Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης και ο Ρόλος του Συγχρόνου Εκπαιδευτικού

Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης και ο Ρόλος του Συγχρόνου Εκπαιδευτικού

Κατηγορία : Παιδαγωγικά


Διάστημα : 20 εβδομάδες, (500 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Δημακοπούλου Φωτεινή, Όλγα Μούστου, Μάρθα Ι. Ηλιοπούλου, Γκατζάρα Θεοδοσία, Σπανόπουλος Δημήτριος, Παπανικολάου Μαριγώ, Δημήτρης Ταχματζίδης,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης και ο Ρόλος του Συγχρόνου Εκπαιδευτικού

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τις δράσεις της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ», διάρκειας 500 ωρών και 20 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων), που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση:τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να δοθεί η ευκαιρία στους επιμορφούμενους, μέσα σε ένα πλαίσιο βιωματικής συμμετοχής και αλληλεπίδρασης, να προσεγγίσουν θέματα διαχείρισης σχολικής τάξης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, προκειμένου να διαπιστώνουν τις αιτίες που δυσχεραίνουν τη διαχείριση της σχολικής τάξης, να κατανοούν θεωρητικά και πρακτικά μοντέλα διαχείρισης και να αναδεικνύουν το συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και υποστηρικτικό ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτικού.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Να αναγνωρίζουν τη σχολική τάξη ως οργανωμένη κοινωνική ομάδα.
 2. Να εντοπίζουν με τα κατάλληλα εργαλεία τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχολικής τάξης.
 3. Να αναφέρουν τα πλεονεκτήματα  διαμόρφωσης του συμβολαίου τάξης.
 4. Να περιγράφουν τις αρνητικές συμπεριφορές μαθητών που ενδέχεται να εκδηλωθούν εντός της σχολικής τάξης.
 5.  Να απαριθμούν τις παιδαγωγικές αρχές, τις  τεχνικές πρόληψης  και τις  παρεμβάσεις  που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός για  των αρνητικών συμπεριφορών.
 6. Να περιγράφουν τρόπους συγκρότησης ομάδων στη σχολική τάξη.
 7. Να αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα σύνθεσης της ομάδας συνομηλίκων.
 8. Να ορίζουν τρόπους βελτίωσης του κλίματος της τάξης.
 9. Να απαριθμούν τρόπους καλλιέργειας της συναισθηματικής νοημοσύνης στη σχολική τάξη.
 10. Να προσδιορίζουν το ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτικού.
 11. Να κατανοήσουν τις παιδαγωγικές αρχές και τεχνικές της παιδαγωγικής Freinet.
