Στρατηγικές Αντιμετώπισης Των Ψυχοπαιδαγωγικών Προκλήσεων Στο Χώρο Της Εκπαίδευσης

Στρατηγικές Αντιμετώπισης Των Ψυχοπαιδαγωγικών Προκλήσεων Στο Χώρο Της Εκπαίδευσης

Κατηγορία : Παιδαγωγικά


Διάστημα : 16 εβδομάδες, (400 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Μαθιουδάκη Άννα, Αρβανιτίδου Μαριάνθη, Φιλιπποπούλου Κωνσταντίνα, Γεωργίου Ιωάννης,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Στρατηγικές Αντιμετώπισης Των Ψυχοπαιδαγωγικών Προκλήσεων Στο Χώρο Της Εκπαίδευσης

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τις δράσεις της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», διάρκειας 400 ωρών και 16 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων), που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση:τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι παρουσίαση και η διερεύνηση των παραγόντων που θωρακίζουν τον εκπαιδευτικό έναντι των πολλαπλών κρίσεων και συγκρούσεων στις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος κάθε εκπαιδευτικός στο προσωπικό και επαγγελματικό του περιβάλλον, με σκοπό την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, της συναισθηματικής σταθερότητας και την ενίσχυση της θέσης του από ψυχολογικής και επαγγελματικής σκοπιάς.

Σύμφωνα με το μοντέλο ανάλυσης της συμπεριφοράς των διαπροσωπικών σχέσεων είναι να προβάλει τα χρήσιμα δυσάρεστα συναισθήματα, τις διαφορές προσωπικότητας, τα είδη και τις βαθμίδες συγκρούσεων, την αναγνώριση και επίλυση των αναγκών συγκρούσεων και τις βασικές δεξιότητες και στρατηγικές καλής διαχείρισης κρίσεων.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Να γνωρίσουν τις μορφές των συγκρούσεων  ως προτάσεις μετατροπής τους σε ευκαιρίες υψηλής αποδοτικότητας.
 2. Να γνωρίσουν μέσα από μία άλλη οπτική σκοπιά θέματα που αφορούν τη διαχείρηση των ιδιαιτεροτήτων των συναδέλφων τους και των μαθητών τους στα πλαίσια της σύγχρονης κοινωνίας
 3. Να αποσαφηνιστούν οι όροι άγχος, στρες, κρίσεις πανικού, επαγγελματική εξουθένωση αυτοεκτίμηση και επαγγελματική ικανοποίηση
 4. Να  γνωρίσουν το πρόγραμμα Biophilia
 5. Να αναφέρουν με βεβαιότητα τις βασικές αρχές του eft και παραδείγματα αυτών, καθώς και να γνωρίζουν τις ακολουθίες και τις βασικές τεχνικές

 

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Να αναγνωρίζουν, περιγράφουν, αναλύουν και ανακαλύψουν τρόπου προσέγγισης όλων των ψυχοκοινωνικών κινδύνων
 2. Να επαναπροσδιορίσουν όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τον ψυχικό κόσμο του εκπαιδευτικού
 3. Να συνδέσουν την τέχνη με τις επιστήμες
 4. Να βοηθούν τους μαθητές τους προοπτικά να αποφορτίζονται προληπτικά ή μετά από γεγονότα που τους ταράζουν

 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Να διαμορφώνουν θετικές στάσεις ζωής και συμπεριφοράς ως παραγόντες καλής ισορροπίας και προσωπικής και επαγγελματικής επιτυχίας
 2. Να αποδέχονται και να διαχειρίζονται όλες τις καταστάσεις εργασιακού άγχους με τεχνικές ενδυνάμωσης
 3. Να πάψουν να αισθάνονται οι συνάδελφοι ανήμποροι λόγω του συναισθηματικού ή νοητικού (παγώματος) freeze ως αντίδραση στο σύγχρονο καταιγισμό και στις νέες  προκλήσεις και να διδάξουν με το παράδειγμά τους το αυτό στους μαθητές τους, αξιοποιώντας τεχνικές χαλάρωσης και “ξεκλειδώματος” από παλαιότερες νόρμες αμφοτέρων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ

1.1 Ορισμός Ψυχοκοινωνικού Κινδύνου και άγχος
1.2 Επιπτώσεις του εργασιακού άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην ασφάλεια και υγεία
1.3 Ολιστική προσέγγιση διαχείρισης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και του εργασιακού άγχους

• Ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή – Mendoring»
• Ορισμός του «Συμβούλου Καθηγητή» - Καθήκοντα και αρμοδιότητες

1.4 Τεχνικές Επικοινωνίας και Ομαδικής Συνεργασίας με το Σχολικό Περιβάλλον

1.5 Σχέδια Δράσης της Σχολικής Κοινότητας και Τρόποι Επίλυσης Προβλημάτων

(Μαθιουδάκη Άννα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ Ι- ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2.1. Θεωρητικό Πλαίσιο – Αποσαφήνιση όρων
2.2. Η Επαγγελματική Εξουθένωση Εκπαιδευτικών
2.3. Θεωρητικό πλαίσιο Ιστορική Αναδρομή
2.4. Μοντέλα Επαγγελματική Εξουθένωσης Εκπαιδευτικών
2.5. Παράγοντες , συμπτώματα, επιπτώσεις και παρεμβάσεις πρόληψης και θεραπείας
2.6. Καλές Πρακτικές

(Αρβανιτίδου Μαριάνθη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

3.1. Γενική θεώρηση – Αποσαφήνιση όρων
3.2. Εμπειρικές έρευνας και ψυχοκοινωνικά θέματα που δεν συζητούνται
3.3. Παράγοντες, Συνέπειες και καλές πρακτικές αντιμετώπισης του στρες στην εκπαίδευση

(Αρβανιτίδου Μαριάνθη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΔΑΣΚΑΛΟΣ - BURN OUT - ΠΑΝΔΗΜΙΑ

(Αρβανιτίδου Μαριάνθη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ EFT

5.1. Γενικά για το eft
5.2. Ιστορικά στοιχεία
5.3. Αρχές του eft. Θεωρία και έρευνα
5.4. Εκκίνηση - Ακολουθία-Κλίμακα του 9 (9-gamut)
5.5. Τεχνικές γρήγορης χαλάρωσης-Τεχνική περιορισμένης αναπνοής - εισαγωγικά
5.6. Εργασία με φόβους και φοβίες-εισαγωγικά
5.7. Το eft στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
5.8. Άμεσες ενδείξεις αποτελεσματικότητας-ανατροφοδότηση.
5.9. Δευτερογενή οφέλη - Τεχνικές αποστασιοποίησης-εισαγωγικά Τεχνικές για σωματικά προβλήματα μέσω συμπτωμάτων-νοερή αναπαράσταση-εισαγωγικά
5.10. Εργασία με συμβάντα-εργασία με πτυχές-εργασία με εικόνες και σύμβολα εισαγωγικά (βίντεο)
5.11. Η αφήγηση στην υπηρεσία της συναισθηματικής και νοητικής αποφόρτισης και του eft (βίντεο)
5.12. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Αγωγή υγείας και αυτογνωσίας στο σχολείο με εφήβους κι ενήλικες μαθητές. Πρόληψη κρίσεων πανικού και άλλων συναισθηματικών κρίσεων των εφήβων. Καθοδήγηση για αυτογνωσιακή εργασία στο σπίτι

(Φιλιπποπούλου Κωνσταντίνα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

6.1. Ορισμοί και αιτίες προβλημάτων συμπεριφοράς
6.2. Τεχνικές Πρόληψης και αντιμετώπισης
6.3. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

(Αρβανιτίδου Μαριάνθη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

7.1. Οφέλη από την αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση
7.2. Το Πρόγραμμα Biophilia
7.3. Συνδέοντας την τέχνη με τις επιστήμες
7.4. Υλοποίηση των Biophilia
7.5. Το λογισμικό
7.6. Τομείς εφαρμογής
7.7. Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις

(Γεωργίου Ιωάννης)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Ερωτήσεις Quiz

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι  Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

 

Αρβανιτίδου Μαριάνθη (Συντονίστρια)

Είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογία (ΔΠΘ) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων (ΑΤΕΙΘ). Έχει, επίσης, τίτλο σπουδών στη Μηχανογραφημένη Λογιστική και Εμπορικές Εφαρμογές Πληροφορικής( ΕΛΚΕΠΑ) με κατάρτιση Συμβούλων στα Βαλκάνια. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και κύκλους μαθημάτων που αφορούν την Παιδαγωγική και ψυχολογία, τη Διδασκαλία παραμυθιών και Δημιουργικής Γραφής, διδασκαλία Μαθηματικών και Ιστορίας, Καινοτομία στην Εκπαίδευση κα. Παρακολουθεί τους κύκλους μαθημάτων στο  SchoolEducationGetaway και  EuropeanSchoolnetAcademy και συμμετέχει σε ευρωπαικά προγράμματα eTwinning και Erasmus+. Είναι επιμορφώτρια SchoolEducationGetaway, πρέσβειρα WROHELLAS (ρομποτική) για την περιοχή της Ροδόπης και πρέσβειρα του SaferwaterSports Θράκης. Έχει βραβευτεί με 17 εθνικές και ευρωπαικές ετικέτες ποιότητας για ευρωπαικά προγράμματα που υλοποίησε. Επίσης, έχει λάβει το 1ο βραβείο από την Ακαδημία του SafewaterSports. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια (ως εισηγήτρια) στην Ελλάδα και το Εξωτερικό με αντικείμενο την Καινοτομία στην Εκπαίδευση και τις Νέες Τεχνολογίες. Έχει αρθρογραφήσει σε επιστημονικά  περιοδικά (ελληνικά και ξένα) καθώς και στο διαδίκτυο με θέματα που αφορούν τις Νέες Τεχνολογίες, την Παιδαγωγική Ψυχολογία,  και Διδακτική. Έχει, επίσης, δημοσιεύσει ένα βιβλίο, το οποίο διατίθεται ψηφιακά από την Εθνική Βιβλιοθήκη και αφορά την Διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων με τις Νέες Τεχνολογίες. Είναι κάτοχος πτυχίων Αγγλικών (Proficiency – Michigan και Cambridge), μιλάει Ιταλικά και Τουρκικά. Επίσης, διαθέτει πιστοποίηση στις ΤΠΕ (ECDL και ΤΠΕ Α' Επιπέδου). Υπηρετεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Έχει λάβει το Βραβείο Διακεκριμένου μέλους της ΕΕΠΚ, 1Ο Βραβείο Safewatersports για εκπόνηση πρωτότυπου έργου με τους μαθητές της. Το 2019 βραβεύτηκε με Τιμητική Διάκριση και Έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών για τις πρωτοπόρες μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόζει καθώς και για το ενδιαφέρον που δείχνει για την γενική πρόοδο των μαθητών της. Email: marvanit@sch.gr   / 1canislupus22@gmail.com 

Άννα Μαθιουδάκη

Η Αννα Μαθιουδάκη είναι Πτυχιούχος Αισθητικής του ΤΕΙ Αθήνας. Αρχικά  σπούδασε Αισθητική και Κοσμητολογία στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει αποκτήσει Μεταπτυχιακό με τίτλο: Msc Οργάνωση, Διοίκηση & Θεραπευτικές Πρακτικές Μονάδων Ευεξίας και SPA του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού  Ίδρυματος της Θεσσαλονίκης. Κατέχει τίτλο Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της Α.ΣΠ.ΑΙ.ΤΕ. καθώς και τίτλο εξειδίκευσης Συμβουλευτικής Ψυχολογίας - Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Π.Ε.ΣΥ.Π και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει υλοποιήσει διάφορα προγράμματα Αγωγής Υγείας και Σταδιοδρομίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αφορούν τη σχολική ψυχολογία και διάφορες επιμορφώσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που αφορούν Αισθητική και Υγεία, Εκπαίδευση Ενηλίκων και Εκπαιδευτών σε μαθήματα Μαθητείας του Ι.Ε.Π. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον Ε.Ο.ΠΠ.ΕΠ και κατέχει Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης  με τίτλο: « Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διδασκόντων για την Ένταξη των Παιδιών Προσφύγων και Μεταναστών στην Ελλάδα», του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Unicef. Πρόσφατα παρακολούθησε το επιμορφωτικό πρόγραμμα για τη Σχολική Βία και Εκφοβισμό του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Α/ θμιας & Δ/ θμιας  Εκπαίδευσης της Αττικής. Πρόσφατα έλαβε μέρος ως επιστημονικό μέλος στην ομάδα σύνταξης για την αναβάθμιση και αναδιάρθρωση του αναλυτικού προγράμματος και τράπεζας θεμάτων για τις εξετάσεις πιστοποίησης των δημοσίων ΙΕΚ όπου έχει συμμετάσχει και ως εξετάστρια. Τα τελευταία χρόνια ασκεί διδακτικό έργο στην Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ι.Ε.Κ., σε διάφορες Ε.ΠΑΣ. του ΟΑΕΔ,, Κ.Ε.Κ. καθώς και σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών. Έχει αρθρογραφήσει σε επαγγελματικά περιοδικά καθώς και στο διαδίκτυο θέματα που αφορούν την ολιστική υγεία του ατόμου. (e-mail εκπαιδευτή) amath@hotmail.gr

