Εκπαιδευτική Νομοθεσία - Πρακτικές Εφαρμογές Στο Σχολικό Περιβάλλον

Εκπαιδευτική Νομοθεσία - Πρακτικές Εφαρμογές Στο Σχολικό Περιβάλλον

Κατηγορία : Θέματα Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας, Οικονομίας & Διοίκησης


Διάστημα : 18 εβδομάδες, (450 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Δημακοπούλου Φωτεινή,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Εκπαιδευτική Νομοθεσία - Πρακτικές Εφαρμογές Στο Σχολικό Περιβάλλον

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τις δράσεις της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», διάρκειας 450 ωρών και 18 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων), που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας και των πρακτικών της εφαρμογών στο σχολικό περιβάλλον.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση:τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος αποτελεί η παροχή σφαιρικών και έγκυρων γνώσεων γύρω από το γενικότερο ελληνικό εκπαιδευτικό Δίκαιο και τους Θεσμούς που διέπουν τη σχολική πραγματικότητα. Η γνώση βασικών αρχών του διοικητικού δικαίου γενικότερα και του εκπαιδευτικού δικαίου ειδικότερα, σε ένα περιβάλλον που διακρίνεται για την ποικιλία και την πολυπλοκότητα των εξελισσόμενων κάθε φορά πραγματικών καταστάσεων και νέων ζητημάτων, θα θωρακίσει τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τους κανόνες δικαίου και τις εκάστοτε νομοθετικές, νομολογιακές και κανονιστικές εκπαιδευτικές εξελίξεις, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη και αντικειμενικότερη επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. κατανοούν τις γενικές αρχές του Δικαίου
 2. αναγνωρίζουν το εκπαιδευτικό δίκαιο ως κοινωνικό φαινόμενο
 3.  αναλύουν βασικούς όρους του Διοικητικού Δικαίου
 4. εξηγούν τη σημασία της έννομης τάξης
 5. αναδεικνύουν τη σχέση Συνταγματικού-Διοικητικού και Εκπαιδευτικού Δικαίου
 6. περιγράφουν την οργάνωση και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 7. προσδιορίζουν το αντικείμενο του Διοικητικού και Εκπαιδευτικού Δικαίου
 8. διακρίνουν το Δημόσιο από το Ιδιωτικό            δίκαιο
 9. ορίζουν το περιεχόμενο του όρου «Δημόσια Διοίκηση»
 10. περιγράφουν τις διαστάσεις της σχολικής μονάδας ως δημόσια υπηρεσία
 11.  αναφέρουν για το αντικείμενο του Παγκόσμιου Διοικητικού Δικαίου
 12.  διατυπώνουν τις βασικές αρχές της Δημόσιας Διοίκησης
 13.  δίνουν παραδείγματα εφαρμογής των βασικών διοικητικών αρχών στο χώρο του σχολείου
 14.  αναγνωρίζουν τη δράση της σχολικής μονάδας ως δράση δημόσιας διοίκησης
 15.  ορίζουν τη διοικητική πράξη
 16. διακρίνουν τις διάφορες διοικητικές πράξεις
 17. απαριθμούν τα χαρακτηριστικά των διοικητικών πράξεων
 18. προσδιορίζουν την αναγκαιότητα συμμετοχής του διοικούμενου στην άσκηση διοικητικής δράσης
 19.  εξηγούν την αναγκαιότητα  άσκησης του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης
 20.  διατυπώνουν τον αναγκαίο τύπο της διοικητικής πράξης
 21.  αναγνωρίζουν τις συνέπειες από την παράλειψη αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων
 22.  συνοψίζουν τους λόγους κατάργησης και ανάκλησης των διοικητικών πράξεων
 23.  ορίζουν τις e-διοικητικές πράξεις
 24.  απαριθμούν το περιεχόμενο του Κανονισμού Επικοινωνίας Δ.Υ.
 25.  διακρίνουν τα διοικητικά όργανα στο χώρο της εκπαίδευσης
 26. περιγράφουν τις προϋποθέσεις νόμιμης υπόστασης εκπαιδευτικών διοικητικών οργάνων
 27. ιεραρχούν τα εκπαιδευτικά διοικητικά όργανα
 28. οριοθετούν τις αρμοδιότητες των σχολικών διοικητικών οργάνων
 29. ελέγχουν τη δέσμια αρμοδιότητα και τη διακριτική ευχέρεια των διοικητικών οργάνων στη σχολική μονάδα
 30.  περιγράφουν το περιεχόμενο του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα
 31.  διακρίνουν την πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των εκπαιδευτικών
 32.  αναγνωρίζουν τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού, όπως αυτά περιγράφονται στο Καθηκοντολόγιο των Εκπαιδευτικών
 33. περιγράφουν συνθήκες νόμιμης λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων
 34.  εξηγούν τον τρόπο οργάνωσης της εκπαιδευτικής νομοθεσίας στη σχολική μονάδα
 35. αναφέρουν τα βασικά σημεία του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
 36. απαριθμούν τους αναγκαίους κανονισμούς λειτουργίας της σχολικής μονάδας
 37.  συνοψίσουν τα βασικά σημεία λειτουργίας της Σχολικής Επιτροπής