 12. Να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν την προβληματική συμπεριφορά.
 13. Να προβλέπουν πιθανά προβλήματα και να σχεδιάζουν τρόπους επίλυσής τους.
 14. Να διακρίνουν και να εξηγούν την εμπλοκή των γονέων στη συμπεριφορά των παιδιών τους.
 15. Να αναγνωρίζουν το περιεχόμενο των στρατηγικών διδασκαλίας.
 16.  Να εντοπίζουν τις κατάλληλες στρατηγικές διδασκαλίας για μαθητές με ΕΕΑ.
 17.  Να επιλέγουν στρατηγικές διδασκαλίας με βάση τις συμπεριφορές των μαθητών.
 18.  Να αναφέρουν στρατηγικές με βάση το στόχο συμπεριφοράς (συναισθηματικές, διαφοροποίησης, συμπεριφορικές).
 19. Να προσδιορίζουν την έννοια της επικοινωνίας.
 20.  Να διακρίνουν την επικοινωνία ως  σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ των επικοινωνούντων.
 21.  Να προσδιορίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την οργανωσιακή επικοινωνία.
 22.  Να διακρίνουν δικές τους αντίστοιχες εμπειρίες και  προβλήματα, που δυσχεραίνουν την επικοινωνία και να προσδιορίσουν τις αρνητικές αντιδράσεις, που εκδηλώνονται κατά τις αντιπαραθέσεις.
 23.  Να προσεγγίσουν φιλοσοφικά το φαινόμενο του θανάτου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
 24. Να προσδιορίζουν τα μοντέλα διαχείρισης του πένθους.
 25. Να ανακαλύψουν τη σχέση της τέχνης με το φαινόμενο του θανάτου.
 26. Να προσδιορίζουν εννοιολογικά το άγχος που προκαλεί η απώλεια προσφιλών προσώπων.
 27. Να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι αντιμετωπίζουν το πένθος.
 28. Να παρουσιάζουν τις ενέργειες διαχείρισης πένθους σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
 29.  Να αναδεικνύουν τον παρηγορητικό ρόλο της τέχνης στη διαχείριση του πένθους.
 30. Να συνδέουν τις θεωρίες κινήτρων με τη διαχείριση της σχολικής τάξης.
 31. Να αναγνωρίζουν απόψεις ερευνητών για τη διαχείριση της σχολικής τάξης από τον εκπαιδευτικό.
 32. Να διακρίνουν τη συμβολή του επαίνου και της επιβράβευσης  στη διαχείριση της σχολικής τάξης.
 33. Να αναθεωρούν τη μεθοδολογία τους και τις διδακτικές πρακτικές σχετικά με τη διαχείριση της σχολικής τάξης.
 34. Να αναγνωρίζουν το περιεχόμενο των ορισμών «μεταγνώση», «ψυχόδραμα», «κινηματογράφος».
 35. . Να γνωρίσουν εκπαιδευτικά προγράμματα και παρεμβάσεις σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα του εξωτερικού που εστιάζουν στη χρήση του ψυχοδράματος και του κινηματογράφου για την αντιμετώπιση συγκρούσεων μέσα στη σχολική τάξη.
 36. . Να αντιληφθούν τη σημασία του οπτικού εγραμματισμού στη σχολική εκπαίδευση

