Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη

Κατηγορία : Πληροφορική, Ρομποτική, ΤΠΕ, STEM, Διαδίκτυο


Διάστημα : 16 εβδομάδες, (400 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Αμανατίδης Νικόλαος, Λεωνίδας Μποντίλας, Γεώργιος Γίδας, Αναστασία Σάγγου, Μαρία Νιάρη, Αντωνία-Μαρία Ν. Χαρτοφύλακα, Ειρήνη Τζοβλά, Ιωάννης Πετρούλης, Τσικολάτας Αλέξανδρος,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τις δράσεις της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ», διάρκειας 400 ωρών και 16 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων), που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση:τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η γνωριμία,  η εισαγωγή,  χρήση και η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

Πιο συγκεκριμένα, το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκμάθηση διαδικτυακών εργαλείων, εκπαιδευτικών λογισμικών και συστημάτων διαχείρισης μάθησης που μπορούν να αξιοποιηθούν στη σχολική αίθουσα από τον εκπαιδευτικό προκειμένου να προκαλείται το ενδιαφέρον των μαθητών, να ενεργοποιούνται όλοι οι μηχανισμοί μάθησης και να βελτιστοποιείται η μαθησιακή διαδικασία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ WEB 2.0 ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Ν)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2:  ΕΡΓΑΛΕΙΑ WEB II ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

(ΜΠΟΝΤΙΛΑΣ Λ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3:  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ - ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ GOOGLE DRIVE - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ POWTOON ΚΑΙ ΚΟΥΙΖ ΜΕ ΤΟ KAHOOT

(ΓΙΔΑΣ Γ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4:  ΕΡΓΑΛΕΙΑ WEB 2.0 ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

(ΣΑΓΓΟΥ Α)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5:  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

(ΣΑΓΓΟΥ Α)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6:  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

(ΝΙΑΡΗ Μ - ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ Τ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7:  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

(ΝΙΑΡΗ Μ - ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ Τ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8:  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  – ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

(ΤΖΟΒΛΑ Ε)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9:  ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

(ΤΖΟΒΛΑ Ε)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10:  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ MOODLE

(ΠΕΤΡΟΥΛΗΣ Ι)

ΕΝΟΤΗΤΑ 11:  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ MOODLE

(ΠΕΤΡΟΥΛΗΣ Ι)

ΕΝΟΤΗΤΑ 12:  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΣΕ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ

(ΤΣΙΚΟΛΑΤΑΣ Α)

ΕΝΟΤΗΤΑ 13:  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΣΕ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ

(ΤΣΙΚΟΛΑΤΑΣ Α)

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Ερωτήσεις Quiz

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι  Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη:

 

Τσικολάτας Αλέξανδρος (Συντονιστής)

Είναι εκπαιδευτικός Β/Βάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ80 Λογιστικής και ΠΕ80.50 Ειδικής Αγωγής. Εργάζεται επίσης στην Α/Βάθμια εκπαίδευση ως ΕΒΠ. Είναι κάτοχος ΜΒΑ (Παν/μιο Πατρών) και Μεταπτυχιακού στην Ειδική Αγωγή (ΕΚΠΑ). Διαθέτει 10 έτη διδακτικής εμπειρίας σε εκπαιδευτικές δομές της ειδικής και γενικής αγωγής, καθώς και της εκπαίδευσης ενηλίκων, γνωρίζει την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και το σύστημα γραφής τυφλών braille. Επίσης διαθέτει 8 έτη εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις σε θέσεις διοίκησης. Είναι κάτοχος εκπαιδευτικής επάρκειας και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα συνέδρια ως εισηγητής, κριτής και προεδρείο. Έχει εξειδικεύσεις σε τομείς όπως η εκπαίδευση ενηλίκων, διαπολιτισμική εκπαίδευση, ειδική αγωγή, συμβουλευτική, προσχολική αγωγή, εκπαιδευτική ρομποτική και άλλα. Η συγγραφική του δραστηριότητα είναι εκτενής https://independent.academia.edu/AlexandrosTsikolatas. Είναι διαχειριστής εκπαιδευτικών ιστοτόπων και δημιουργός της εκπαιδευτικής Πύλης http://users.sch.gr/atsikol/site/ με πλατφόρμα μαθημάτων moodle. ( tsikolatas@gmail.com)

 

