Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα Παρέμβασης

Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα Παρέμβασης

Κατηγορία : Ψυχολογία


Διάστημα : 12 εβδομάδες, (325 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Μάρθα Ι. Ηλιοπούλου, Τσολερίδου Θεοδώρα,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα Παρέμβασης

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τις δράσεις της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα Παρέμβασης», διάρκειας 325 ωρών και 12 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων) που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της Ψυχοπαιδαγωγικής Παρέμβασης.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση: τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου (διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων αναγνώρισης,  διαμόρφωσης και υλοποίησης ψυχοπαιδαγωγικών παρεμβάσεων παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Μάθουν τη μεθοδολογία και τον τρόπο μίας παρέμβασης ψυχοπαιδαγωγικού τύπου
  2. Συνειδητοποιήσουν τη σημασία της αλληλεπίδρασης κοινωνικού και γνωστικού τομέα.

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  1. Αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών που χρειάζονται ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση
  2. Διακρίνουν τις διαγνωστικές κατηγορίες που χρειάζονται ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση
  3. Αξιοποιούν τις αρχές, μεθόδους και τεχνικές ψυχοπαιδαγωγικής
  4. Διαμορφώνουν οι ίδιοι μία ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Διαχειρίζονται με ψυχοπαιδαγωγική οπτική τις παρεμβάσεις τους
  2. Αποκτούν θετική στάση απέναντι στη ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση .
  3. Εφαρμόζουν κατάλληλα ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Θεωρητικό Υπόβαθρο, χαρακτηριστικά και βασικές Αρχές Ψυχοπαιδαγωγικού Προγράμματος

1.1 Ορισμός –Έννοια Ψυχοπαιδαγωγικού Προγράμματος Παρέμβασης

1.2 Αναγκαιότητα

1.3 Βασικές Αρχές και Άξονες ενός Ψυχοπαιδαγωγικού Προγράμματος

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Οφέλη ενός Ψυχοπαιδαγωγικού- Ψυχοθεραπευτικού Προγράμματος Παρέμβασης

2.1 Οφέλη στο παιδί

2.2 Οφέλη στην οικογένεια του παιδιού

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Αναγνώριση Καταστάσεων παιδιών που απαιτείται ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση

3.1 Μαθησιακές Δυσκολίες

3.2 Γνωστικά Ελλείμματα

3.3 Προβλήματα Συμπεριφοράς και Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης

3.4 Παιδιά που θέλουν να βελτιώσουν στρατηγικές μελέτης και οργανωτικές δεξιότητες

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Χρήση διαγνωστικών τεστ για την Ανάδειξη Αποτελεσμάτων

4.1 Ανησυχητικές Ενδείξεις που αναδεικνύουν την ανάγκη διάγνωσης

4.2 Αναγκαιότητα Χρήσης Σταθμισμένων εργαλείων

4.2 Αναφορά σε κατάλληλα εργαλεία για κάθε διαγνωστική κατηγορία

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Εκτίμηση και Αξιολόγηση των δεξιοτήτων αλλά και των αναγκών του κάθε παιδιού ξεχωριστά

5.1 Κοινωνικός Τομέας- Κοινωνική Αλληλεπίδραση

5.2 Μαθησιακός- Γνωστικός Τομέας

5.3 Συμπεριφορικός Τομέα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Εκμάθηση της γενικότερης μεθοδολογίας που ακολουθείται σε ένα πρόγραμμα ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης

6.1 Αρχική Αξιολόγηση παιδιού και Αναγκών του

6.2 Σχεδιασμός Προγράμματος

6.3 Τελική Αξιολόγηση Διαδικασίας , περιεχομένου

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Αξιοποίηση κατάλληλων παρεμβάσεων/τεχνικών για τη συναισθηματική ενίσχυση των παιδιών

7.1 Ορισμός και εννοιολογική Προσέγγιση Συναισθήματος, Αυτοεκτίμησης, Αυτοαποτελεσματικότητας

7.2 Παρεμβάσεις και Τεχνικές σχετικά με την

Α) Αναγνώριση και Έκφραση συναισθήματος

Β) Διαχείριση συναισθήματος

Γ) Ενίσχυση και ενδυνάμωση εαυτού και αυτοεκτίμσης

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Παρουσίαση και συζήτηση μελετών περίπτωσης

8.1 Μελέτη Περίπτωσης μαθητή με Μαθησιακές Δυσκολίες

8.2 Μελέτη Περίπτωσης Μαθητή με Προβλήματα Συμπεριφοράς

8.3 Μελέτη Περίπτωσης Μαθητή με αναπτυξιακά ζητήματα


ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Εξαγωγή συμπερασμάτων για κάθε μελέτη περίπτωσης και ερμηνεία αποτελεσμάτων

9.1 Φύλλα Εργασίας για κάθε μελέτη περίπτωσης

9.2 Χορήγηση ερωτηματολογίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Συμβουλευτική γονέων, ειδικών θεραπευτών και συζήτηση

10.1 Συμβουλευτική Θεραπευτών

10.2 Συμβουλευτική Γονέων -> Αποδοχή και Συμβολή στη βελτιστοποίηση προσπαθειών παιδιού

10.2 Εποπτεία

Ενότητα 11: Ερωτήσεις Quiz

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης: Ηλιοπούλου Μάρθα

Η Ηλιοπούλου Μάρθα  είναι Ειδική παιδαγωγός/Φιλόλογος , εργάζεται ενεργά με παιδιά και εφήβους με ΕΕΑ.  Οι προπτυχιακές της σπουδές ολοκληρώθηκαν με υποτροφία και βαθμό άριστα στη Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών σπουδών Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου- UniversitàdiTorino), διαθέτει επαγγελματικό δίπλωμα εξειδίκευσης Μαθησιακών Δυσκολιών & Προβλημάτων Συμπεριφορά, ολοκληρώνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΑΠ.. Διαθέτει πιστοποιητικά επάρκειας για τη χορήγηση αξιολογητικών εργαλείων και μεθόδων παρέμβασης για μαθητές με ΕΕΑ.Είναι πιστοποιημένη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, στη διδακτική μεθοδολογία Αρχαίων Ελληνικών σε παιδιά με ΕΕΑ και στη Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας σε Αλλόγλωσσους. Είναι πιστοποιημένη ΣύμβουλοςΕπαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού για τη γενική και ειδική αγωγή (εκδόσεις www.my-book.gr). Έχει δημοσιεύσει άρθρα της σε επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει μελέτες και έρευνες της σε συνέδρια και σεμινάρια. Είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, συνεργάζεται σε προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης και είναι ενταγμένη σε μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων.

e-mailmisparth@hotmail.gr

Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος: 

Ονομ/μο συντονιστή  (Ηλιοπούλου Μάρθα misparth@hotmail.gr)

[Image by Kris from Pixabay ]