Αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων στη σχολική τάξη. Δημιουργικότητα και συνεργασία

Αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων στη σχολική τάξη. Δημιουργικότητα και συνεργασία

Κατηγορία : Πληροφορική, Ρομποτική, ΤΠΕ, STEM, Διαδίκτυο


Διάστημα : 12 εβδομάδες, (300 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Παλαιοδήμου ‘Αννα,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων στη σχολική τάξη. Δημιουργικότητα και συνεργασία

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τη δράση της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων στη σχολική τάξη. Δημιουργικότητα και συνεργασία», διάρκειας 300 ωρών και 12 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους

(Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων) που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο των ΤΠΕ στη σχολική τάξη.

 

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση: τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων στην εκπαίδευση δίνοντας έμφαση στη συνεργασία και τη δημιουργικότητα που προκύπτει από την ορθή χρήση τους.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. επιλέγουν το κατάλληλο διαδικτυακό εργαλείο κάθε φορά για χρήση
  2. κατατάσσουν τα διάφορα μέσα σε κατηγορίες
  3. αναγνωρίζουν τα όρια και τον τρόπο χρήσης τους

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  1. παρουσιάζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα με τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων
  2. πειραματίζονται με νέα μέσα διδασκαλίας
  3. εφαρμόζουν στη διδακτική πράξη τη χρήση τους

 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. υιοθετήσουν τη χρήση των εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία
  2. υποκινούν τους μαθητές τους στη χρήση web tools
  3. προτιμούν τα διαδικτυακά εργαλεία κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων

 (Παλαιοδήμου - ‘Αννα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Επεξεργασία ψηφιακής εικόνας

 (Παλαιοδήμου - ‘Αννα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Συνεργατικά διαδικτυακά εργαλεία

 (Παλαιοδήμου - ‘Αννα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Συνεργατικά ψηφιακά εργαλεία ζωγραφικής

 (Παλαιοδήμου - ‘Αννα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Συνεργατικά εργαλεία παραγωγής γραπτού κειμένου

 (Παλαιοδήμου - ‘Αννα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Συνεργατικά εργαλεία παραγωγής εννοιολογικού χάρτη

 (Παλαιοδήμου - ‘Αννα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Συνεργατικά ψηφιακά εργαλεία παραγωγής ηλεκτρονικού βιβλίου

 (Παλαιοδήμου - ‘Αννα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Συνεργατικά εργαλεία δημιουργίας αφίσας -poster

 (Παλαιοδήμου - ‘Αννα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Συνεργατικά εργαλεία δημιουργίας εφημερίδας

 (Παλαιοδήμου - ‘Αννα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Εργαλεία παραγωγής διαδραστικού βίντεο

 (Παλαιοδήμου - ‘Αννα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 11:  Εργαλεία παραγωγής διαδραστικού περιοδικού 

 (Παλαιοδήμου - ‘Αννα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 12:  Εργαλεία καταγραφής και επεξεργασίας ήχου

 (Παλαιοδήμου - ‘Αννα)

Κουίζ αυτοαξιολόγησης – ανατροφοδότησης

(Παλαιοδήμου - ‘Αννα)

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι  Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

 

 

 

 

Η Άννα Παλαιοδήμου είναι εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης. Σήμερα εργάζεται ως Νηπιαγωγός. Είναι συγγραφέας πολυάριθμων άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Συμμετέχει ως κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει πολυετή εμπειρία στην αξιοποίηση των ΤΠΕ  στη σχολική τάξη. Συμμετέχει σε ομάδες και σε δημοσιοποιημένες έρευνες  ΑΕΙ. Έχει εκπαιδευτεί στην εκπαίδευση Ενηλίκων και έχει ασχοληθεί με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών ως επιμορφώτρια σε σεμινάρια etwinning και σε άλλους φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού “Σπουδές στην Εκπαίδευση” (ΕΑΠ) και μέλος της ΕΕΠΕΚ. apaleod@gmail.com)

[Image by Welcome to All ! ツ from Pixabay ]