Εσωτερική Πολιτική Σχολικής Μονάδας

Εσωτερική Πολιτική Σχολικής Μονάδας

Κατηγορία : Θέματα Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας, Οικονομίας & Διοίκησης


Διάστημα : 14 εβδομάδες, (400 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Τζάμου Αικατερίνη, Λυμπέρη Θεοδώρα, Σταύρου Δημήτριος, Γκαβέλα Σταματία - Παπαδάκος Γεώργιος, Μαρεντάκη Ευαγγελία, Ντάμτσιου Βασιλική, Κουρσαράκος Δημήτριος,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Εσωτερική Πολιτική Σχολικής Μονάδας

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τη δράση της στον τομέα της διοργάνωσης σεμιναρίων  και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, σχεδίασε και οργάνωσε την υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ», διάρκειας 400 ωρών.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και, αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ. 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους

(Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων) που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο τηςΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η παρουσίαση παραδειγμάτων και εφαρμογών που αφορούν τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής εσωτερικής πολιτικής των σχολικών μονάδων.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Καταγράφουν και να αποσαφηνίζουν την έννοια «Εσωτερική Πολιτική Σχολικής Μονάδας».
 2. Περιγράφουν τη δομή, τους μηχανισμούς και τους φορείς δράσης που τη διέπουν.
 3. Αντιληφθούν την έννοια της εκπαιδευτικής καινοτομίας

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. Προτείνουν τις βασικές κατευθύνσεις μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης
 2. Χρησιμοποιούν τις ευέλικτες διαδικασίες στην εκπαιδευτική διαδικασία
 3. Ελέγχουν και να βελτιώνουν την ποιότητα των σχολικών μονάδων
 4. Καταρτίζουν ευέλικτα διδακτικά σχέδια δράσης με καλύτερη οργάνωση.

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Συνεργάζονται με διάφορους φορείς ( Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Τοπική Αυτοδιοίκηση, συλλόγους Γονέων και κηδεμόνων κ.λ.π.), για την επίλυση προβλημάτων στις εκπαιδευτικές μονάδες
 2. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες επίλυσης των προβλημάτων που αφορούν την ασφάλεια και υγεία, στους χώρους των σχολικών μονάδων
 3. Εκπονούν εκπαιδευτικά προγράμματα με τους μαθητές/τριες τους, με σκοπό την καλλιέργεια γνώσης
 4. Θέτουν ένα Όραμα για τη σχολική μονάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΤΖΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

1 Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας και αξιολόγηση εκπαιδευτικών: σχολικές δραστηριότητες, προγράμματα, δράσεις, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

1.1 Κουλτούρα αλλαγής και κουλτούρα συνεργασίας μέσα στη σχολική μονάδα: ο ρόλος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων

1.2 Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικά προγράμματα: άξονες και δείκτες

1.3 Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικά προγράμματα

1.4 Εκπαιδευτική πολιτική και ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση

2 Υλοποίηση, οργάνωση και συντονισμός καινοτόμων προγραμμάτων

2.1 Σχολείο του 21ου αι.  και αυθεντική μάθηση

2.2 Η μέθοδος project

2.3 Διασχολικές συνεργασίες

2.4 Θεσμοθετημένα προγράμματα: πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας

2.5 Σχολικές δραστηριότητες και δράσεις

2.6 Ευρωπαϊκά προγράμματα: Erasmus, etwinning

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΛΥΜΠΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

2 Η αλλαγή και η καινοτομία

2.1.1 Ορισμός της αλλαγής

2.1.2 Η έννοια της καινοτομίας

2.1.3 Στόχοι αλλαγής

2.1.4 Διαδικασία αλλαγής

2.2 Οι απόψεις για την αλλαγή

2.2.1 Οι απόψεις για την αλλαγή

2.2.2 Βασικές προϋποθέσεις επιτυχούς σχεδιασμού καινοτομίας

2.2.3 Η πορεία για την υλοποίηση καινοτομίας

2.3 Έρευνα και εισαγωγή καινοτομίας

2.3.1 Η έρευνα στην καινοτομία

2.3.2 Η εισαγωγή καινοτομίας στη σχολική μονάδα

2.3.3 Top-down σχεδιασμοί

2.3.4 Η περίπτωση του ευρωπαϊκού και διεθνούς προγράμματος

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3 Κοινωνιολογία των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων (Θεωρητικό Πλαίσιο)