 

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Να ανιχνεύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχολικής τάξης.
 2. Να συνδιαμορφώνουν με τους μαθητές το συμβόλαιο της σχολικής τάξης.
 3. Να αιτιολογούν τις εκδηλούμενες αρνητικές συμπεριφορές.
 4. Να εφαρμόζουν παιδαγωγικές αρχές και να υιοθετούν τις κατάλληλες τεχνικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση αρνητικών συμπεριφορών.
 5. Να προτείνουν τρόπους σύνθεσης και συγκρότησης ομάδων μαθητών.
 6. Να αναδιαμορφώνουν τη σχολική αίθουσα προς όφελος των μαθητών.
 7. Να καλλιεργούν θετικό κλίμα στη σχολική αίθουσα.
 8. Να μετρούν το παιδαγωγικό κλίμα με τα κατάλληλα εργαλεία.
 9. Nα σχεδιάζουν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σύμφωνα με την παιδαγωγική του Freinet.
 10. Να διαχειρίζονται οι εκπαιδευτικοί τις δύσκολες καταστάσεις και να επιλύουν αποτελεσματικά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη τους.
 11. Να εξετάζουν τις καταστάσεις, να πειραματίζονται με θετικές πρακτικές και να διορθώνουν λανθασμένες συμπεριφορές.
 12. Να μπορούν να μετατρέπουν γονείς και εκπαιδευτικοί τη μεταξύ τους σχέση σε εποικοδομητική για το καλό των παιδιών.
 13. Να  δείχνουν κατάλληλες  στρατηγικές διδασκαλίας ανάλογα με τη δυσκολία του κάθε μαθητή.
 14.  Να εξηγούν τα χαρακτηριστικά των διδακτικών στρατηγικών για μαθητές με ΕΕΑ και μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς.
 15.  Να επιδεικνύουν στην πράξη στρατηγικές διδασκαλίας μέσα στη σχολική τάξη.
 16.  Να συνοψίζουν στρατηγικές διδασκαλίας για κάθε κατηγορία μαθητών (ΕΕΑ, προβλήματα συμπεριφοράς).
 17.  Να ανακαλύψουν, με τη χρήση παραδειγμάτων, τεχνικές ώστε να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.
 18.  Να τροποποιήσουν πιθανές δικές τους συμπεριφορές, με την καταγραφή θετικών – αρνητικών χειρισμών.
 19.  Να ερμηνεύσουν πότε η επικοινωνία στους χώρους του σχολείου γίνεται δύσκολη, πώς μπορούν να μειωθούν οι πιθανότητες αποτυχίας, καθώς και πώς πρέπει να είναι οργανωμένα τα μηνύματα.
 20.  Να διαχειρίζονται τη μη λεκτική επικοινωνία.
 21. Να επιλύουν προβλήματα που αφορούν στη διαχείριση της σχολικής τάξης.
 22. Να αλλάζουν  στη διδασκαλία τους  τη μεθοδολογία και τις εκπαιδευτικές τεχνικές για τη διαχείριση σχολικής τάξης.
 23. Να χρησιμοποιούν την τέχνη παρηγορητικά για τη διαχείριση του πένθους.
 24. Να εφαρμόζουν παρεμβατικά προγράμματα στη σχολική μονάδα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της κρίσης που προκαλεί η απώλεια και το πένθος.
 25. Να συνεργάζονται με φορείς υποστήριξης για την αντιμετώπιση του θρήνου, του πένθους και του θανάτου.
 26. Να  χρησιμοποιούν  τον έπαινο και την επιβράβευση για τη διαχείριση της σχολικής τάξης.
 27. Να χρησιμοποιούν κίνητρα μάθησης στην καθημερινή διδακτική πρακτική.
 28. . Να συνθέσουν ένα σχέδιο μαθήματος – διδακτικής παρέμβασης βασισμένο στις αρχές του ψυχοδράματος.
 29.  Να συνθέσουν ένα σχέδιο μαθήματος – διδακτικής παρέμβασης βασισμένο στην παρακολούθηση μιας κινηματογραφικής ταινίας μέσα στη σχολική τάξη.
 30.  Να συνθέσουν ένα σχέδιο μαθήματος – διδακτικής παρέμβασης βασισμένο στην οργάνωση ενός γυρίσματος μιας κινηματογραφικής ταινίας μέσα στη σχολική τάξη.
 31. Να μπορούν να αξιολογήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στις προαναφερθείσες δραστηριότητες