 

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. εντοπίζουν τις γενικές αρχές του Δικαίου και της Διοικητικής Επιστήμης στη σχολική πραγματικότητα
 2. στοχάζονται τις συνθήκες που διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό δίκαιο
 3. αναγνωρίζουν τη σημασία του Διοικητικού Δικαίου στην σχολική ζωή
 4.  εξασφαλίζουν την έννομη τάξη, ώστε να δημιουργούν ένα ασφαλές σχολικό πλαίσιο
 5. συσχετίζουν το Συνταγματικό-Διοικητικό και Εκπαιδευτικό Δίκαιο στο χώρο της εκπαίδευσης
 6.  εξηγούν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 7. αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά διοικητικά ζητήματα της σχολικής μονάδας
 8. να αναγνωρίζουν τις διοικητικές από τις ιδιωτικές διαφορές
 9. αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως υποκείμενα του Διοικητικού Δικαίου
 10. λειτουργούν τη σχολική μονάδα ως αποτελεσματική δημόσια υπηρεσία
 11. εντοπίζουν περιπτώσεις αρμοδιότητας του Παγκόσμιου Διοικητικού Δικαίου
 12. εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της Δημόσιας Διοίκησης στη σχολική μονάδα
 13. αναδεικνύουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας σε συμπαραγωγούς δημόσιας διοίκησης
 14. αντιδρούν σε περιπτώσεις παραβίασης του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης
 15. συντάσσουν νόμιμες διοικητικές πράξεις
 16.  παράγουν αιτιολογημένες διοικητικές πράξεις
 17. εντοπίζουν  λόγους κατάργησης και ανάκλησης των διοικητικών πράξεων
 18. χρησιμοποιούν τον Κανονισμό Επικοινωνίας Δ.Υ.
 19. λειτουργούν αποτελεσματικά στο ψηφιοποιημένο διοικητικό περιβάλλον
 20. ελέγχουν τις αρμοδιότητές συλλογικών διοικητικών οργάνων (Συλλόγου Διδασκόντων)
 21. λειτουργούν ως νόμιμα υφιστάμενα διοικητικά όργανα
 22.  απευθύνονται στα ιεραρχικά ανώτερα διοικητικά όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 23.  προγραμματίζουν δράσεις στο πλαίσιο της διακριτικής τους ευχέρειας
 24.  ανατρέχουν στο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα
 25.  προλαμβάνουν περιπτώσεις που επισύρουν πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη
 26.  ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
 27.  ελέγχουν τη νόμιμη λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων
 28.  οργανώνουν την εκπαιδευτική/διοικητική νομοθεσία στη σχολική μονάδα
 29.  συνεργάζονται για τη σύνταξη των κανονισμών λειτουργίας της σχολικής μονάδας
 30.  ελέγχουν τη δράση της σχολικής επιτροπής

