Σύγχρονες Διδακτικές Πρακτικές & Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στις Επιστήμες της Αγωγής & Εκπαίδευσης

Σύγχρονες Διδακτικές Πρακτικές & Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στις Επιστήμες της Αγωγής & Εκπαίδευσης

Κατηγορία : Θέματα Διδακτικής


Διάστημα : 18 εβδομάδες, (450 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Γκάγκας Βασίλειος, Καβαλλάρη Ισμήνη, Τζίκα Βασιλική, Καλέμης Κωνσταντίνος, Κατσιμεντέ Γαρυφαλλιά, Δημήτρης Ταχματζίδης,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Σύγχρονες Διδακτικές Πρακτικές & Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στις Επιστήμες της Αγωγής & Εκπαίδευσης

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τις δράσεις της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», διάρκειας 450 ωρών και 18 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων), που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο των ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση:τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι να έρθουν σε επαφή με το εννοιολογικό περιεχόμενο της προσωπικής επιστημολογίας και της εννοιολογικής μεταστροφής, με σύγχρονες διδακτικές τεχνικές και νέους τρόπους διαχείρισης της μαθησιακής διαδικασίας, με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας σε συνδυασμό με εργαλεία ΤΠΕ, με το θεωρητικό πλαίσιο της συμπερίληψης αλλά και με την ανακάλυψη της σημασίας αναγνώρισης της «φωνής» των μαθητών στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να ανιχνεύουν τις στάσεις, τα κίνητρα και τις πεποιθήσεις των μαθητών τους, να σχεδιάζουν με επιτυχία δραστηριότητες υιοθετώντας νέα μοντέλα και εφαρμόζοντας νέες τεχνικές με τη χρήση εργαλείων των ΤΠΕ, με γνώμονα την ισότιμη μάθηση όλων των μαθητών, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες αλλά και τις δεξιότητές τους.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Εξηγούν τις έννοιες «κίνητρο», «στάση», «πεποίθηση» σε σχέση με τη μαθησιακή διαδικασία
 2. Εξηγούν βασικές αρχές της συμπερίληψης
 3. Ορίζουν τις βασικές αρχές της μεθόδου project
 4. Οριοθετούν το θεωρητικό πλαίσιο της μικτής μάθησης με το μοντέλο της Ανεστραμμένης τάξης
 5. Διακρίνουν τα εκπαιδευτικά εργαλεία ΤΠΕ
 6. Διακρίνουν τα χαρακτηριστικά της «φωνής» των μαθητών
 7. Εξοικειωθούν με την διαδικασία αναπροσαρμογής μαθητικών δραστηριοτήτων με τρόπο που να ικανοποιεί τα ενδιαφέροντα των μαθητών

 

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Κατανοούν τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τα κίνητρα των μαθητών τους για μάθηση
 2. Εφαρμόζουν τη μέθοδο project στο σχεδιασμό τους
 3. Εφαρμόζουν το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης
 4. Δημιουργούν ψηφιακό περιεχόμενο και εικονικές τάξεις
 5. Σχεδιάζουν δραστηριότητες/δράσεις που να εμπλέκουν και να προωθούν τη «φωνή» των μαθητών
 6. Σχεδιάζουν λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης

 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Έχουν θετική στάση έναντι της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
 2. Είναι πρόθυμοι να εντάξουν καινοτόμες μεθόδους στο διδακτικό τους σχεδιασμό
 3. Πειστούν για τα οφέλη της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
 4. Αναγνωρίζουν την ανάγκη βαθύτερης κατανόησης των κινήτρων, στάσεων και πεποιθήσεων των μαθητών
 5. Διαμορφώσουν μια θετική στάση για την προώθηση της φωνής των μαθητών στο δημοκρατικό σύγχρονο σχολείο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στάσεις - Πεποιθήσεις Επάρκειας - Κίνητρα στην εκπαιδευτική διαδικασία

1.1 Στάσεις, κίνητρα μάθησης, πεποιθήσεις αυτεπάρκειας και επιστημολογίας των μαθητών στην εκπαίδευση
1.2 Στυλ μάθησης των μαθητών και τρόποι διδασκαλίας τους συναρτήσει του μαθησιακού τους στυλ

(Γκάγκας Βασίλειος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η Μέθοδος Project στο πλαίσιο της διαθεματικότητας: παραδείγματα εφαρμογής σε θέματα πολιτισμού και αειφόρου ανάπτυξης

