Αvαλυτής Συστημάτωv Πληρoφoρικής

Αvαλυτής Συστημάτωv Πληρoφoρικής

Κατηγορία : Πληροφορική, Ρομποτική, ΤΠΕ, STEM, Διαδίκτυο


Διάστημα : 13 εβδομάδες, (350 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Χρήστος Λάλος,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Αvαλυτής Συστημάτωv Πληρoφoρικής

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τη δράση της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Αvαλυτής Συστημάτωv Πληρoφoρικής», διάρκειας 350 ωρών και 13 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους  (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων) που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο Δικτυα και ΗΥ

 

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση: τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να αναλυθεί η έννοια Αναλυτή των Συστημάτωv Πληρoφoρικής.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Οριοθετήσουν τα συστήματα Πληρoφoρικής
  2. Ορίσουν τα  συστήματα Πληρoφoρικής
  3. Αναλυθούν οι σχετικές έννοιες των  Συστημάτωv Πληρoφoρικής

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  1. Ορίσουν την έννοια των Συστημάτωv Πληρoφoρικής

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Γνωρίζουν τα Συστημάτα Πληρoφoρικής
  2. Διαχωρίζουν τα Συστημάτα Πληρoφoρικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ανάλυση Συστημάτων Πληροφορικής

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Πληροφοριακή Υποδομή Επιχείρησης

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Σχεδιασμός συστημάτωv πληρoφoρικής

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Βάσεις Δεδομένων

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Κατηγορίες και Μοντέλα Απαιτήσεων

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Διαδίκτυο Και Επικοινωνία

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Σύγχρονες Τάσεις στην Ανάπτυξη Συστήματος

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Πρoγραμματισμός και Αvάπτυξη συστημάτωv πληρoφoρικής

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Java

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Python

 (Λάλος Χρήστος)

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ)

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι  Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

Χρήστος Λάλος

Ο Χρήστος Λάλος είναι Πληροφορικός και Οικονομολόγος. Εργάζεται στην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Υπουργείου Ανάπτυξης.  Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στον τομέα της Δια βίου Εκπαίδευσης πάνω στα Πληροφορικά Συστήματα, κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία, κάτοχος Μεταπτυχιακού στα Ψηφιακά Συστήματα (ΠΑ.ΠΕΙ)  και ΜΒΑ  Διοίκηση  Επιχειρήσεων (Nicosia), απόφοιτος της ΑΣΠΑΙΤΕ και εκπαιδευτής Ενηλίκων. Από το 2005 έως και σήμερα, εργάστηκε σε διάφορες εταιρίες και δημόσιους φορείς. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά φιλοσοφίας και πρακτικά συνεδρίων και έχει συμμετάσχει σε Παγκόσμια και Διεθνή Συνέδρια.

xristoslalos@gmail.com

Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος:

Χρήστος Λάλος (xristoslalos@gmail.com)

Image by Gerd Altmann from Pixabay ]