Αμανατίδης Νικόλαος

Είναι    εκπαιδευτικός     της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτής ενηλίκων καθώς και εκπαιδευτής  εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες από το 1995 μέχρι και σήμερα. Διατηρεί συνεχή και συχνή επαφή με τους δασκάλους και διοργανωτές-προωθητές δραστηριοτήτων στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, τόσο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης, συνεργάζεται με σχετικούς εμπειρογνώμονες και υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο. Κατέχει μεγάλη ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο: εκπαιδευτική πληροφορική, αξιοποίηση, αξιολόγηση και αποτελεσματική εφαρμογή της στην πράξη. Έχει εμπεριστατωμένη, μέσω έρευνας, επαγγελματικής εμπειρίας και δημοσιεύσεων, ικανότητα να αλληλοεπιδρά με βασικούς παράγοντες τόσο στην οργάνωση-διοίκηση και εφαρμογή προγραμμάτων, που αφορούν τις Νέες Τεχνολογίες, όσο και στη διενέργεια και συγγραφή λεπτομερών και αναλυτικών μελετών πάνω στον τομέα αυτό, να προβάλλει και αναλύει εναλλακτικές λύσεις, καθώς και να προτείνει καινοτόμες, πρακτικές και εφαρμόσιμες ιδέες στους τομείς των ΤΠΕ, της δια βίου μάθησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης εν γένει. Προσωπικός Ιστότοπος: http://nikamanatidis.weebly.com ( nikosaman@gmail.com )

 

Μποντίλας Λεωνίδας

Είναι καθηγητής Πληροφορικής και τα τελευταία 12 χρόνια είναι ο Υπεύθυνος του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης του νομού Τρικάλων.  Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην «Εκπαίδευση Ενηλίκων» με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία σε οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων όπως Ν.Ε.Λ.Ε., ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, Ι.Δ.ΕΚ.Ε., Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Ι.Ε.Κ. κ.ά. Είναι συγγραφέας 3 βιβλίων για ενήλικες εκπαιδευόμενους και έχει συμμετάσχει  σε πολλά διεθνή και  ελληνικά συνέδρια ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και ως εισηγητής. Είναι πιστοποιημένος επιμορφωτής Β' επιπέδου στο πρόγραμμα Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών του κλάδου Πληροφορικής για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τον τρόπο εισαγωγής και αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση καθώς και με τα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. ( leonbont@sch.gr )

 

Γίδας Γεώργιος

Είναι καθηγητής Πληροφορικής από το 2004. Διδάσκει το μάθημα της Πληροφορικής σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ έχει  μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε., Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Κ.Δ.Β.Μ., Ι.Ε.Κ., ΚΕΚ, ΟΑΕΔ κ.α.). Συμμετείχε σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια ως εισηγητής και ως μέλος οργανωτικής επιτροπής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε καινοτόμες δράσεις στην εκπαίδευση καθώς και σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. ( ggidas@gmail.com )

 

Σάγγου Αναστασία

Είναι Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με πολυετή διδακτική εμπειρία στη Δ/θμια & στην Α/θμια Εκπ/ση, αλλά και στην εκπαίδευση Ενηλίκων (ΔΙΕΚ), και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών «Επιστήμες της Γλώσσας  και της Επικοινωνίας»  των Τμημάτων Γαλλικής  Γλώσσας  και Φιλολογίας,  Γερμανικής  Γλώσσας  και Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσσας  και Φιλολογίας  και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  του Α.Π.Θ., στον Τομέα  «Διδακτική των Γλωσσών» -με θέμα «Νέα περιβάλλοντα στην αρχική εκπαίδευση των καθηγητών ξένων γλωσσών στην Ελλάδα». Είναι Φοιτήτρια του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειοθέτησης και Συστημάτων Πληροφόρησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Έχει επιμορφωθεί σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, διδακτικής των ξένων γλωσσών, και μέσα από μια πληθώρα πολυετών σεναρίων διαφόρων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών τόσο μέσα από την καθημερινή διδακτική πρακτική της, αλλά και την πλούσια επιμορφωτική της δράση ως επιμορφώτρια και εισηγήτρια στο θέμα αυτό. Είναι κάτοχος πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου στην Ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού του τομέα Πληροφορικής, ενώ παράλληλα έχει παρακολουθήσει σειρά επιμορφώσεων, με βασικότερη τη διετή επιμόρφωση του Παιδαγωγικό τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΔΙΒΕΑ) και την επιμόρφωση του Υπουργείου Παιδείας (ΤΠΕ Β1). Διαθέτει πλούσιο  συγγραφικό έργο  με ιδιαίτερα σημαντική  τη συμμετοχή  στη συγγραφική  ομάδα ενός  βιβλίου καλών πρακτικών με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, Καλές πρακτικές στη Δ/θμια Εκπ/ση», ISBN: 978-960-99141-8-5 έκδοση της ΔΔΕ Χαλκιδικής (2017) με την έγκριση του ΥΠΠΕΘ & του ΙΕΠ ως παιδαγωγικά κατάλληλο εκπαιδευτικό βιβλίο.  ( natassasagou@gmail.com )