 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Να απορρίπτουν απλοϊκές ερμηνείες για την εκδηλούμενη αρνητική συμπεριφορά των μαθητών.
 2. Να διερωτώνται συνεχώς  για τις παιδαγωγικές αρχές που εφαρμόζουν.
 3. Να υιοθετούν τις κατάλληλες μεθόδους για την ενίσχυση θετικού κλίματος στη σχολική τάξη.
 4. Να αποδέχονται και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τους μαθητές τους.
 5. Να είναι σε θέση τόσο η οικογένεια όσο και η εκπαιδευτική κοινότητα να συζητούν, να υποστηρίζουν και να χειρίζονται με τον κατάλληλο τρόπο τα παιδιά.
 6. Να οργανώνουν κατάλληλες στρατηγικές διδασκαλίας για τις σχολικές τάξεις τους.
 7. Να αξιοποιούν διδακτικές στρατηγικές με βάση τις ατομικές ανάγκες των μαθητών τους.
 8. Να εξετάζουν την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών διδασκαλίας που επιλέγουν μέσα στις τάξεις τους.
 9. Να συζητούν σε επίπεδο σχολικών μονάδων για την επιλογή κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών. 
 10. Να εκτιμήσουν, ότι ο τρόπος επικοινωνίας των ανθρώπων, εκδηλώνεται με τη συμπεριφορά τους.
 11.  Να διερωτηθούν για τον τρόπο αντιμετώπισης των συγκρουσιακών καταστάσεων.
 12.  Να συνεργάζονται, ώστε να αποφεύγονται τα εμπόδια στην επικοινωνία των μελών ενός οργανισμού.
 13.  Να χειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο κρίσεις, συμπεριφορές και συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο
 14.   Να εκτιμήσουν, αν είναι ο θάνατος θέμα «ταμπού», για την Ελληνική κοινωνία και τη σχολική κοινότητα, και αν αποφεύγει ο Έλληνας πολίτης και εκπαιδευτικός τη συζήτησή του θέματος αυτού.
 15.  Να διερωτηθούν για το αν το θέμα του θανάτου, θα πρέπει να συζητείται με τα παιδιά πριν αυτά τον αντιμετωπίσουν πραγματικά και αν θα πρέπει η περιθανάτια αγωγή, να είναι στη θεματολογία συζήτησης και εκπαίδευσης του σχολείου, ως μία από τις λειτουργίες του.
 16.  Να διερωτηθούν για το αν η ένταξη του θανάτου, σε προγράμματα εκπαίδευσης του σχολείου θα είχε θετικές ή αρνητικές συνέπειες  στο μικρο-περιβάλλον του σχολείου, αν θα φόρτιζαν αρνητικά την ατμόσφαιρα του σχολείου τα θέματα που αφορούν το θάνατο και το πένθος, και για το αν η ένταξη του θανάτου σε προγράμματα εκπαίδευσης του σχολείου θα είχε θετικές ή αρνητικές συνέπειες στην κουλτούρα του και στη φήμη του στην τοπική κοινωνία.
 17. Να συνεργάζονται με το σύλλογο διδασκόντων, ώστε να διαμορφωθεί από πριν και όχι όταν συμβεί κάποιο γεγονός, ένα επιτυχημένο σενάριο διαχείρισης της κρίσης στο σχολείο σε περιστατικό  θανάτου.
 18. Να χειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο ένα μαθητή που πενθεί, ακούγοντάς τον και συμβάλλοντας θετικά στην επεξεργασία της απώλειας, την διαμόρφωση της μελλοντικής ψυχοκοινωνικής του ταυτότητας και την διαδικασία προσαρμογής του στη νέα πραγματικότητα.
 19.  Να είναι ικανοί να διαμορφώσουν παρεμβατικά προγράμματα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης, ώστε οι μαθητές που δεν έχουν βιώσει απώλεια προσφιλούς προσώπου, να επεξεργαστούν θετικά τη στάση τους σε  μια μελλοντική απώλεια  και στο γεγονός του θανάτου.
 20. Να αισθάνονται επαρκείς για τη διαχείριση της σχολικής τάξης.
 21. Να αμφισβητούν τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούν.
 22. Να οργανώνουν τη διδασκαλία τους αξιοποιώντας κίνητρα μάθησης, όπως ο έπαινος και η επιβράβευση.
 23. Να υιοθετούν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.
 24. Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τη σημασία ενός εναλλακτικού προγράμματος σπουδών.
 25.  Να αποκτήσουν τη θέρμη μεταλαμπάδευσης των γνώσεών τους σε άλλους συναδέλφους (διάχυση αποτελεσμάτων στην τοπική κοινωνία).
 26.  Να αξιολογήσουν τις προσπάθειές τους μέσα στη σχολική τάξη μέσα από την αυτοαξιολόγησή τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Διαχείριση σχολικής τάξης Αντιμετώπιση αρνητικών συμπεριφορών και ο ρόλος του εκπαιδευτικού

1.1 Η σχολική τάξη ως οργανωμένη κοινωνική ομάδα
1.2 Η σύνθεση του πληθυσμού της σχολικής τάξης και η σημασία του συγκείμενου
1.3 Διατήρηση ισορροπίας στην σχολική τάξη
1.4 Καθορισμός και εφαρμογή κανόνων σχολική τάξης-Η σημασία του παιδαγωγικού συμβολαίου
1.5 Αρνητικές συμπεριφορές στην τάξη
1.6 Κατηγορίες αρνητικών συμπεριφορών
1.7 Αιτιολογία αρνητικών συμπεριφορών
1.8 Ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού
1.9 Παιδαγωγικές αρχές αντιμετώπισης προβλημάτων σχολικής τάξης