 

Γεωργίου Ιωάννης

O Γεωργίου Ιωάννης είναι καθηγητής πληροφορικής από το 2001. Έχει εργαστεί στην πρωτοβαθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και ως εκπαιδευτής ενηλίκων σε πληθώρα προγραμμάτων. Έχει συμμετάσχει σε σειρά συνεδρίων με θέματα που αφορούν την αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τεχνικών αλλά και στην αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση. Είναι απόφοιτος της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου έλαβε και τον μεταπτυχιακό τίτλο ενώ παρακολούθησε και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΕΑΠ. (e-mail εκπαιδευτή) giageorgiou@sch.gr

  

Φιλιπποπούλου Κωνσταντίνα

 • Χειρουργός Οδοντίατρος (Οδοντιατρική Σχολή Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Πτυχίο 1992)
 • Εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης από 3/9/2007

Ενασχόληση τριετής στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, βιωματικά εργαστήρια για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και οργάνωση συνεδρίων κ ημερίδων στην Ελλάδα κ στην Κωνσταντινούπολη

 • Εκπαίδευση στην Ομοιοπαθητική. Ιδρυτικό μέλος της Ε.Ε.Κ.Ο.Ο 

( Ελληνική Εταιρεία Κλασσικής Ομοιοπαθητικής Οδοντιατρικής ) και μέλος της εκπαιδευτικής επιτροπής της εταιρείας( Ευρωπαϊκή πιστοποίηση των Οδοντιάτρων στην Ομοιοπαθητική)

 • Εκπαιδεύτρια στα δημόσια ΙΕΚ ( 1998-2005)Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από το ΕΑΠ)
 • Επαγγελματική εκπαίδευση στο Eft (Υ. Βαρελάς 2019 Δεκέμβρης) ), Eft. Levels 1,2, 3 πιστοποίηση από AAMET  2012-2014, Ομιλία και βιωματικό στη Μαθηματική εβδομάδα 2014
 • Κάτοχος  πτυχίων ξένων γλωσσών ( Αγγλικά, Γαλλικά , Ισπανικά) Μεταφράσεις παιδικών βιβλίων σε αγγλικά, ισπανικά
 • Ενασχόληση με αντιστρές βιωματικές δράσεις  με συνεργασία με ψυχοθεραπευτικές ομαδικές  πολυήμερες συναντήσεις εκτός πόλης. (Μουρίκι Βλάστης Πτολεμαΐδας  Αύγουστος κ Μάρτης των ετών 2012,2013,2014 κ 2015 Κέρκυρα Σεπτέμβρης 2014, Θεσσαλονίκη Οκτώβρης 2014 ), Γρεβενά ( 2016)
 • Ορειβάτης ,Συνοδός βουνού κ Ορεινής Πεζοπορίας(1998) κ δρομέας αντοχής
 • Κάτοχος πιστοποίησης Σχολής Βασικής Διάσωσης ( Ελληνική Ομάδα Διάσωσης ΠΑΜΜΑΚ 2019-2020)
 • Πιστοποίηση BLS (Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ) 2017,2019
 • Μέλος Ημιεπαγγελματικών χορωδιών της Θεσσαλονίκης κ παρουσία στο εξωτερικό στα πλαίσια διακρατικών διοργανώσεων.
 • Συμμετοχή σε χορωδιακές  ηχογραφήσεις και άλλες τραγουδιών και αφήγησης σε παιδικά παραμύθια. Επαγγελματική σχολή Μύθου και Αφήγησης Αθήνας (1000ωρών εκπαίδευσης μς 400 ώρες παραστάσεων)

Χόμπι: τραγούδι, πλέξιμο, χορός, πεζοπορία, ξεναγήσεις, αφήγηση παιδικών παραμυθιών, δραματοποίηση, αυτοσχεδιασμοί. (nadia12.filip@gmail.com )

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος:

Αρβανιτίδου Μαριάνθη - συντονίστρια (marvanit@sch.gr  / 1canislupus22@gmail.com)