2.1. Διαθεματική προσέγγιση – Η μέθοδος project
2.2. Η διαδικασία υλοποίησης ενός project
2.3. Τεχνικές διδασκαλίας στο project
2.4. Παραδείγματα project στην εκπαίδευση
2.5. Σχεδιασμός ενός project για μαθητές Γυμνασίου με θέμα το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
2.6. Υλοποιώντας μια εκπαιδευτική επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο του τόπου μας
2.7. Παραδείγματα project στην εκπαίδευση
2.8. Project: Η ιστορία της πόλης μου
2.9. Project: Δημιουργία μουσείου μέσα στην τάξη μου

2.10. Σχεδιασμός ενός project για μαθητές Γυμνασίου με θέμα «Πάμε Αρχαίο Θέατρο;»
2.11. Παραδείγματα project στην εκπαίδευση
2.12. Το σχολείο ως κοινότητα ανάγνωσης: Καλές πρακτικές προώθησης της δια βίου φιλαναγνωσίας
2.13. Η χρήση της φωτογραφίας στην Τοπική Ιστορία
2.14. Project: Κάνω το σχολείο μου πράσινο

(Καβαλλάρη Ισμήνη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ‘φωνή’ των μαθητών στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία με έμφαση στην παραγωγή γραπτού λόγου

3.1. Θεωρητικό πλαίσιο
3.2. Τρόποι διάχυσης της φωνής των μαθητών στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία
3.3. Τρόποι διάχυσης της φωνής των μαθητών στην παραγωγή γραπτού λόγου

(Τζίκα Βασιλική)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Η Συμπερίληψη παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία: Προκλήσεις, δυνατότητες και τεχνικές ενσωμάτωσης

4.1. Θεωρητικό πλαίσιο
4.2. Συμπεριληπτική εκπαίδευση: μια εκπαίδευση για όλα τα παιδιά
4.3. Εκπαιδευτικές πολιτικές για τους πρόσφυγες
4.4. Θεώρηση της παιδικής ηλικίας από τους εκπαιδευτικούς και ενσωμάτωση των παιδιών – προσφύγων στο μαθητικό σώμα – Τεχνικές ενσωμάτωσης

(Καλέμης Κων/νος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Το μοντέλο της Ανεστραμμένης μάθησης: εργαλεία, εφαρμογές και τεχνικές στη δια ζώσης και την Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

5.1. Θεωρητικό πλαίσιο - Μεικτή μάθηση και ανεστραμμένη τάξη
5.2. Παραδοσιακή διδασκαλία VS Ανεστραμμένη τάξη
5.3. Εφαρμόζοντας την τεχνική της ανεστραμμένης τάξης στη δια ζώσης και την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση\

(Κατσιμεντέ Γαρυφαλλιά)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Χρήση Πλατφόρμας Ασύγχρονης Εκπαίδευσης EdPuzzle (εργαστήριο)

6.1. Θεωρητικό πλαίσιο: Καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων
6.2. Εξοικείωση με την πλατφόρμα ΕdPuzzle: δημιουργία λογαριασμού και περιήγηση
6.3. Χρήση πλατφόρμας EdPuzzle:
6.4. Αποθήκευση υλικού στην πλατφόρμα
6.5. Επεξεργασία υλικού δημιουργία δραστηριοτήτων
6.6. Δημιουργία πλατφόρμας Εd Puzzle από τους εκπαιδευόμενους

(Ταχματζίδης Δημήτρης)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Ερωτήσεις Quiz

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι  Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

Κατσιμεντέ Γαρυφαλλιά (Λίνα)

