Σύγχρονα θέματα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Αειφόρος Εκπαίδευση

Σύγχρονα θέματα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Αειφόρος Εκπαίδευση

Κατηγορία : Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Αγωγή Υγείας - Περιβαλλοντικά Θέματα


Διάστημα : 20 εβδομάδες, (500 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Λαζαρίδης Γεώργιος, Φρούντα Μαρία, Μπούτσκου Λεμονιά, Σκαρπίδου Ελένη, Νάκου Ευφροσύνη, Τσούνη Βασιλική, Μυρωνάκη Άννα,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Σύγχρονα θέματα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Αειφόρος Εκπαίδευση

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τις δράσεις της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», διάρκειας 500 ωρών και 20 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων), που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & της ΑΕΙΦΟΡΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

 Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση:τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τα σύγχρονα θέματα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μέσα από την παρακολούθηση των επιμέρους ενοτήτων, οι συμμετέχοντες θα αναβαθμίσουν τις δεξιότητες και ικανότητες τους ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στην οργάνωση και υλοποίηση ενός σχολικού προγράμματος Αγωγής Υγείας ή/και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με ορίζοντα την Αειφόρο Εκπαίδευση.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με σύγχρονα ζητήματα Αγωγής Υγείας (ΑΥ) όπως για παράδειγμα:  Πρώτες Βοήθειες, Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας, Μεσογειακή Δίαιτα, Σεξουαλική αγωγή  και διαπαιδαγώγηση
 2. Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με σύγχρονα ζητήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) όπως για παράδειγμα:  προστασία οικοσυστημάτων, αειφόρος ανάπτυξη, βιωσιμότητα, περιβαλλοντική ηθική και φιλοσοφία, θαλάσσιο περιβάλλον, βιοποικιλότητα
 3. Να προσδιορίζουν τις αρχές, τον σκοπό και την μεθοδολογία των προγραμμάτων ΑΥ και ΠΕ
 4. Να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που οδηγούν στον αποτελεσματικό σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός προγράμματος ΑΥ ή/και ΠΕ
 5. Να αναλύουν την διαθεματικότητα των προγραμμάτων ΑΥ και ΠΕ και την σύνδεσή τους με την Αειφόρο Εκπαίδευση

 

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Να σχεδιάζουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα  ΑΥ ή/και ΠΕ
 2. Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές τεχνικές υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων ΑΥ και ΠΕ
 3. Να διαχειρίζονται τα εμπόδια που δύναται να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος ΑΥ ή/και ΠΕ
 4. Να εφαρμόζουν αποτελεσματικές τεχνικές ώστε να οδηγήσουν τους μαθητές στην υιοθέτηση ενός υγιούς και φιλικού προς το περιβάλλον τρόπου ζωής
 5. Να παρουσιάζουν την επιστημονική γνώση με εκλαϊκευμένη μορφή
 6. Να αξιολογούν την προϋπάρχουσα γνώση και στάση των μαθητών αναφορικά με επίκαιρα θέματα ΑΥ και ΠΕ

 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Να ενθαρρύνουν τους μαθητές στην υιοθέτηση ενός υγιούς και φιλικού προς το περιβάλλον τρόπου ζωής
 2. Μα υποστηρίζουν τους μαθητές στην διερεύνηση θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία με άξονα τον επιστημονικό εγγραμματισμό
 3. Να εκτιμούν το όφελος που δύναται να έχει η αειφόρος Εκπαίδευση στον διδακτικό προσανατολισμό μιας εκπαιδευτικής μονάδας
 4. Να συμμετέχουν εποικοδομητικά στην οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων ΑΥ και ΠΕ εκτιμώντας την παιδαγωγική τους αξία
 5. Να υποκινούν τους μαθητές αλλά και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς σε ενεργή συμμετοχή σε προγράμματα ΑΥ ή/και ΠΕ
 6. Να υιοθετούν ένα διαθεματικό τρόπο προσέγγισης στα  προγράμματα ΑΥ και ΠΕ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στα Προγράμματα Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

1.1 Θεσμικό πλαίσιο προγραμμάτων Αγωγής υγείας & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

1.2 Σχεδιασμός & Υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής υγείας & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

