Εισαγωγή στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Εισαγωγή στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Κατηγορία : Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση


Διάστημα : 15 εβδομάδες, (400 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Μαγδαληνή Σαράφη - Τρακάλα, Καλλιόπη Γεροστέργιου, Μαργαρίτης Ντούμος,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Εισαγωγή στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τις δράσεις της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», διάρκειας 400 ωρών και 15 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων), που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση:τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων στις σύγχρονες αρχές, μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας, ενισχύοντας το προφίλ τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων, εξειδικεύοντας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι συμμετέχοντες θα εφοδιαστούν με γνώσεις και δεξιότητες άμεσα εφαρμόσιμες στον εργασιακό τους χώρο, θα αναβαθμίσουν το ρόλο τους και θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν δημιουργικά και να συνεισφέρουν στην αποτελεσματική μάθηση.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Ορίζουν τη σημασία βασικών εννοιών, όπως αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων, δια βίου μάθηση, ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση, ενηλικιότητα  κλπ.
 2. Γνωρίζουν βασικά σημεία του θεσμικού πλαισίου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 3. Αναγνωρίσουν τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του ενήλικα εκπαιδευόμενου.
 4. Ερμηνεύουν τις θέσεις των βασικών θεωριών της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 5. Αντιληφθούν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων και να τις συνδέσουν με τις βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων και τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης.
 6. Διακρίνουν τις σύγχρονες επαγγελματικές λειτουργίες του εκπαιδευτή ενηλίκων και τους παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική του ταυτότητα.
 7. Συνειδητοποιήσουν το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων, όταν αυτός ασχολείται με ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, πχ κρατούμενοι, άτομα με αναπηρία κλπ.
 8. Είναι εξοικειωμένοι με τη μεθοδολογία και τις τεχνικές στην εκπαίδευση ενηλίκων.
 9. Προσδιορίσουν τη σημασία  της δυναμικής και της διεργασίας της ομάδας.
 10. Περιγράφουν τα χαρακτηριστικά, τα στάδια και τις φάσεις ανάπτυξης της εκπαιδευτικής ομάδας.
 11. Γνωρίσουν την έννοια, τα είδη, τα αντικείμενα, τους τρόπους και τη χρησιμότητα της αξιολόγησης στη βελτίωση ανάπτυξης και διδασκαλίας ενός προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.
 12. Κατανοήσουν το Ευρωπαϊκό και Εθνικό πλαίσιο προσόντων.
 13. Αναγνωρίζουν τα Ευρωπαϊκά Περιγράμματα και τα θέματα πιστοποίησης μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 14. Ερμηνεύουν  τη σημασία της συμβουλευτικής και της ενδυνάμωσης νέων στη δια βίου διαχείριση της σταδιοδρομίας.

 

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις αρχές και τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 2. Εμπνέονται και να εμπλέκονται σε δραστηριότητες σχετικές με τα θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 3. Καθορίζουν και να οργανώνουν το  περιεχόμενο μιας διδακτικής ενότητας.
 4. Εφαρμόζουν και να σχεδιάζουν βιωματικές ασκήσεις σχετικά με θέματα του εκπαιδευτικού τους αντικειμένου αλλά και σχετικά με θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και ενδυνάμωσης νέων.
 5. Είναι εξοικειωμένοι με την εφαρμογή βιωματικών ασκήσεων, προκειμένου οι ίδιοι πρώτα να αντιμετωπίσουν τις δικές τους προκαταλήψεις, φόβους και στερεοτυπικές αντιλήψεις απέναντι στο διαφορετικό, ώστε η έκβαση της δουλειάς τους να είναι επιτυχής.
 6. Βελτιώνουν συνεχώς τις ικανότητες που διαθέτουν, παρακολουθώντας και συμμετέχοντας ενεργά στις εξελίξεις του πεδίου.

 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Προτιμούν την εφαρμογή και χρήση τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων έναντι των παραδοσιακών μορφών διδασκαλίας.
 2. Υποστηρίζουν τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και το προφίλ τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων.
 3. Υιοθετούν μια στάση καινοτομίας και ανανέωσης στο έργο τους.
 4. Παροτρύνουν και άλλους συναδέλφους να κάνουν το ίδιο.
 5. Ενθαρρύνονται διαρκώς για εμπλοκή σε νέα επιμορφωτικά προγράμματα και δράσεις με συναφές αντικείμενο.
 6. Αναπτύξουν θετική στάση για τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τη δυναμική της ομάδας, την αξιολόγηση, το Ευρωπαϊκό και Εθνικό πλαίσιο προσόντων, τα ευρωπαϊκά περιγράμματα και την πιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων, τη συμβουλευτική προσανατολισμού, την υποστήριξη του «διαφορετικού» και γενικά για τη φιλοσοφία του ευρύτερου πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΝΝOΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

1.1 Θεσμικό πλαίσιο και εννοιολογικές προσεγγίσεις
1.2 Αρχική και Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
1.3 Εκπαίδευση ενηλίκων και χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων. Επισκόπηση θεωριών

(ΜΑΓΔΑ ΣΑΡΑΦΗ-ΤΡΑΚΑΛΑ / ΚΕΛΛΥ ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

2.1 Ο εκπαιδευτής ενηλίκων και ο ρόλος του στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
2.2 Δυναμική - διεργασία ομάδας και θέματα αξιολόγησης στην εκπαίδευση ενηλίκων
2.3 Μέθοδοι διδασκαλίας - η εκπαιδευτική τεχνική της εισήγησης-εκπαιδευτικό υλικό- εποπτικά μέσα- χώρος
2.4 Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές -πρακτική άσκηση

