Σχολική Ψυχολογία

Σχολική Ψυχολογία

Κατηγορία : Ψυχολογία


Διάστημα : 18 εβδομάδες, (450 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Ζερβουδάκη Ελένη, Μαριάνθη Αρβανιτίδου, Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος, Μαθιουδάκη Άννα, Αρβανιτίδου Μαριάνθη, Πάκου Αγγελική, Καραβίδα Μαρία,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Σχολική Ψυχολογία

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τις δράσεις της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ», διάρκειας 450 ωρών και 18 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων), που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ.

 Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση:τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Η αγωγή, στην πράξη, εφαρμόζεται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα των διαφόρων βαθμίδων. Το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα, με τα ιδιαίτερα προβλήματά του έχει ανάγκη παιδαγωγικής καθοδήγησης. Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι: η παρουσίαση και μελέτη αντικειμένων της Σχολικής Ψυχολογίας, η οποία συμπεριλαμβάνει πολλές ηλικίες και αφορά πολλούς σχολικούς χώρους. Με το πέρας του σεμιναρίου, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να βοηθήσουν τους μαθητές στην ψυχοκοινωνική και μαθησιακή προσαρμογή, μέσω συμβουλευτικών διαδικασιών και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στη σχολική κοινότητα.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Να εντοπίζουν εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά προβλήματα των μαθητών στο σχολείο και την οικογένεια
  2. Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα

 

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Να παρέχουν στήριξη σε μαθητές κάθε ηλικίας
  2. Να προάγουν την ψυχική υγεία των μαθητών

 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Να προάγουν τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας
  2. Να αναπτύξουν θετικό κλίμα για την ανάπτυξη και τη μάθηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΣ, ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

(ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ Ε)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΣΧΟΛΕΙΟ – ΠΑΙΔΙΑ, ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ

(ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ Ε)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ, ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

(ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ Μ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΠΕΝΘΟΣ – ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΝΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΝΘΟΥΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

(ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ Μ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι

(ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

(ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ , ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

(ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ Α)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

(ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ Μ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΟΡΙΣΜΟΣ, ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(ΠΑΚΟΥ Α)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

(ΠΑΚΟΥ Α)

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

(ΠΑΚΟΥ Α)

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

(ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ Α)

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ, ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

(ΚΑΡΑΒΙΔΑ Μ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 14:    ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΞΙΩΝ

(ΚΑΡΑΒΙΔΑ Μ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 15:    ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

(ΚΑΡΑΒΙΔΑ Μ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Ερωτήσεις Quiz

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι  Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

Καραβίδα Μαρία

Είναι πτυχιούχος του τμήματος νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στις «Επιστήμες της Αγωγής» από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ίδιου πανεπιστημίου. Εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε ελληνόφωνα και αγγλόφωνα έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει ανακοινώσει πλήθος εργασιών της σε πανελλήνια και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Διετέλεσε κριτής εργασιών και μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής σε πλήθος συνεδρίων. Επίσης, είναι κριτής εργασιών σε ελληνόφωνα και αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά και συγγραφέας δύο επιστημονικών συγγραμμάτων, καθώς και κεφαλαίων σε επιστημονικούς τόμους. ( mrkaravida@gmail.com)