(Δημακοπούλου Φωτεινή)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η Σχολική τάξη και η δυναμική της ομάδας

2.1. Η σχολική τάξη ως ομάδα συνομηλίκων: τυπική και άτυπη δομή της
2.2. Η σημασία των κοινωνικών σχέσεων για την ανάπτυξη των παιδιών και εφήβων
2.3. Παιδαγωγικοί χειρισμοί για τη βελτίωση της τάξης ως ομάδας
2.4. Η σχολική τάξη ως οικοσύστημα ανάπτυξης του παιδιού
2.5. Δημιουργία και τρόποι σύνθεσης των ομάδων στη σχολική τάξη

(Δημακοπούλου Φωτεινή)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Το περιβάλλον της τάξης

3.1. Το κοινωνικό περιβάλλον της τάξης
3.2. Το ψυχολογικό κλίμα της τάξης
3.3. Η συναισθηματική νοημοσύνη της σχολικής τάξης και τρόποι ενίσχυσής της
3.4. Ο παιδαγωγικός ανασχεδιασμός της σχολικής αίθουσας
3.5. Aρχές και τεχνικές της παιδαγωγικής Freinet (εργαστήριο)

(Δημακοπούλου Φωτεινή)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Προβλήματα συμπεριφοράς στη σχολική τάξη

4.1. Τρόποι εκδήλωσης της προβληματικής συμπεριφοράς
4.2. Αιτίες που προκαλούν τα προβλήματα
4.3. Τεχνικές πρόληψης
4.4. Στρατηγικές αντιμετώπισης των προβλημάτων

(Όλγα Μούστου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Συνεργασία σχολείου – οικογένειας

5.1. Η γονεϊκή εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία
5.2. Οικογένεια και όρια
5.3. Σχέσεις γονέων – μαθητών – εκπαιδευτικών

(Όλγα Μούστου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Στρατηγικές Διδασκαλίας για Προβλήματα Συμπεριφοράς (οριζόμενα με το DSM-V)

6.1. Στρατηγικές τροποποίησης συμπεριφοράς
6.2. Στρατηγικές κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης στις σχολικές τάξεις
6.3. Δραστηριότητες και παιχνίδια για διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς (σχολική τάξη και προαύλιο)

(Ηλιοπούλου Μάρθα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Στρατηγικές Διδασκαλίας για μαθητές με ιδιαιτερότητες (Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες)

7.1. Περιεχόμενο Στρατηγικών Διδασκαλίας
7.2. Προσαρμογές Διδακτικών Στρατηγικών για μαθητές με δυσκολίες μάθησης
7.3. Διδακτική διαφοροποίηση για σχολικές τάξεις με μαθητές με δυσκολίες μάθησης

(Ηλιοπούλου Μάρθα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η σημασία της επικοινωνίας

8.1. Η διαδικασία της επικοινωνίας
8.2. Συμπεριφορά και στάσεις
8.3. Προβλήματα στη διαπροσωπική επικοινωνία
8.4. Διαφωνίες και συγκρούσεις

(Γκατζάρα Θεοδοσία)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Για μια καλύτερη επικοινωνία

9.1. Παραδείγματα
9.2. Βασικοί τρόποι για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και τη διαχείριση των συγκρούσεων
9.3. Θετικοί και αρνητικοί χειρισμοί
9.4. Η επαγγελματική -σχολική επικοινωνία
9.5. Πότε γίνεται δύσκολη
9.6. Πώς να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες αποτυχίας κατά την αποστολή ενός μηνύματος σε ευρύ κοινό
9.7. Πώς πρέπει να είναι οργανωμένο το μήνυμά μας
9.8. Πώς να χειριζόμαστε τη γλώσσα του σώματος
9.9. Παράγοντες που επηρεάζουν την οργανωσιακή επικοινωνία
9.10. Εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία σε έναν οργανισμό