Η Λίνα Κατσιμεντέ είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων στην Εκπαιδευτική Ηγεσία (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου) καθώς και στις Τεχνολογίες Μάθησης & Επικοινωνίας (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου). Κατά την τρέχουσα περίοδο φοιτά στη Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. Είναι εκπαιδευτικός Δ/θμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Γαλλικής Γλώσσας, και έχει πλούσια διδακτική εμπειρία στη Δευτεροβάθμια και στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι επιμορφώτρια στα Εξ’ Αποστάσεως Προγράμματα Etwinning (Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning), μέλος της ομάδας Teachers4EU, μέλος της Επιτροπής Κριτών του Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού «INTERNATIONALJOURNALOFEDUCATIONALINNOVATION» καθώς και μέλος της Επιτροπής Κριτών συνεδριακών εργασιών του «Νέου Παιδαγωγού». Διετέλεσε ως Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Εύβοιας επί 4 έτη, καθώς και ως Αναπληρώτρια Δ/ντρια του Γυμνασίου Γυμνού επί διετίας. Επίσης, έχει διατελέσει Μέλος της Επιτροπής Επιμόρφωσης στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση στο Νομό Εύβοιας (Μέτρο 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»-ΕΠ ΚτΠ). Ήταν, δε, αναπληρώτρια προωθητήρια Etwinning Κεντρικής Ελλάδας και επιμορφώτρια του ΠΕΚ Λαμία σε δια ζώσης και εξ’αποστάσεως σεμινάρια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Έχει συμμετάσχει ως ερευνήτρια στο πρόγραμμα “e-QADeSHE”, (χρηματοδοτούμενο από τον οργανισμό Laureate International Universities) και έχει απασχοληθεί ως ερευνήτρια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «SkillsUp», ενώ συνεχίζει την ερευνητικής της δράσης συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+. (katsimente@sch.gr , katsimente@gmail.com)

 

Γκάγκας Βασίλειος

Ο Βασίλειος Γκάγκας εργάζεται ως εκπαιδευτικός Β/θμιας εκπαίδευσης, με την ειδικότητα του Φυσικού από το 2009 σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης του Νομού Λάρισας. Είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διδακτική των Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (University of Nicosia, Κύπρος). Την τρέχουσα περίοδο φοιτεί στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ΠΑ.Δ.Α.) και παράλληλα φοιτεί ως Υποψήφιος Διδάκτορας στο τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ., του τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, σε σχετικό θέμα με τη Διδακτική της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Η κύρια ερευνητική του δραστηριότητα αφορά στη Διδακτική Μεθοδολογία της Φυσικής στις Στάσεις των μαθητών και στα Κίνητρα μάθησης στην εκπαιδευτική πρακτική. Έχει  λάβει εξειδίκευση σε αρκετούς τομείς μέσω επιμορφώσεων μικρής ή και μακράς διάρκειας όπως: Ειδική Αγωγή, Σχολική Ψυχολογία, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εκπαίδευση Ενηλίκων σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Διαπολιτισμική Εκπ/ση. (vasilis.gkagkas@gmail.com )

 

Καβαλλάρη Ισμήνη

Η Ισμήνη Καβαλλάρη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Κατεύθυνση Γλώσσας – Γλωσσολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος των μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης με τίτλο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και τη Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας» (Πανεπιστήμιο Portsmouth-Ηνωμένο Βασίλειο) και «Σπουδές στην Εκπαίδευση» (Πανεπιστήμιο Sheffield-Ηνωμένο Βασίλειο). Είναι εκπαιδευτικός Β/θμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Αγγλικής Γλώσσας, και υπηρετεί σήμερα ως Υποδιευθύντρια στο Δημόσιο ΙΕΚ Αιγίου. Διετέλεσε ως Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας για 3 σχολικά έτη και παρέχει διδακτικό έργο σε δομές δια βίου μάθησης (ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΔΒΜ) ως πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ. Έχει πλούσια διδακτική εμπειρία στη Δευτεροβάθμια και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι συγγραφέας 5 βιβλίων και πάνω από 30 άρθρων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για τη Θεματική Εβδομάδα στα Γυμνάσια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στις Σύγχρονες Μεθόδους Διδακτικής στο Ελληνικό Σχολείο, στη Διαχείριση της Πολυπολιτισμικότητας, στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, σε Καινοτόμες Πρακτικές και Δράσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στην εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη, στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη Μέθοδο Project και στη βέλτιστη αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. (ikaval@gmail.com )

 