(Λαζαρίδης Γεώργιος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αγωγή Υγείας

2.1. Η έννοια «υγεία» ως κοινωνικό-επιστημονικό διακύβευμα

2.2. Η σχέση της Αγωγής Υγείας με την Προαγωγή Υγείας

2.3. Η Αγωγή Υγείας και το Σχολείο

2.4. Το Λογικό μοντέλο (Logic Model): μια μεθοδολογία διαμόρφωσης και αξιολόγησης προγραμμάτων

(Φρούντα Μαρία)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Πρώτες Βοήθειες

3.1. Πρώτες Βοήθειες - Βασικές Αρχές Εφαρμογής

3.2. Εκτίμηση Επείγουσας Κατάστασης - ΚΑΡΠΑ

3.3. Αντιμετώπιση Υπογλυκαιμίας, Επιληψίας, Κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων

3.4. Πνιγμός, Πνιγμονή, Εγκαύματα, Αιμορραγίες

(Φρούντα Μαρία)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Το πρότυπο της Μεσογειακής Δίαιτας

4.1. Ορισμός & Ιστορικά στοιχεία Μεσογειακής Δίαιτας

4.2. Περιγραφή της Μεσογειακής Δίαιτας

4.3. Οφέλη της Μεσογειακής Δίαιτας στην Υγεία και το Περιβάλλον

4.4. Αξιοποίηση του προτύπου της Μεσογειακής Δίαιτας στον χώρο της Εκπαίδευσης

(Λαζαρίδης Γεώργιος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: H σεξουαλική αγωγή στα σχολεία / Χτίζοντας υγιή σχέση με το σώμα μας

5.1. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση: τι είναι, πότε αρχίζει.

5.2. Ταυτότητα του φύλου , αλληλοσεβασμός στις διαφορετικές ταυτότητες, Η έννοια της κακοποίησης και η συμβολή του σχολείου στον εντοπισμό της

5.3. Εφηβεία: η περίοδος των μεγάλων αλλαγών, οι πρώτες σεξουαλικές εμπειρίες

5.4. Ο ρόλος των γονέων και των εκπαιδευτικών στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

(Μπούτσκου Λεμονιά)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Ολιστική Σεξουαλική Εκπαίδευση

6.1. Συμπεριληπτική Σεξουαλική Εκπαίδευση (Comprehensive Sexual Education): Ορισμός – Βασικά χαρακτηριστικά

6.2. Ανάγκες των παιδιών και των νεαρών ατόμων σχετικές με τη σεξουαλική τους υγεία και ευημερία

6.3. Τεκμηρίωση του ρόλου της ΣΣΕ (CSE) στην αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών και των νεαρών ατόμων

6.4. Βασικές θεματικές της ΣΣΕ (CSE) και μαθησιακοί στόχοι

(Σκαρπίδου Ελένη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με Άξονα την Αειφόρο Ανάπτυξη

7.1. Ορισμός και σκοπός της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσα από την Αειφόρο Ανάπτυξη

7.2. Σχεδιασμός και υλοποίηση Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων με κεντρικό άξονα την Αειφορία

7.3. Υλοποίηση ενός project με θέμα ορθολογική διαχείριση πιθανών Περιβαλλοντικών προβλημάτων σε ένα κλειστό οικοσύστημα με άξονα την Αειφορία

7.4. Ανάθεση θεματικών εργασιών στα πλαίσια της πράσινης-Αειφόρου Ανάπτυξης

(Νάκου Ευφροσύνη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Φιλοσοφία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

8.1. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- Περιβαλλοντική Ηθική- Περιβαλλοντική Φιλοσοφία.

8.2. Περιβαλλοντικές Ηθικές θεωρίες: Ανθρωποκεντρισμός, Οικοκεντρισμός, Βιοκεντρισμός, Ηθική της Γης, Οικοφεμινισμός, Κοινωνική Οικολογία, Οικοκοινότητες, Βιοκοινότητες.

8.3. Η συμβολή της Περιβαλλοντικής Ηθικής στο περιβαλλοντικό ζήτημα: Αειφορία- Βιωσιμότητα.