3.1.1 Οι Φορείς Δράσης

3.1.2. Οι Ομάδες Συμφερόντων

3.1.3. Πλουραλισμός

3.1.4. Κορπορατισμός

3.1.5. Δίκτυα Πολιτικής

3.2.1 Παραδειγματικό Επίπεδο(Εικονικότητα)

3.2.2 Θεσμικές δομές

3.2.2.1 Η εκπαιδευτική θεσμική σφαίρα

3.3.1 Συνταγματικό Επίπεδο (Πραγματικότητα)

3.3.2 Είδη διαδράσεων μεταξύ των φορέων δράσης

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΓΚΑΒΕΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ - ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4.1 Βασικές έννοιες διαχείρισης ποιότητας, παρουσίαση Διεθνών Προτύπων ISO 9001 και ISO 21001
4.2 Συνεχής βελτίωση/ Αναγνώριση και αξιολόγηση κινδύνων και ευκαιριών

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΜΑΡΕΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
5.1 ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

5.1.1 SCRUM

5.1.2 KANBAN

5.1.3 LEAN START UP

5.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5.2.1 Εκπαιδευτικό σύστημα

5.2.2 Ιστορική αναδρομή

5.2.3 Ο ορισμός της εκπαίδευσης

5.2.4 Η αξία και ο ρόλος της εκπαίδευσης

5.2.5 Δομή εκπαιδευτικού συστήματος

5.3 ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5.3.1 Ευέλικτα σχολεία

5.3.2 Εφαρμογές των Ευέλικτων Μεθοδολογιών στο Εκπαιδευτικό Σύστημα

5.3.3 SCRUM και Εφαρμογή στο Εκπαιδευτικό Σύστημα

5.3.4 KANBAN και Εφαρμογή στο Εκπαιδευτικό Σύστημα

5.3.5 LEAN START UP και Εφαρμογή στο Εκπαιδευτικό Σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΝΤΑΜΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

6.1 Τι είναι δημοσιές σχέσεις

6.1.1 Μια σύντομη ιστορική αναδρομή των δημοσίων σχέσεων

6.2.1 οι δημοσιές σχέσεις ως κυκλική διαδικασία αυτοβελτιωσης του οργανισμού

6.2.2. συστατικά στοιχεία των δημοσίων σχέσεων

6.2.3 χαρακτηριστικά επικοινωνιακής πολιτικής των υπευθύνων δημοσίων σχέσεων

6.3.1 τι είναι σχολικές δημοσιές σχέσεις

6.3.1.1 επικοινωνιακά εργαλεία του υπεύθυνου σχολικών δ.σ.

6.3.2 η ηθική δεοντολογία των σχολικών δημοσίων σχέσεων

6.3.3. η διαδικασία των σχολικών δημοσίων σχέσεων ως αναπόσπαστο μέρος της σχολικής πολιτικής

6.3.4 η επικοινωνιακή πολιτική της διαχείρισης κρίσεων από τον υπεύθυνο σχολικών δ.σ.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7.1 Ασφαλές περιβάλλον

7.2 Τα ατυχήματα στην Ελλάδα

7.2.1 Εργατικά ατυχήματα

7.2.2 Τροχαία ατυχήματα

7.2.3 Δηλητηριάσεις

7.2.4 θαλάσσια ατυχήματα

7.2.5 Πυρκαγιές

7.2.6 Παιδικά ατυχήματα

7.3.1 Αρχές πρόληψης

7.3.2. Νοοτροπία πρόληψης

7.3.3 Πρόβλεψη ατυχήματος και αποφυγή του

7.3.4 Οι οικονομικές δυνατότητες

7.3.5 Η αποφυγή του ατυχήματος, ως καθημερινή πρακτική στα σχολεία μας και στην γενικότερη καθημερινότητά μας.

7.4.1 Γενικός έλεγχος και βασικά σημεία ελέγχου

7.4.2 Πρόσβαση στο σχολικό κτίριο/συγκρότημα.

7.4.3 Παράθυρα – τζαμαρίες στο σχολείο

7. 4.4 Πυρασφάλεια και Ηλεκτρικό σύστημα του σχολείου.

