Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων & εφαρμογών

Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων & εφαρμογών

Κατηγορία : Πληροφορική, Ρομποτική, ΤΠΕ, STEM, Διαδίκτυο


Διάστημα : 19 εβδομάδες, (500 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Χρήστος Λάλος,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων & εφαρμογών

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τη δράση της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων & εφαρμογών», διάρκειας 500 ωρών και 19 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους  (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων) που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο Δικτυα και ΗΥ

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση: τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να αναλυθεί η έννοια του σχεδιασμού ιστοσελίδων & εφαρμογών.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Οριοθετήσουν τις αρχές σχεδίασης ιστοσελίδων
  2. Ορίσουν τις ιστοσελίδες και εφαρμογές
  3. Αναλυθούν οι τρόποι σχεδίασης και ανάλυσης

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  1. Ορίσουν τις ιστοσελίδες
  2. Ορίσουν τις διαδικτυακές εφαρμογές
  3. Ορίσουν την έννοια των τρόπων σχεδίασης

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Γνωρίζουν τις γλώσσες κατασκευής ιστοσελίδων
  2. Διαχωρίζουν τις μεθοδολογίες σχεδίασης
  3. Διαχωρίζουν τις εφαρμογές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Τεχνικές επικοινωνίες - Επιχειρηματικότητα

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Εισαγωγή στην πληροφορική

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Λειτουργικά συστήματα

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Εισαγωγή στον προγραμματισμό

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: SQL

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΗΤΜL

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: CSS

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: JAVASCRIPT

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: PHP

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Ηλεκτρονικό Εμπόριο

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 17: Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία 

 (Λάλος Χρήστος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 18: Πρωτοκόλλα υγείας και προστασίας από Covid-19

 (Λάλος Χρήστος)

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ)

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι  Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

 Χρήστος Λάλος

Ο Χρήστος Λάλος είναι Πληροφορικός και Οικονομολόγος. Εργάζεται στην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Υπουργείου Ανάπτυξης.  Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στον τομέα της Δια βίου Εκπαίδευσης πάνω στα Πληροφορικά Συστήματα, κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία, κάτοχος Μεταπτυχιακού στα Ψηφιακά Συστήματα (ΠΑ.ΠΕΙ)  και ΜΒΑ  Διοίκηση  Επιχειρήσεων (Nicosia), απόφοιτος της ΑΣΠΑΙΤΕ και εκπαιδευτής Ενηλίκων. Από το 2005 έως και σήμερα, εργάστηκε σε διάφορες εταιρίες και δημόσιους φορείς. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά φιλοσοφίας και πρακτικά συνεδρίων και έχει συμμετάσχει σε Παγκόσμια και Διεθνή Συνέδρια.

xristoslalos@gmail.com

Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος:

Χρήστος Λάλος (xristoslalos@gmail.com)

[ Photo by luis gomes @ pexels.com  ]