 

Νιάρη Μαρία

Έχει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Ειδικεύεται στην εκπαιδευτική έρευνα, στη συνεργατική μάθηση και στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Έχει παρουσιάσει πλούσιο έργο στον σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού – έντυπου και ψηφιακού – και στη δημιουργία μαθησιακών δραστηριοτήτων και πολυμορφικού εκπαιδευτικού περιεχομένου για ποικίλες ομάδες-στόχους και τομείς. Παράλληλα, έχει ασχοληθεί με τη διαχείριση και το συντονισμό ερευνητικών έργων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Έχει πραγματοποιήσει ερευνητικές και δημοσιευμένες εργασίες σχετικά με τη συνεργατική μάθηση, τη δυναμική των ομάδων, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την ηλεκτρονική εκπαίδευση και υποστήριξη και την κατάρτιση των ενηλίκων. Η ερευνητική της εργασία έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και ημερίδες (με τυφλή, ομότιμη αξιολόγηση). Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του διεθνούς περιοδικού Ανοικτή Εκπαίδευση / Open Education, της Συντονιστικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση / International Conference in Open and Distance Learning (ICODL), της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του Ελληνικού Δικτύου Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Η Μαρία είναι εισηγμένη στο μητρώο Εισηγητών του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ και έχει αποκτήσει δίπλωμα Moodle Course Creator Certificate (MCCC) (Certification Code: TNNR-QDQI-DUTW-9TII). Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις «Σπουδές στην Εκπαίδευση» από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και πτυχίο Φιλολογίας (Γλωσσολογίας) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αυτή την περίοδο ολοκληρώνει διδακτορική διατριβή με θέμα «Η αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας στην εξ αποστάσεως συνεργατική μάθηση» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. ( niarimaria@gmail.com )

 

Δρ. Χαρτοφύλακα Τόνια

Έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Φιλολογίας/Κατεύθυνση Γλωσσολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας (MA in Open and Distance Education) ενώ το 2012 ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή της στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Εργάζεται από το 2006 ως υπεύθυνη εκπαιδευτικού σχεδιασμού, ως project manager και e-learning developer στην εταιρεία DigiMagix και έχει στο ενεργητικό της τη δημιουργία 200+ ψηφιακών εκπαιδευτικών τίτλων και την υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ενδοεπιχειρησιακά κυρίως περιβάλλοντα. Από το 2016 εργάζεται ως Καθηγήτρια- ύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στη Θεματική Ενότητα «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση». Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και με την ιδιότητα της Ειδικής στη Μεθοδολογία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης αλλά και σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως:

  • 2006: (EQUAL) Identifying flexible and distance forms of training and certification of competences in small and medium sized enterprises.
  • 2009: (Grundtvig Multilateral Project) Eliminating Language Barriers in European Prisons through Open and Distance Education Technology http://elbep.anadolu.edu.tr/
  • 2016: ευρωπαϊκό πρόγραμμα WaW (http://uwawme.eu/) με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω της εκπαίδευσης στις ψηφιακές δεξιότητες και την αξιοποίηση εργαλείων, όπως είναι το crowdfunding.
  • 2018: Press, δράσεις:
  • ΔΡΑΣΗ21: Βραχεία εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Προσφύγων: Πολιτισμική Προσαρμογή Εκπαιδευτικού Υλικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Συμμετοχή με την ιδιότητα της Ειδικής συμβούλου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
  • Δράση 22: Συμμετοχή στη θέση 10 - Σχεδιασμός διάρθρωσης και περιεχομένου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών για ενήλικες με προσφυγικό υπόβαθρο και πολιτισμική προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως τριτοβάθμιας εκπαίδευση