7.4.5 Χώροι άθλησης του σχολείου

7. 4.6 Αυλή, διάλειμμα, είσοδος και έξοδος από την αίθουσα

7.4.7 Αίθουσες πειραμάτων.

7.4.8 Ατομα με Αναπηρία.

7.4.9 Πρώτες βοήθειες στο σχολικό περιβάλλον.

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

Ευαγγελία Μαρεντάκη

Η Μαρεντάκη Ευαγγελία είναι υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) με ερευνητικό αντικείμενο τη χρήση υποδειγμάτων και στοιχείων των Ευέλικτων Μεθοδολογιών Ανάπτυξης Λογισμικού στην Εκπαιδευτική Διαδικασία. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (2011-2016) με μεταπτυχιακό τίτλο στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών (2016-2018). Εργάζεται ως εκπαιδεύτρια στον τομέα της Πληροφορικής και των ηλεκτρονικών σε Ιδιωτικό ΙΕΚ από το 2019. ( evamarentaki@gmail. )

Τζάμου Αικετερίνη

Η Κατερίνα Τζάμου σπούδασε Ιστορία, Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1984-1988) και στο Πανεπιστήμιο Paris I, Panthéon-Sorbonne στο Παρίσι (1989-1995), όπου και ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ στις 11/1/1996. Εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχείων του Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής στο Παρίσι (1990-1992), στο Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Κέντρο Georges Pompidou (1993-1994) και στο Γραφείο Ερευνών Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής της Ακαδημίας Αθηνών (2009-2012). Δίδαξε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» (2002-2011). Εργάστηκε ως εμπειρογνώμων - ειδική επιστήμων σε προγράμματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως εκπονήτρια προγραμμάτων και ως επιμορφώτρια. Συνέταξε εκπαιδευτικούς φακέλους για έξι μουσεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς. Διδάσκει στην Μέση Εκπαίδευση από το 1995. ( ktz12665@gmail.com )

Λυμπέρη Θεοδώρα

Η Θεοδώρα Λυμπέρη είναι απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας (κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας) του ΕΚΠΑ. Το 2016 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στις Επιστήμες της Αγωγής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Από το 2013 ασχολείται με ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα ως υπεύθυνη υλοποίησης έργων Erasmus+, eTwinning, UNESCO ASPnet, European Parliament Ambassador Schools, T4E. Εργάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα τελευταία 17 χρόνια και υλοποιεί προγράμματα με ευρωπαϊκό και διεθνή προσανατολισμό με τους μαθητές και τις μαθήτριές της. Από το 2021 είναι επιμορφώτρια ενηλίκων στην εκπαιδευτική πλατφόρμα eTwinning. Έχει παρουσιάσει εργασίες της για την εκπαιδευτική καινοτομία σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσεις της υπάρχουν σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά καθώς και στο academia.edu. ( lymptheo76@gmail. )

Σταύρου Δημήτριος

Ο Δημήτρης Σταύρου είναι δάσκαλος, υποψήφιος διδάκτορας της Φιλοσοφικής Αθηνών και διευθυντής ιδιωτικού σχολείου. Έχει υλοποιήσει βασικές σπουδές στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος, 1992-1996) και μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (ΕΚΠΑ, ΦΠΨ, 2015-2018). Έχει διατελέσει διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Μαλακάσας (2014 - 2017) και δάσκαλος της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού στην Grenoble της Γαλλίας (2005 - 2008). Είναι συγγραφέας του βιβλίου: «Σχολική Ηγεσία και Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ» (εκδ. Παπαζήση, 2019), έχει συμμετάσχει στη συγγραφή του έργου: «Πρόταση Νόμου για την Αποκέντρωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος» (ΚΕΦΙΜ-ELF, 2017) και στη μετάφραση του βιβλίου: «Το κίνητρο του κέρδους στην εκπαίδευση» (εκδ. Παπαδόπουλος, 2018). Είναι μέλος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και της Ελληνικής Εταιρείας Συγκριτικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης. ( distavrou@yahoo. )