Μαθιουδάκη Αννα

Είναι Πτυχιούχος Αισθητικής του ΤΕΙ Αθήνας. Αρχικά  σπούδασε Αισθητική και Κοσμητολογία στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει αποκτήσει Μεταπτυχιακό με τίτλο: Msc Οργάνωση, Διοίκηση & Θεραπευτικές Πρακτικές Μονάδων Ευεξίας και SPA του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού  Ίδρυματος της Θεσσαλονίκης. Κατέχει τίτλο Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της Α.ΣΠ.ΑΙ.ΤΕ. καθώς και τίτλο εξειδίκευσης Συμβουλευτικής Ψυχολογίας - Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Π.Ε.ΣΥ.Π και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει υλοποιήσει διάφορα προγράμματα Αγωγής Υγείας και Σταδιοδρομίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αφορούν τη σχολική ψυχολογία και διάφορες επιμορφώσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που αφορούν Αισθητική και Υγεία, Εκπαίδευση Ενηλίκων και Εκπαιδευτών σε μαθήματα Μαθητείας του Ι.Ε.Π. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον Ε.Ο.ΠΠ.ΕΠ και κατέχει Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης  με τίτλο: « Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διδασκόντων για την Ένταξη των Παιδιών Προσφύγων και Μεταναστών στην Ελλάδα», του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Unicef. Πρόσφατα παρακολούθησε το επιμορφωτικό πρόγραμμα για τη Σχολική Βία και Εκφοβισμό του Περιφεριακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Α/ θμιας & Δ/ θμιας  Εκπαίδευσης της Αττικής. Πρόσφατα έλαβε μέρος ως επιστημονικό μέλος στην ομάδα σύνταξης για την αναβάθμιση και αναδιάρθρωση του αναλυτικού προγράμματος και τράπεζας θεμάτων για τις εξετάσεις πιστοποίησης των δημοσίων ΙΕΚ όπου έχει συμμετάσχει και ως εξετάστρια. Τα τελευταία χρόνια ασκεί διδακτικό έργο στην Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ι.Ε.Κ., σε διάφορες Ε.ΠΑΣ. του ΟΑΕΔ,, Κ.Ε.Κ. καθώς και σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών. Έχει αρθρογραφήσει σε επαγγελματικά περιοδικά καθώς και στο διαδίκτυο θέματα που αφορούν την ολιστική υγεία του ατόμου. ( amath@hotmail.gr  )

Πάκου Αγγελική

Είναι Νηπιαγωγός  (Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) και εργάζεται ως αναπληρώτρια στη δημόσια εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2009-2010. Διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής (Φ.Π.Ψ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τομέας Παιδαγωγικής, κατεύθυνση Συγκριτική και Διαπολιτισμική Αγωγή). Επίσης, είναι κάτοχος πτυχίων Αγγλικών (Proficiency -Michigan) και Γερμανικών (Β2 - ΚΠΓ). Επιπροσθέτως, είναι πιστοποιημένη στις ΤΠΕ (ECDL και ΤΠΕ Α' Επιπέδου).  Έχει συμμετάσχει σε αρκετά συνέδρια (με συμμετοχή κριτών) ως εισηγήτρια, κριτής, μέλος προεδρείου και ακροάτρια. Έχει υπάρξει εισηγήτρια σε σεμινάρια-ημερίδες παιδαγωγικού περιεχομένου. Έχει δημοσιεύσεις σε περιοδικά παιδαγωγικού περιεχομένου (Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, Νέος Παιδαγωγός και ΕΛΛΙΕΠΕΚ). Επίσης, έχει αρθρογραφήσει σε εφημερίδα του τοπικού τύπου (στην περιοχή της Άρτας όπου και διαμένει).  Έχει λάβει αρκετές  επιμορφώσεις 50 ωρών και άνω σε διάφορους τομείς. Έχει υπάρξει η ίδια επιμορφώτρια σε συνεργασία με την ΕΕΠΕΚ (Επιστημονική Ένωση Προώθησης Εκπαιδευτικής Καινοτομίας με έδρα τη Λάρισα), προγράμματος διάρκειας 50 ωρών με τίτλο: "Σχολική βία - Παιδική Επιθετικότητα". Έχει συμμετάσχει σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Τέλος, έχει υλοποιήσει  αρκετά σχέδια εργασίας, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών της καθηκόντων, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού περιεχομένου. ( angelapakou@yahoo.gr )

