Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διοίκησης και Διαχείρισης σε Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διοίκησης και Διαχείρισης σε Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Κατηγορία : Θέματα Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας, Οικονομίας & Διοίκησης


Διάστημα : 13 εβδομάδες, (350 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Καφφετζής Βασίλειος,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διοίκησης και Διαχείρισης σε Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τη δράση της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διοίκησης και Διαχείρισης σε Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς», διάρκειας 350 ωρών και 13 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους

(Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων) που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης και Διαχείρισης των εκπαιδευτικών οργανισμών και των σχολικών μονάδων.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση: τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η γνωριμία και η εμβάθυνση των επιμορφούμενων με τις Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διοίκησης και  Διαχείρισης σε θεωρητικό επίπεδο και ποιες από αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και σε σχολικές μονάδες σύμφωνα με την κρίση του εκάστωτε διοικητικού στελέχους.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Γνωρίζουν τι είναι Management (Διοίκηση - Διαχείριση).
 2. Να κατανοούν τη σημασία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
 3. Να κατανοούν την σημασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού.
 4. Να γνωρίζουν τις Σύγχρονες Προσεγγίσεις Management (Διοίκηση - Διαχείριση) εντός ολικής ποιότητας.
 5. Να γνωρίζουν τις Σύγχρονες Προσεγγίσεις Management (Διοίκηση - Διαχείριση) εκτός ολικής ποιότητας.

 

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. Να εφαρμόζουν αποδοτικό Management (Διοίκηση - Διαχείριση).
 2. Να εφαρμόζουν  Διοίκηση - Διαχείριση Ολικής Ποιότητας.
 3. Να σχεδιάζουν τα βήματα του Στρατηγικού Σχεδιασμού.
 4. Να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάνοντας διορθωτικές κινήσεις βάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού.
 5. Να εφαρμόζουν τις Σύγχρονες Προσεγγίσεις Management (Διοίκηση - Διαχείριση) εντός ολικής ποιότητας.
 6. Να εφαρμόζουν τις Σύγχρονες Προσεγγίσεις Management (Διοίκηση - Διαχείριση) εκτός ολικής ποιότητας.

 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Να σκέφτονται κριτικά.
 2. Να σέβονται τις διαδικασίες και να δεσμεύονται σε αυτές.
 3. Να διορθώνουν τα κακώς κείμενα που υπάρχουν ή δημιουργούνται.
 4. Να προσαρμόζονται στις δυσκολίες και να σκέφτονται τρόπους διόρθωσης και βελτίωσης.
 5. Να σκέφτονται το μέλλον και να το πράττουν στο παρόν.
 6. Να εφαρμόζουν το τετράπτυχο της επιτυχίας στη Διαχείριση – Διοίκηση: Σεβασμός στον «Οργανισμό», στον «Πελάτη», στον «Εργαζόμενο» και στις «Διαδικασίες».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή Μεθοδολογία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Management και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – Λιτή Διαχείριση, 6 Σίγμα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – Λιτή Διαχείριση, 6 Σίγμα. Μέθοδος Kaizen.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας –Μέθοδος Kaizen και παράγοντες επιτυχίας. Προσομοίωση διακριτού συμβάντος. Μέθοδος Προσομοίωσης. Μέθοδος 3Κ.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας –Μέθοδος Kaizen και παράγοντες επιτυχίας. Μέθοδος: Kaihatsu, μέθοδος Kakushin, μέθοδος  DMAIC, μέθοδος DMADV.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας –Μέθοδος Kaizen και παράγοντες επιτυχίας. Απλή και ποιοτική χαρτογράφηση ροών προστιθέμενης αξίας και ανάλυση συστήματος. Μέθοδοι: 3G, 5W και H, Λιτή Εξυπηρέτηση. Ο ρόλος του πελάτη στην υπηρεσία και Διαχείριση Ολικής Εξυπηρέτησης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Σύγχρονες Προσεγγίσεις εκτός Διοίκηση Ολικής Ποιότητας –Μέθοδος Kaizen και παράγοντες επιτυχίας. Μέθοδοι: ManagementbyWalkingAround και Management Οριοθετώντας Στόχους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Κατηγοριοποίηση και Χαρακτηριστικά των Σύγχρονων Προσεγγίσεων στη Διοίκηση – Διαχείριση των Εκπαιδευτικών Οργανισμών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Κοινά χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των σύγχρονων προσεγγίσεων στη διοίκηση και διαχείριση των εκπαιδευτικών οργανισμών. Γενικά Συμπεράσματα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε προσέγγισης στη διοίκηση και διαχείριση των εκπαιδευτικών οργανισμών. Η Εφαρμογή τους και τι προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Οι αποτελεσματικότεροι και αποδοτικότεροι τρόποι των σύγχρονων προσεγγίσεων στη διοίκηση και διαχείρισης των εκπαιδευτικών οργανισμών. Η συμβολή  των σύγχρονων προσεγγίσεων στη διοίκηση και διαχείρισης των εκπαιδευτικών οργανισμών. Γενικά Συμπεράσματα

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

Καφφετζής Βασίλειος

Από το 2020 έως και σήμερα εργάζομαι ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ 86 και Οικονομικών ΠΕ 80 στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στον παρελθόν έως και σήμερα τους καλοκαιρινούς μήνες εργάζομαι στον κλάδο του τουρισμούς ως υπεύθυνος εστιατορίων (Manager - Maitre) σε ξενοδοχεία ή σε λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. Κατά το παρελθόν έχω εργαστεί ως βοηθός λογιστή σε φοροτεχνικό γραφείο και ως οικονομολόγος σε οικονομοτεχνικό γραφείο. Είμαι μεταπτυχιακός κάτοχος τίτλου σπουδών του πρώην Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με ειδικότητα: Στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Μονάδων Φιλοξενίας και Προορισμών. Είμαι πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής του πρώην Τ.Ε.Ι. Καβάλας, ενώ στο ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα αποφοίτησα και από το τμήμα της Διαχείρισης Πληροφοριών. Αποφοίτησα από ειδικό πρόγραμμα του Ε.Α.Π. με τίτλο «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» και του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση». Είμαι Απόφοιτος Ι.Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα: «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Μονάδων Φιλοξενίας». Επιπλέον έχω παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με τις πωλήσεις, την ψυχολογία και την καινοτομία στους χώρους εργασίας, την εκπαίδευση και τη διαχείριση – διοίκηση επιχειρήσεων, οργανισμών και ανθρώπινου δυναμικού.

Προσωπικό email: bkaffetzis@yahoo.gr

Για εκπαιδευτικούς σκοπούς email: vkaffetzis@sch.gr

Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος:

Ονομ/μο συντονιστή: Καφετζής Βασίλειος (bkaffetzis@yahoo.gr)

[ Photo by Christina Morillo @ pexels.com  ]