Γκαβέλα Σταματία

Χημικός Μηχανικός (ΕΜΠ, 2003). Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην επιστημονική περιοχή «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» (2006). Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός του ΕΜΠ (2009). Είναι εμπειρογνώμονας και αξιολογήτρια του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) από το 2013. Εργαστηριακός συνεργάτης της ΑΣΠΑΙΤΕ από το 2011 έως σήμερα, Εργαστηριακός και επιστημονικός συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών από το 2016 έως το 2018. Ακαδημαϊκός υπότροφος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από το 2019 έως σήμερα. Μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής θεμάτων Υποδομών Ποιότητας (ΕΕΕ-ΥΠ) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας από το 2014 έως σήμερα (πρώην Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Τυποποίησης
Πιστοποίησης και Διαχείρισης Ποιότητας του ΤΕΕ, της οποίας ήταν μέλος από το 2009 έως το 2012). Το συγγραφικό της έργο αποτελείται από 9 δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά, 2 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και 27 δημοσιεύσεις σε πρακτικά Ελληνικών και Διεθνών συνεδρίων. ( mtmt96@gmail.com )

Παπαδάκος Γεώργιος

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ στον Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Εμπειρογνώμονας ακτινοπροστασίας. Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ασφάλειας & υγείας στην εργασία, σε συστήματα διαχείρισης και μετρολογίας και σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια και εγκαταστάσεις. Επιμελητής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής θεμάτων Υποδομών Ποιότητας του Τ.Ε.Ε. και εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. σε επιτροπές του ΕΛΟΤ («Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης» & «Προστασία του ανθρώπου από έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία») και μέλος, ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, της ΕΛΟΤ ΤΕΤ 16/ΟΕ 6 «Διαχείριση της διακινδύνευσης και συστήματα διαχείρισης». Μέλος του μητρώου ορολογικής επαλήθευσης του ΕΛΟΤ. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων, εισηγητής σε σεμινάρια από το 2015, ειδικότερα στα αντικείμενα σχετικά με τα εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων και τις αντίστοιχες απαιτήσεις του Προτύπου ISO/IEC 17025, τη μετρολογία και τις τεχνικές αξιολόγησης κινδύνου. ( papadng@gmail. )

Ντάμσιου Βασιλική

Η Βασιλική Ντάμτσιου είναι μόνιμη εκπαιδευτικός Α/θμιας εκπ/σης με διδακτική εμπειρία στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης (Α/ΘΜΙΑ, Β/ΘΜΙΑ, Γ/ΘΜΙΑ) και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΙΕΚ). Συγκεκριμένα, είναι κάτοχος των παρακάτω τίτλων:

► Πτυχίο Ποιμαντικής και Κοινωνικής θεολογίας του Α.Π.Θ.

► Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας του Α.Π.Θ.

► Πτυχίο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας (2013), (Department of public relations and communication) ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

► Τίτλος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Θεολογικής σχολής του Α.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγικά» του τομέα Κανονικού Δικαίου και Ποιμαντικής, (2001). Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας : « Ο Θεολόγος καθηγητής ως παιδαγωγός».

► Μεταπτυχιακός τίτλος στην «Ηθική και Δεοντολογία στις Βιοϊατρικές επιστήμες» του τμήματος Ιατρικής του Π.Θ. (2021). Τίτλος μεταπτυχιακής διατριβής : « Υποχρεωτικός εμβολιασμός». ( vntamts@gmail.com )

Κουρσουράκος Δημήτριος

Ο Κουρσαράκος Δημήτριος είναι διορισμένος εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής. Εχει εργαστεί σε σχολεία Ειδικής για 21 χρόνια, έχει υπηρετήσει ως Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής και την περίοδο αυτή ασκεί τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του Ν. Πέλλας (Υ.Φ.Α.Σχ.Α.). Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του ΕΑΠ, και «Ασκηση και Υγεία», του ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ. Εχει παρακολουθήσει πολλά
εκπαιδευτικά προγράμματα ως επιμορφωτής και επιμορφούμενος και εργάζεται ως εκπαιδευτής Ενηλίκων στο ΔΙΕΚ Εδεσσας, στην ειδικότητα ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ. ( kursarakos@sch.gr )

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος: Ευαγγελία Μαρεντάκη ( evamarentaki@gmail. )

[Φωτογραφία από Gustavo Fring: https://www.pexels.com/el-gr/photo/apple-4173334/]