(Γκατζάρα Θεοδοσία)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Προσεγγίσεις του θανάτου

10.1. Ορισμός, ιστορική αναδρομή και προσεγγίσεις
10.2. Κοινωνικά έθιμα, μεταφορές, στιγματοποίηση
10.3. Τέχνη, ποίηση, λογοτεχνία και θάνατος

(Σπανόπουλος Δημήτριος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Ορισμός, έννοια και επίπεδα του άγχους-Η απώλεια της μητέρας

11.1. Τα χαρακτηριστικά της εφηβείας, το άγχος των εφήβων, η απώλεια προσφιλούς προσώπου στην εφηβική ηλικία

(Σπανόπουλος Δημήτριος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Η ενδεδειγμένη στάση του σχολείου

12.1. Παρεμβατικά προγράμματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας πρόληψης: περιθανάτια αγωγή

(Σπανόπουλος Δημήτριος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Φορείς και τρόποι αντιμετώπισης του πένθους των παιδιών-Η συμβολή των παραμυθιών

13.1. Η «παρηγορία» μέσω της τέχνης
13.2. Φορείς υποστήριξης για την αντιμετώπιση του πένθους

(Σπανόπουλος Δημήτριος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Ο έπαινος και η επιβράβευση ως κίνητρα της συμπεριφοράς των μαθητών

14.1. Η συμβολή του επαίνου και της επιβράβευσης στη διαχείριση της σχολικής τάξης
14.2. Η σχέση του επαίνου και της επιβράβευσης με τη διαχείριση της τάξης

(Παπανικολάου Μαριγώ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Το ψυχόδραμα ως στρατηγική διαχείρισης κρίσεων/συγκρούσεων. Εκπαιδευτής

15.1. Θεωρία: Μεταγνώση. Το ψυχόδραμα
15.2. Θεωρία. Παρουσίαση συγκεκριμένων πρακτικών παρέμβασης και διδακτικών μοντέλων
15.3. Εργαστήριο-Πρακτική. Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τις δικές τους πρακτικές και τα δικά τους σχέδια παρέμβασης σύμφωνα με όσα διδάχθηκαν (εργαστήριο )

(Δημήτρης Ταχματζίδης)

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Ο κινηματογράφος ως στρατηγική διαχείρισης κρίσεων/συγκρούσεων

16.1. Θεωρία: Πως βλέπουμε μία ταινία μέσα στη σχολική τάξη. Παρουσίαση διδακτικών μοντέλων .
16.2. Θεωρία. Πως γυρίζουμε μία ταινία μέσα στη σχολική τάξη
16.3. Εργαστήριο-Πρακτική. Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν το δικό τους σχεδιασμό για προβολή ή για γύρισμα ταινίας στη σχολική τάξη

(Δημήτρης Ταχματζίδης)

ΕΝΟΤΗΤΑ 17: Ερωτήσεις Quiz

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

Δημακοπούλου Φωτεινή

Η Φωτεινή Δημακοπούλου είναι εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Διευθύντρια Σχολικής Μονάδας. Υπηρετεί από το 2001 σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικό Λύκειο) του Ν. Αχαΐας. Η ειδικότητά της είναι Νομικός (κλ.ΠΕ78), απόφοιτος της ΑΣΠΑΙΤΕ Πατρών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής του Ε.Α.Π. (M.Ed) και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (Μ.Sc). Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά κατόπιν κρίσεως, έχει παρουσιάσει μελέτες και έρευνες σε επιστημονικά συνέδρια και συμμετείχε σε επιστημονικές ομάδες του Ι.Ε.Π. για τη σύνταξη αναλυτικών προγραμμάτων στα μαθήματα της ειδικότητάς της. Έχει παρακολουθήσει πλήθος επιμορφώσεων και σεμιναρίων και έχει συμμετάσχει ως επιμορφώτρια σε προγράμματα επιμόρφωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. Στο πεδίο των ενδιαφερόντων της εμπίπτουν δράσεις που αφορούν στο θέατρο στην εκπαίδευση, στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, στη σχολική ψυχολογία, στη συμβουλευτική γονέων, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Έχει υλοποιήσει πάνω από πενήντα καινοτόμα προγράμματα σε σχολικές μονάδες που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη θεατρική αγωγή, την αγωγή υγείας και την κοινωνική αλληλεγγύη. Είναι μέλος διαφόρων επιστημονικών ενώσεων, ιδρυτικό μέλος του ΠαιΘέΑ (θέατρο στην εκπαίδευση) και συμμετέχει ενεργά σε ακτιβιστικές-κοινωνικές δράσεις για τους οικονομικά ευάλωτους μαθητές. Email: fdimako@sch.gr