Αρβανιτίδου Μαριάνθη

Είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογία( ΔΠΘ) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων (ΑΤΕΙΘ). Έχει, επίσης, τίτλο σπουδών στη Μηχανογραφημένη Λογιστική και Εμπορικές Εφαρμογές Πληροφορικής (ΕΛΚΕΠΑ) με κατάρτιση Συμβούλων στα Βαλκάνια. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και κύκλους μαθημάτων που αφορούν την Παιδαγωγική και ψυχολογία, τη Διδασκαλία παραμυθιών και Δημιουργικής Γραφής, διδασκαλία Μαθηματικών και Ιστορίας, Καινοτομία στην Εκπαίδευση κα. Παρακολουθεί τους κύκλους μαθημάτων στο  SchoolEducationGetaway και  European Schoolnet Academy και συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα eTwinning και Erasmus+. Είναι επιμορφώτρια SchoolEducationGetaway, πρέσβειρα WROHELLAS (ρομποτική) για την περιοχή της Ροδόπης και πρέσβειρα του SaferwaterSports Θράκης. Έχει βραβευτεί με 17 εθνικές και Ευρωπαϊκές ετικέτες ποιότητας για ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποίησε. Επίσης, έχει λάβει το 1ο βραβείο από την Ακαδημία του SafewaterSports. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια (ως εισηγήτρια) στην Ελλάδα και το Εξωτερικό με αντικείμενο την Καινοτομία στην Εκπαίδευση και τις Νέες Τεχνολογίες. Έχει αρθρογραφήσει σε επιστημονικά  περιοδικά (ελληνικά και ξένα) καθώς και στο διαδίκτυο με θέματα που αφορούν τις Νέες Τεχνολογίες, την Παιδαγωγική Ψυχολογία,  και Διδακτική. Έχει, επίσης, δημοσιεύσει ένα βιβλίο, το οποίο διατίθεται ψηφιακά από την Εθνική Βιβλιοθήκη και αφορά την Διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων με τις Νέες Τεχνολογίες. Είναι κάτοχος πτυχίων Αγγλικών (Proficiency – Michigan και Cambridge), μιλάει Ιταλικά και Τουρκικά. Επίσης, διαθέτει πιστοποίηση στις ΤΠΕ (ECDL και ΤΠΕ Α' Επιπέδου). Υπηρετεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. ( marvanit@sch.gr )

 

Δρ. Ζερβουδάκη Ελένη

Είναι εκπαιδευτικός Α/θμιας εκπαίδευσης, & υπηρετεί 31 χρόνια στην Α/θμια εκπαίδευση, εκ των οποίων τα 8 ως διευθύντρια. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Δ.Π.Θ.) και Διδακτορικού Διπλώματος (Π. Ιωαννίνων) με αναφορά στην σχέση Σχολείου-Οικογένειας με σκοπό την αποτελεσματικότερη ψυχοκοινωνική και ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών. Είναι παράλληλα και εκπαιδεύτρια ενηλίκων με έμφαση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς. Έχει υπηρετήσει, ως αποσπασμένη εκπαιδευτικός, για 5 χρόνια στα ελληνικά σχολείου του Μονάχου και έχει εργαστεί για 3 χρόνια στο Πανεπιστήμιου Ρεθύμνου στην πρακτική άσκηση των φοιτητών. Έχει λάβει μέρος στη συγγραφή ενός βιβλίου που αφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων και έχει αρθρογραφήσει σε επιστημονικά περιοδικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει λάβει, επίσης, μέρος ως εισηγήτρια σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει διοργανώσει σεμινάρια και συνέδρια. Είναι ιδρυτικό μέλος του Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ) και έκτακτο μέλος της Ομάδας Σύνταξης του ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού του ΕΔΕΕΚ «Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα». Έχει διοργανώσει και κατευθύνει ομάδες εμψύχωσης γονέων. Συμμετέχει σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία καθώς και σε εθελοντικές ομάδες.  (elenizerv@yahoo.gr)

 

Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη «Βιώσιμη Ανάπτυξη» από το ίδιο πανεπιστημιακό τμήμα. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο αντικείμενο της «Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο αντικείμενο της «Διαπολιτισμικής Θεολογίας». Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων του σε έγκριτα ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά. Παράλληλα, περισσότερες από 80 εργασίες του έχουν ανακοινωθεί σε έγκριτα πανελλήνια και διεθνή συνέδρια. Είναι συγγραφέας έξι επιστημονικών συγγραμμάτων, καθώς και κεφαλαίων σε επιστημονικούς τόμους. Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, ενώ υπήρξε μέλος σε επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων. (gkadig@yahoo.gr )

 

Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος:

Καραβίδα Μαρία - συντονίστρια ( mrkaravida@gmail.com )

Πάκου Αγγελική  ( angelapakou@yahoo.gr )

Μαθιουδάκη Αννα ( amath@hotmail.gr )

Ζερβουδάκη Ελένη  ( elenizerv@yahoo.gr )

Αρβανιτίδου Μαριάνθη (  marvanit@sch.gr )

Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος (  gkadig@yahoo.gr )

Photo by Mikhail Nilov @ pexels.com]