οφέλη Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση και σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία (μαθητές με ΔΕΠΥ, τυφλούς και μερικώς βλέποντες μαθητές, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά, σε κωφούς/βαρήκοους μαθητές, άτομα με αυτισμό)

(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

9.1 Ορισμός σχολικού εκφοβισμού
9.2 Κύρια χαρακτηριστικά και είδη σχολικού εκφοβισμού
9.3 Αιτίες Σχολικού Εκφοβισμού
9.4 Χαρακτηριστικά θύτη και θύματος
9.5 Επιπτώσεις και τρόποι καταπολέμησης σχολικού εκφοβισμού
9.6 Οδηγός Καλών Πρακτικών κατά του Εκφοβισμού
9.7 Στερεότυπα και προκαταλήψεις
9.8 Ο ρόλος της εκπαίδευσης
9.9 Σημεία ελέγχου (Check points)

(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

10.1 Ενίσχυση κοινωνικοσυναισθηματικής, ψυχολογικής και γνωστικής ανάπτυξης
10.2 Η έννοια των κινήτρων
10.3 Εμπόδια ατόμων με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
10.4 Η Έννοια του Αυτοπροσδιορισμού και τα Συστατικά Στοιχεία του
10.5 Τα οφέλη του αυτοπροσδιορισμού για τα άτομα με αναπηρία
10.6 Παράγοντες που επηρεάζουν τις δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
10.7 Συνηγορία του εαυτού και τα συστατικά της στοιχεία
10.8 Συνηγορία του εαυτού και άτομα με αναπηρίες
10.9 Αυτοαποτελεσματικότητα (self-efficacy) και αυτοαντίληψη (self-concept)
10.10 Προγράμματα Παρέμβασης
10.11 Κλίμα σχολικής τάξης
10.12 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης σχολικού κλίματος

(Κωφίδου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Ερωτήσεις Quiz

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι  Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

Η Χριστίνα Κωφίδου είναι Φιλόλογος, ερευνήτρια και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Έχει ολοκληρώσει σπουδές στην Ελληνική Φιλολογία και στη Φιλοσοφία και Παιδαγωγική στο Α.Π.Θ. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, στη Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη (Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας και Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ.) και στη Συστηματική Φιλοσοφία (Α.Π.Θ.). Πλέον είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει εργαστεί σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σε Σχολές Γονέων, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε προγράμματα εκπαίδευσης αλλοδαπών, παλιννοστούντων και Ρομά, αλλά και σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Α.Π.Θ., Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Έχει διοργανώσει περίπου 50 επιμορφωτικά προγράμματα. Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και το σύστημα ανάγνωσης και γραφής Braille. Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά (π.χ. Higher Education Research), ενώ υπήρξε μέλος της Επιτροπής κριτών διαφόρων συνεδρίων (π.χ. σε συνέδρια του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την πρόσβαση κωφών και βαρήκοων φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το ρόλο της συνηγορίας του εαυτού και του αυτοπροσδιορισμού για τα άτομα με αναπηρία, την κατανόηση και διαχείριση των κινδύνων από τα άτομα με αναπηρίες, τη συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρίες στην εκπαίδευση, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και τον καθολικό σχεδιασμό στη μάθηση. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει εισηγήσεις και σε συνέδρια. (christy_kof@hotmail.com)

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος:

Χριστίνα Κωφίδου - συντονίστρια (christy_kof@hotmail.com )

[Image by Ernesto Eslava from Pixabay ]