Έχει συμμετάσχει σε Πανελλήνια Διεθνή Συνέδρια με άρθρα και παρουσιάσεις στη θεματική της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, κυρίως σε θέματα που αφορούν τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα στη σύγχρονη επιχείρηση. ( tonia.harto@gmail.com)

 

Ειρήνη Τζοβλά

Είναι εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης και οι σπουδές της αφορούν στα Παιδαγωγικά και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Στο πεδίο των ενδιαφερόντων της εμπίπτουν δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων και έχει εργαστεί με αυτόν τον ρόλο σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Έχει συγγράψει εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς συνεργαζόμενη με φορείς του ΥΠΕΘ. Συμμετέχει σε Πανελλήνια και Διεθνή Εκπαιδευτικά Συνέδρια με επιστημονικά άρθρα στο χώρο των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων, της αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου στη σχολική εκπαίδευση, της Ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων και έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά. (etzovla@yahoo.gr )

 

Πετρούλης Ιωάννης

Είναι απόφοιτος του Τμήματος «Ψηφιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου του Πειραιά. Έχει αποφοιτήσει από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του ιδίου Τμήματος του Πανεπιστημίου του Πειραιά, με τίτλο: «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα», έχοντας ακολουθήσει την κατεύθυνση της «Ηλεκτρονικής Μάθησης». Διατελεί Υποψήφιος Διδάκτωρ, στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), εκπονώντας τη Διδακτορική του Διατριβή με θέμα: «Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης» με αντικείμενο μελέτης και έρευνας τις Κοινότητες Διερεύνησης – ΚΔ (Communities of Inquiry – CoI) και τους μηχανισμούς της παιγνιοποίησης (gamification), καθώς επίσης και το συνδυασμό τους, με στόχο την ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στη συζήτηση που πραγματοποιείται εντός του πλαισίου ενός τέτοιου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και εν τέλει, την κατάκτηση της γνώσης. Στο πλαίσιο των διδακτορικών του σπουδών, έχει συμμετάσχει είτε ως εισηγητής, είτε ως σύνεδρος, σε αρκετά Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια με αντικείμενο την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Παιγνιώδη Εκπαίδευση στο πλαίσιο Μεικτής Μάθησης. Έχει εργασθεί στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (http://www.cti.gr/) – Computer Technology Institute and Press (CTI) “Diophantus” – κατά το χρονικό διάστημα (1η Μαρτίου 2013 – 31η Ιανουαρίου 2015), συμμετέχοντας σε εργασίες μελέτης ψηφιακών αποθετηρίων εκπαιδευτικού υλικού και ανάλυσης περιεχομένου σχετικά με το σχήμα μεταδεδομένων και τα πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας. Έχει συμμετάσχει επίσης, στη συγγραφή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση παρόχων περιεχομένου. Από την 1η Φεβρουαρίου 2018 εργάζεται στη Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ) – ΜοΠροΦμεΑ – του Ε.Κ.Π.Α. (https://access.uoa.gr/), με ειδικότητα πτυχιούχου Θετικών Επιστημών με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Ψηφιακά Συστήματα. Στο πλαίσιο της εργασίας του στη ΜοΠροΦμεΑ του Ε.Κ.Π.Α. απασχολείται στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Υποστήριξης Σπουδών Φοιτητών με Αναπηρία». Κατά τη διάρκεια των σπουδών του έχω παρακολουθήσει διάφορα σεμινάρια τόσο πάνω στο αντικείμενο του Προγραμματισμού, όσο και στο αντικείμενο της Παιδαγωγικής Επιστήμης και της Ειδικής Αγωγής, ενώ μιλά την αγγλική, την ισπανική, τη γαλλική και την αραβική γλώσσα. ( johnyend@di.uoa.gr )

Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος:

Τσικολάτας Αλέξανδροςσυντονιστής ( tsikolatas@gmail.com )

Μποντίλας Λεωνίδας  ( leonbont@sch.gr )

Γίδας Γεώργιος ( ggidas@gmail.com )

Σάγγου Αναστασία ( natassasagou@gmail.com )

Νιάρη Μαρία ( niarimaria@gmail.com )

Χαρτοφύλακα Αντωνία-Μαρία ( tonia.harto@gmail.com )

Ειρήνη Τζοβλά (  etzovla@yahoo.gr )

Πετρούλης Ιωάννης ( johnyend@di.uoa.gr )

Image by Tomasz Mikołajczyk from Pixabay  ]