8.4. Διλήμματα Εφαρμοσμένης Περιβαλλοντικής Ηθικής – Διδακτικές Παρεμβάσεις

(Τσούνη Βασιλική)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

9.1. Δομή και λειτουργία του θαλάσσιου περιβάλλοντος - O ρόλος της Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica)

9.2. Η σημασία των τεχνητών υφάλων στην παράκτια οικολογία

9.3. Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές - Θαλάσσια βιοποικιλότητα και περιβαλλοντική ηθική

9.4. Περιβαλλοντική επικοινωνία - επικοινωνία του κινδύνου

(Μυρωνάκη Άννα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Ερωτήσεις Quiz

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

Ο Γεώργιος Λαζαρίδης (Συντονιστής) εργάζεται ως Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 2002 και από το 2014 υπηρετεί ως Υποδιευθυντής σε Δημόσια ΙΕΚ. Παράλληλα απασχολείται ως Εκπαιδευτής σε προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Κολλέγια. Έχει σπουδάσει Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος Master στην Διδακτική της Βιολογίας και τις Νέες Τεχνολογίες από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και MBA από το Kingston University. Στην παρούσα φάση εκπονεί την Διδακτορική του διατριβή στο τμήμα Διαιτολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου με θέμα την Μεσογειακή Δίαιτα. Είναι ενεργό μέλος διαφόρων επαγγελματικών και επιστημονικών οργανισμών και μητρώων, διαθέτει πιστοποίηση Εκπαιδευτή Ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ), ΤΠΕ α και β-επιπέδου και γνωρίζει αγγλικά (επίπεδο C2) και Γαλλικά (επίπεδο C1). Επίσης, έχει εκπονήσει σχολικά προγράμματα Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται κυρίως στη διερεύνηση της στάσης των πολιτών αναφορικά με τη Μεσογειακή Δίαιτα καθώς και στην αξιοποίηση του προτύπου αυτού στον χώρο της Εκπαίδευσης και του Τουρισμού. ( glaza33@gmail.com )

Η Δρ. Μαρία Φρούντα υπηρετεί ως ΕΔΙΠ στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας - Πανεπιστήμιο Πατρών. Για διάστημα 7 ετών υπηρέτησε ως Νοσηλεύτρια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίο-Πατρών, ενώ για διάστημα 17 ετών ως Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα της Νοσηλευτικής όπου έχει υλοποιήσει προγράμματα αγωγής υγείας. Είναι συγγραφέας άρθρων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων. Η κύρια συγγραφική της ενασχόληση αφορά την Αγωγή Υγείας και την Εκπαίδευση. Έχει πολυετή εκπαιδευτική-διδακτική εμπειρία στη μετα-Δευτεροβάθμια & την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Είναι κάτοχος πτυχίου Νοσηλευτικής (ΤΕΙ & ΑΕΙ), μεταπτυχιακού τίτλου στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, στο Université de Rouen (FRANCE), Τμήμα Sciences de l’Éducation και διδακτορικού τίτλου, στην Αγωγή Υγείας και τα Καινοτομικά Προγράμματα Αγωγής Υγείας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. ( mariafggm@yahoo.gr)

Η Λεμονιά Μπούτσκου είναι Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μαθηματικός και Υποδιευθύντρια στο Γυμνάσιο Αμυνταίου. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και στην εκπαίδευση ενηλίκων ως επιμορφώτρια Β επιπέδου. Είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανικού Περιβάλλοντος (ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας), μεταπτυχιακού στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (ΟΠΑ), στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και στη Διδακτική των Μαθηματικών (ΑΠΘ) και έχει ειδίκευση στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ). Είναι υποψήφια Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε πολλά συνέδρια, έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Από το 2009 εκπονεί στο Γυμνάσιο Αμυνταίου πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με θέμα «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση», συντονίζει δράσεις και διημερίδες ενημέρωσης γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών για το θέμα και μετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσής τους. ( lemonmp3@gmail.com )