Γκατζάρα Θεοδοσία

Είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης του ΑΠΘ και εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης. Κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Επιστήμες της Αγωγής, ΕΑΠ , Τμήμα Ανθρωπιστικών σπουδών  καθώς και μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων.“Master of Science in Management & Organization of Educational Units” του  Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο πεδίο των ενδιαφερόντων της εμπίπτουν δράσεις, που αφορούν την εκπαιδευτική ψυχολογία, θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, αξιοποίησης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση, θέματα που προάγουν την Εκπαίδευση στην Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη με χρήση Ψηφιακής Αφήγησης, περιβαλλοντική εκπαίδευση , διαφοροποιημένη διδασκαλία, θέματα Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων καθώς και διαμόρφωσης Ευρωπαίων πολιτών μέσω της τέχνης. Μιλά Αγγλικά , πιστεύει στον εθελοντισμό και  στη δια βίου μάθηση. Email: gkatzara@hotmail.com

Ηλιοπούλου Μάρθα

Η Ηλιοπούλου Μάρθα  είναι Ειδική παιδαγωγός/Φιλόλογος , εργάζεται ενεργά με παιδιά και εφήβους με ΕΕΑ.  Οι προπτυχιακές της σπουδές ολοκληρώθηκαν με υποτροφία και βαθμό άριστα στη Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών σπουδών Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου- Università di Torino), διαθέτει επαγγελματικό δίπλωμα εξειδίκευσης Μαθησιακών Δυσκολιών & Προβλημάτων Συμπεριφοράς. Διαθέτει πιστοποιητικά επάρκειας για τη χορήγηση αξιολογητικών εργαλείων και μεθόδων παρέμβασης για μαθητές με ΕΕΑ. Είναι πιστοποιημένη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, στη διδακτική μεθοδολογία Αρχαίων Ελληνικών σε παιδιά με ΕΕΑ και στη Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας σε Αλλόγλωσσους. Είναι πιστοποιημένη Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού για τη γενική και ειδική αγωγή (εκδόσεις www.my-book.gr). Έχει δημοσιεύσει άρθρα της σε επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει μελέτες και έρευνες της σε συνέδρια και σεμινάρια.  Email:misparth@hotmail.gr

Mούστου Όλγα

Η Όλγα Μούστου είναι μόνιμη εκπαιδευτικός Γερμανικής Γλώσσας στην Α/θμια Εκπαίδευση του Ν.Καρδίτσας. Έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΑΠ «Σπουδές στην Εκπαίδευση» και είναι φοιτήτρια Ψυχολογίας στο MarconiUniversity (BachelorInPsychologicalSciencesAndTechniques). Έχει εξειδικευτεί στη Σχολική Ψυχολογία με το Vellum Diploma και είναι κάτοχος πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην Εκπαίδευση Ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κατέχει διδακτική επάρκεια Ελληνικών στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας εκτός Ελλάδας από το πρόγραμμα Διαδρομές του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Έχει επιμορφωθεί και εξειδικευτεί σε θέματα Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής (Παν/μιο Αιγαίου), Ειδικής αγωγής, Οικογενειακής θεραπείας, Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης, Σχολικής βίας, Συμβουλευτικής γονέων και εκπαιδευτικών (Παν/μιο Αιγαίου), Αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς (Παν/μιο Πειραιώς). Έχει συμμετάσχει σεσυνέδρια ως εισηγητής και κριτής εργασιών καθώς και σε προεδρεία. Είναι κάτοχος πιστοποιητικών υπολογιστών Α και Β επιπέδου και έχει παρακολουθήσει πλήθος πολύμηνων και πολύωρων σεμιναρίων σε διάφορους τομείς.  Email: olgamoustou@gmail.com