 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. αποκωδικοποιούν τις νομοθετικές αλλαγές με απλό και σαφή τρόπο
 2. ενημερώνουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας για τις ισχύουσες διατάξεις με τρόπο φιλικό και κατανοητό
 3. παρέχουν διευκρινήσεις στους ενδιαφερόμενους για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας ως δημόσια υπηρεσία
 4.  καθιερώνουν πρακτικές αποτελεσματικής δημόσιας δράσης στη σχολική μονάδα
 5. συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση και επίλυση διοικητικών ζητημάτων που προκύπτουν στο χώρο του σχολείου
 6. συνεργάζονται, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη νόμιμη λειτουργία των συλλογικών διοικητικών οργάνων της σχολικής μονάδας
 7. προτείνουν τρόπους διαχείρισης της πολυνομίας και της γραφειοκρατίας
 8. υποβάλλουν προτάσεις αποτελεσματικής διοικητικής δράσης στα ιεραρχικά ανώτερα διοικητικά όργανα
 9. να εξυπηρετούν διοικητικά μαθητές, γονείς, συναδέλφους, κοινό
 10. προσεγγίζουν κριτικά τις νομοθετικές ρυθμίσεις και να εντοπίζουν παραλείψεις και ασάφειες
 11. ασκούν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 12.  λειτουργούν ως συμπαραγωγοί δημόσιας διοίκησης
 13.  ελέγχουν την άσκηση δημόσιας διοίκησης
 14. διεκδικούν διαφάνεια και λογοδοσία
 15. διαχειριστούν άγχος και τη σύγχυση που δημιουργεί η πολυνομία
 16.  αισθάνονται ασφάλεια στο ψηφιοποιημένο διοικητικό περιβάλλον
 17. λειτουργούν προς την αποτελεσματική και ποιοτική διοίκηση της σχολικής μονάδας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1.1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του Δικαίου
1.2 Η έννομη τάξη
1.3 Σύνταγμα, Δημόσια Διοίκηση και Εκπαίδευση
1.4 Οργάνωση και Λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

(ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

2.1. Το Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο
2.2. Το αντικείμενο του Διοικητικού Δικαίου -Εκπαιδευτικού Δικαίου
2.3. Η έννοια της Διοίκησης
2.4. Η σχολική μονάδα ως δημόσια υπηρεσία
2.5. Το παγκόσμιο διοικητικό δίκαιο (Global Administrative Law)

(ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

3.1. Η αρχή της νομιμότητας της δημόσιας διοίκησης
3.2. Η αρχή της υπεροχής και της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος
3.3. Η αρχή της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου
3.4. Η αρχή της αναλογικότητας
3.5. Η αρχή της αμεροληψίας των οργάνων της δημόσιας διοίκησης
3.6. Η αρχή της ισότητας και της αξιοκρατίας
3.7. Η αρχή της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας της διοίκησης

(ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΣΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

4.1. Η νομική δράση της Δημόσιας Διοίκησης
4.2. Ορισμός της Διοικητικής Πράξης
4.3. Χαρακτηριστικά της Διοικητικής Πράξης
4.4. Διακρίσεις Διοικητικών Πράξεων
4.5. Διαδικασία έκδοσης Διοικητικής Πράξης
4.6. Η συμμετοχή των διοικούμενων
4.7. Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης
4.8. Ο τύπος της Διοικητικής Πράξης
4.9. Αιτιολογία της Διοικητικής Πράξης
4.10. Έναρξη και διάρκεια ισχύος της Διοικητικής Πράξης
4.11. Κατάργηση-ανάκληση της Διοικητικής Πράξης
4.12. Μελέτες Περίπτωσης

(ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

5.1. Ηλεκτρονικές Διοικητικές Πράξεις
5.2. Κανονισμός Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών
5.3. Πρακτικές Εφαρμογές στη Σχολική Μονάδα

(ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΌΡΓΑΝΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

6.1. Διακρίσεις Διοικητικών Οργάνων
6.2. Η νόμιμη υπόσταση του Διοικητικού Οργάνου
6.3. Συλλογικά Όργανα
6.4. Αρμοδιότητα των Διοικητικών Οργάνων
6.5. Δέσμια αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια των Διοικητικών οργάνων

(ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

7.1. Ο Εκπαιδευτικός ως Δημόσιος Υπάλληλος
7.2. Υπαλληλικά Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
7.3. Η Ευθύνη του Εκπαιδευτικού: Πειθαρχική-Αστική-Ποινική

(ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

(ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

9.1. Σύνθεση, καθήκοντα και αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων

(ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΈΝΤΥΠΑ - ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

10.1. Οργάνωση της Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας στο σχολείο
10.2. Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
10.3. Ζητήματα καθημερινής λειτουργίας στη σχολική πρακτική

(ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

11.1. Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας

(ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

12.1. Λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής
12.2. Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

(ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

13.1. Μελέτες Περίπτωσης (ενδοοικογενειακή βία, βιντεοεπιτήρηση σχολικών μονάδων, εγκατάλειψη σχολείου, διαζύγιο γονέων, ασφάλεια μαθητών και λοιπά θέματα της σχολικής πραγματικότητας)

13.2. Ασάφειες και παραλείψεις στην εκπαιδευτική νομοθεσία

(ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Ερωτήσεις Quiz

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι  Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

 

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Η Φωτεινή Δημακοπούλου είναι εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Διευθύντρια Σχολικής Μονάδας. Υπηρετεί από το 2001 σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(Γενικό Λύκειο) του Ν. Αχαϊας. Η ειδικότητά της είναι Νομικός (κλ.ΠΕ78), απόφοιτος της ΑΣΠΑΙΤΕ Πατρών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής του Ε.Α.Π. (M.Ed) και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (Μ.Ss).

Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά κατόπιν κρίσεως, έχει παρουσιάσει μελέτες και έρευνες σε επιστημονικά συνέδρια και συμμετείχε σε επιστημονικές ομάδες του Ι.Ε.Π. για τη σύνταξη αναλυτικών προγραμμάτων στα μαθήματα της ειδικότητάς της. Έχει παρακολουθήσει πλήθος επιμορφώσεων και σεμινιναρίων και έχει συμμετάσχει ως επιμορφώτρια σε προγράμματα επιμόρφωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. Έχει εξειδικευθεί στη σχολική ψυχολογία, στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, στην παιδοψυχολογία, στη διοίκηση της εκπαίδευσης, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη συμβουλευτική γονέων.

Στο πεδίο των ενδιαφερόντων της εμπίπτουν δράσεις που αφορούν στο θέατρο στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση ενηλίκων, στα μοντέλα εκπαιδευτικής ηγεσίας και στα έμφυλα στερεότυπα των σχολικών εγχειριδίων. Έχει υλοποιήσει πάνω από πενήντα καινότομα προγράμματα σε σχολικές μονάδες που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη θεατρική αγωγή, την αγωγή υγείας και την κοινωνική αλληλεγγύη. Είναι μέλος διαφόρων επιστημονικών ενώσεων, ιδρυτικό μέλος του ΠαιΘέΑ (θέατρο στην εκπαίδευση) και συμμετέχει ενεργά σε ακτιβιστικές-κοινωνικές δράσεις για τους οικονομικά ευάλωτους μαθητές.

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος:   

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (fdimako@sch.gr)

[Φωτογραφία από Pixabay @ pexels.com ]