Η Έλενα Σκαρπίδου είναι Εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και από το 2004, συντονίζει ομάδες εφήβων με θέμα «Σεξουαλική Αγωγή και Έμφυλες Σχέσεις», στα πλαίσια των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. Είναι επίσης, υπεύθυνη του Τομέα Εκπαίδευσης του Πολύχρωμου Σχολείου. Έχει συμμετάσχει ως εκπαιδεύτρια σε σχολές γονέων και επιμορφώσεις εκπαιδευτών/-τριών και εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν την Σεξουαλική Αγωγή, τις Έμφυλες Σχέσεις και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητριών/-των. Πρόσφατα, συμμετείχε, μέσω του Πολύχρωμου Σχολείου, στη συγγραφική ομάδα του Ευρωπαϊκού έργου HOMBAT, το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση της ομοφοβίας και τρανσφοβίας στα σχολεία, στη συγγραφική ομάδα του Ευρωπαϊκού έργου GEM, το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, καθώς και στην ομάδα συγγραφής του εκπαιδευτικού
εργαλείου του ΟΚΑΝΑ, «Το σχολείο που μας χωράει», ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών
για την καταπολέμηση του αποκλεισμού στη σχολική κοινότητα. (elskarpidou@yahoo.gr )

Η Ευφροσύνη Νάκου είναι Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας Πτυχιούχου Πολιτικού Μηχανικού και Περιβαλλοντολόγου. Έχει εργαστεί ως Πολιτικός Μηχανικός με δικό της Τεχνικό γραφείο, έχει διατελέσει Σύμβουλος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, επίσης  έχει εργαστεί ως Περιβαλλοντολόγος σε υπηρεσία του ΠΕ.ΧΩ., σε Περιφέρεια. Έχει συμμετάσχει σε ομαδική συγγραφή βιβλίων, και πάνω από 20 άρθρων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Η κύρια συγγραφική της ενασχόληση, αφορά τον  επιστημονικό Αλφαβητισμό και την διδακτική μεθοδολογία καθώς και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PARSEL, υπό την αιγίδα του πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και στη συγγραφή διδακτικού υλικού για το πανεπιστήμιο Αιγαίου στα πλαίσια του θερινού σχολείου. Έχει διδακτική εμπειρία στη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ενηλίκων. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού, Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου, μεταπτυχιακού Διατμηματικού, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην «Αγροχημεία Περιβάλλοντος», Παιδαγωγικό του τμήματος ΠΑΤΕΣ της ΑΣΠΑΙΤΕ Ιωαννίνων, Εξειδίκευση στην Νομοθεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σχεδιασμού Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. ( ershnak@yahoo.gr )


Η Δρ. Βασιλική Τσούνη είναι Φιλόλογος και εργάζεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Είναι κάτοχος πτυχίου Φιλολόγου (ΕΚΠΑ), Μεταπτυχιακού στην Φιλοσοφία (ΕΚΠΑ), Μεταπτυχιακού «Σπουδές στην εκπαίδευση» (ΕΑΠ), και Διδακτορικού στην Περιβαλλοντική Ηθική (ΕΚΠΑ). Είναι πιστοποιημένη στην χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (Β2, Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης) και έχει λάβει μέρος ως εισηγήτρια σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Αρθρογραφεί σε επιστημονικά περιοδικά και έχει εκπονήσει πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων. ( vtsouni@yahoo.gr )


Η Δρ. Άννα Μυρωνάκη είναι Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας Βιολόγων και υπηρετεί από το 2017 ως Υποδιευθύντρια. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 10 άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Η κύρια συγγραφική της ενασχόληση αφορά στη διδακτική μεθοδολογία και τη Θαλάσσια Βιολογία στην Εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα πανεπιστημίων καθώς και είναι επιμορφώτρια Β- επιπέδου στον κλάδο των φυσικών επιστημών, τεχνολογίας και φυσικής αγωγής. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής EUSO 2014 και συμμετοχή σε 4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα ERASMUS+ KA2. Πρόεδρος Επιτροπής στον 6ο Διαγωνισμό Βιολογίας 2010. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι κάτοχος πτυχίου Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, μεταπτυχιακού στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Παν/μιο Αιγαίου) και διδακτορικού σε θέματα Διδακτικής Θαλάσσιας Βιολογίας και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Παν/μιο Αιγαίου). ( amironaki@gmail.com )

Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος:

Γεώργιος Λαζαρίδης - συντονιστής ( glaza33@gmail.com )

[ Photo by Artem Podrez @ pexels.com ]