Σπανόπουλος Δημήτριος

Ο Δημήτριος Σπανόπουλος, είναι εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Φυσικής αγωγής. Έχει δημοσιεύσει ένα(1) άρθρο, σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό και έχει συμμετάσχει με μία(1) προφορική ανακοίνωση, σε επιστημονικό συνέδριο. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία και θητεία σε θέσεις ευθύνης, σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής Αγωγής (Ε.Κ.Π.Α.) και μεταπτυχιακού στη Διοίκηση και Οργάνωση εκπαιδευτικών Μονάδων, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Εmail: gimnastis@yahoo.com

Tαχματζίδης Δημήτριος

Ο Δημήτρης Ταχματζίδης γεννήθηκε στη Βέροια το 1973. Σπούδασε Κλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και είναι διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στον κλάδο της Γνωστικής - Αναπτυξιακής ψυχολογίας με ειδίκευση στους μηχανισμούς εκτελεστικού ελέγχου, επίγνωσης και γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών ηλικίας 9 - 15 ετών. Είναι κάτοχος ενός μεταπτυχιακού τίτλου στις Σπουδές της Εκπαίδευσης με ειδίκευση στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών και λατινικών στην ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Είναι, επίσης, κάτοχος δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων με ειδίκευση στην χάραξη της οικονομικής πολιτικής των θεατρικών οργανισμών. Τέλος, έχει μεταπτυχιακού τύπου ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Kings College του Λονδίνου ενώ παράλληλα διαθέτει τον τίτλο QTS (Qualified Teacher Status) από το Ηνωμένο Βασίλειο. Από το 2017 σπουδάζει στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ύστερα από επιτυχία του στις κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος. Έχει παρουσιάσει πλήθος εισηγήσεων σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα ποικίλης επιστημονικής θεματολογίας σε περιοδικά με κριτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από τους μηχανισμούς πρόσληψης και ανάπτυξης της γνώσης των παιδιών μέσα από τυπικές και άτυπες διαδικασίες μάθησης. Εmail:  tahmatzidis@gmail.com

Παπανικολάου Μαριγώ

Η Παπανικολάου Μαριγώ  είναι εκπαιδευτικός Α/θμιας εκπαίδευσης, Δασκάλα και υπηρετεί από το 1990 σε Ελληνικά Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας, της Κύπρου (1996- 1998) και του Βελγίου (2005-2008).Είναι συγγραφέας 3  βιβλίων (ένα από αυτά αποτελεί ομαδική συγγραφή) και πάνω από 6 άρθρων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Η κύρια συγγραφική της ενασχόληση αφορά στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Είναι κάτοχος πτυχίου Παιδαγωγικού (Δ.Π.Θ.), Μεταπτυχιακού Ειδίκευσης με τίτλο «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ,Δ.Π.Θ.),  Μεταπτυχιακού Ειδίκευσης με τίτλο «Σπουδές στον Παρευξείνιο Χώρο» (Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Δ. Π. Θ) και Διπλώματος Διδασκαλείου «Θεόδωρος Κάστανος» (Δ.Π.Θ.) ( papmary@sch.gr )

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος:

Δημακοπούλου Φωτεινή - συντονίστρια ( fdimako@sch.gr)

Photo by Max Fischer @ pexels.com]