(ΚΕΛΛΥ ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ / ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΤΟΥΜΟΣ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

3.1 Ευρωπαϊκό και Εθνικό πλαίσιο προσόντων
3.2 Ευρωπαϊκά περιγράμματα και πιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων

(ΜΑΓΔΑ ΣΑΡΑΦΗ-ΤΡΑΚΑΛΑ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΝΕΩΝ

4.1 Η Επαγγελματική Συμβουλευτική και ο ρόλος του εκπαιδευτή
4.2 Ανάπτυξη Προσωπικότητας και Αναζήτηση Εργασίας
4.3 Σχεδιασμός Καριέρας – Απολογισμός Προσόντων
4.4 Δια βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας – Βιωματικές Ασκήσεις

(ΚΕΛΛΥ ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

5.1 Δια βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας – Βιωματικές Ασκήσεις

(ΚΕΛΛΥ ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Ερωτήσεις Quiz

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι  Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

Ο Μαργαρίτης (Άρης) Ντούμος είναι εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Πληροφορικής και είναι Διευθυντής στο 1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας από το 2013 έως σήμερα. Έχει πάνω από 25 χρόνια διδακτική εμπειρία στην Δευτεροβάθμια και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και σε δομές της Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΕΚ κ.α.). Είναι κάτοχος εκπαιδευτικής επάρκειας και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΕΚΔΔΑ Έχει λάβει μέρος ως εκπαιδευτής ενηλίκων και εκπαιδευτών σε πολλά επιμορφωτικά προγράμματα  των Υπουργείων Παιδείας, Οικονομικών και Εργασίας. Έχει συμμετάσχει σε διακρατικές συνεργασίες για την εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική κατάρτιση, την καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και σε επιστημονικά συνέδρια σχετικά με εκπαίδευση ενηλίκων. Κατέχει πτυχίο Μαθηματικού (Α.Π.Θ.)  με ειδίκευση στην πληροφορική και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην εκπαίδευση Ενηλίκων του Ε.Α.Π. Είναι ιδρυτικό μέλος της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και υπεύθυνος Εκπαιδευτικών δράσεων στην εκπαίδευση ενηλίκων. (mntoumos@sch.gr)

Η Κέλλυ Γεροστέργιου, είναι Υπ. Διδάκτωρ Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο ΑΠΘ. Είναι πτυχιούχος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΠΑ.ΜΑΚ., με ειδίκευση στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και κάτοχος Μεταπτυχιακού από το ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με ειδίκευση σε θέματα " Φύλου και Νέων Εκπαιδευτικών και Εργασιακών Περιβαλλόντων στην Κοινωνία της Πληροφορίας". Επιπλέον, είναι Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Εργάζεται ως Προϊσταμένη του Τμήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Περ/κης Δ/νσης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α. πρώην ΟΑΕΔ) Θεσσαλίας. Διαθέτει 19 έτη επαγγελματικής εμπειρίας ως Στέλεχος Διεύθυνσης δημοσίων και ιδιωτικών φορέων παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων, επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής προσανατολισμού, είναι κάτοχος εκπαιδευτικής επάρκειας, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΕΚΔΔΑ, αξιολογήτρια στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ και μέλος επιστημονικών, επαγγελματικών και πολιτιστικών ενώσεων.

Έχει συμμετάσχει σε διακρατικές συνεργασίες για την εκπαίδευση ενηλίκων και επαγγελματική κατάρτιση, την ενδυνάμωση και επιχειρηματικότητα νέων, την καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και σε επιστημονικά συνέδρια σχετικά με εκπαίδευση ενηλίκων και συμβουλευτική προσανατολισμού. Έχει συγγράψει εκπαιδευτικά εγχειρίδια για συμβούλους απασχόλησης και εκπαιδευτές ενηλίκων και συμμετέχει σε δράσεις για αυτοβελτίωση σπουδαστών και εκπαιδευτικών. Διαθέτει πλήθος ωρών επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά με εκπαίδευση ενηλίκων, κριτική παιδαγωγική, επαγγελματική συμβουλευτική, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ειδική αγωγή, διαπολιτισμική εκπαίδευση, κοινωνική οικονομία. (kgerost@yahoo.gr).

Μαγδαληνή Σαράφη-Τρακάλα είναι εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει Πτυχίο Γαλλικής Φιλολογίας του ΑΠΘ και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα του ΕΑΠ με εξειδίκευση στην διδασκαλία της Γαλλιής Γλώσσας ενηλίκων από απόσταση. Έχει 25 χρόνια εμπειρία στις δομές της ιδιωτικής και της δημόσιας εκπαίδευσης και κατάρτισης. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Έχει πάρει μέρος με εισηγήσεις σε αρκετά επιστημονικά συνέδρια. Τη διετία 2016-2018 ήταν Υποδιευθύντρια στο 1ο Δ.Ι.Ε.Κ. Λάρισας και από το 2018 μέχρι σήμερα  είναι Υποδιευθύντρια στο 2ο Δ.Ι.Ε.Κ. Λάρισας. Γνωρίζει άριστα Γαλλικά και αρκετά καλά Αγγλικά και Ιταλικά. (sarafitrakala@gmail.com)

Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος:

Μαργαρίτης (Άρης) Ντούμος - συντονιστής ( mntoumos@sch.gr )

Καλλιόπη (Κέλλυ) Γεροστέργιου ( kgerost@yahoo.gr )

Μαγδαληνή Σαράφη-Τρακάλα ( sarafitrakala@gmail.com )

[ Photo by Visual Tag Mx @ pexels.com ]