Καλέμης Κωνσταντίνος

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Καλέμης είναι εκπαιδευτικός Α/θμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 70 με οργανική θέση στο Δημοτικό σχολείο Ανατολής Νέας Μάκρης. Από το 2017 μέχρι και το 2020 υπηρέτησε ως Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων στο ΚΦΠ Μαλακάσας Ι & ΙΙ. Είναι Επιμορφωτής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων για την ασφάλεια και υγεία στις σχολικές/εκπαιδευτικές μονάδες, στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διακρίσεων και ισότητας φύλων, στον τομέα της ανάπτυξης διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και διαχείρισης της διαφορετικότητας, σε θέματα μετανάστευσης  και κοινωνικής ένταξης πολιτών Τρίτων χωρών και στο αντικείμενο με τίτλο: όψεις της έμφυλης βίας - το φαινόμενο της εμπορίας γυναικών και της διεθνικής σωματεμπορίας (trafficking). Κάτοχος πτυχίου ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ, μεταπτυχιακού στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων (Παν. Λευκωσίας), μεταπτυχιακό στην Αξιολόγηση και Στοχοθεσία της Διδασκαλίας (Παν. Λευκωσίας), κάτοχος μεταπτυχιακού στην Διδασκαλία της Ελληνικής σε Πρόσφυγες και Μετανάστες (ΕΑΠ), κάτοχος μεταπτυχιακού στην Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων από Φυσικές Καταστροφές σε Σχολικές Μονάδες (ΕΚΠΑ). Το διδακτορικό του αφορά την μέτρηση και αξιοποίηση του πνευματικού κεφαλαίου στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση. Τα ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στην εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών ως εναλλακτικό διδακτικό εργαλείο και στο σχεδιασμό νέων σχεδίων προγράμματος σπουδών για την ανοικτή και την ηλεκτρονική μάθηση. Έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων, μελετών και δημοσιευμένων εργασιών σε ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια. Μέλος ομάδας εργασίας στο ΙΕΠ για την εκπαίδευση των προσφύγων μαθητών (Δράση 4) και μέλος του Μητρώου επιμορφωτών του ΙΕΠ για την διαφοροποιημένη διδασκαλία. Είναι μέλος στο Αυτοτελές Τμήμα για τον Συντονισμό και τη Παρακολούθηση της εκπαίδευσης των προσφύγων στο ΥΠΑΙΘ. Πιστοποιημένος Διαπολιτισμικός Επιμορφωτής στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα πανεπιστημίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης καθώς και διδασκαλία σε ΠΜΣ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν επίσης την εκπαίδευση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε πρόσφυγες μαθητές. Μέλος του Διεθνούς οργανισμού NewClubofParis, πήρε μέρος στα Mutual Learning Workshops (MLW) που διοργανώθηκαν στη Ρουμανία την περίοδο Οκτωβρίου 2012 - Μαΐου 2013, τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος "Quality Assurance in Higher Education through Habilitation and Auditing" που ξεκίνησε η Executive Agency for Higher Education and Research Funding of Romania (EUFISCDI).   (kkalemi@geol.uoa.gr & kkalemis@sch.gr )

 

 

Ταχματζίδης Δημήτρης

Ο Δημήτρης Ταχματζίδης γεννήθηκε στη Βέροια το 1973. Σπούδασε Κλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και είναι διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στον κλάδο της Γνωστικής - Αναπτυξιακής ψυχολογίας με ειδίκευση στους μηχανισμούς εκτελεστικού ελέγχου, επίγνωσης και γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών ηλικίας 9 - 15 ετών. Είναι κάτοχος ενός μεταπτυχιακού τίτλου στις Σπουδές της Εκπαίδευσης με ειδίκευση στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών και λατινικών στην ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Είναι, επίσης, κάτοχος δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων με ειδίκευση στην χάραξη της οικονομικής πολιτικής των θεατρικών οργανισμών. Τέλος, έχει μεταπτυχιακού τύπου ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Kings College του Λονδίνου ενώ παράλληλα διαθέτει τον τίτλο QTS (Qualified Teacher Status) από το Ηνωμένο Βασίλειο. Από το 2017 σπουδάζει στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ύστερα από επιτυχία του στις κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος. Έχει παρουσιάσει πλήθος εισηγήσεων σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα ποικίλης επιστημονικής θεματολογίας σε περιοδικά με κριτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από τους μηχανισμούς πρόσληψης και ανάπτυξης της γνώσης των παιδιών μέσα από τυπικές και άτυπες διαδικασίες μάθησης. ( tahmatzidis@gmail.com )

 

Τζίκα Βασιλική

Η Βασιλική Τζίκα είναι υποψήφια Διδάκτωρ στον τομέα των Παιδαγωγικών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Υπηρετεί στη δημόσια εκπαίδευση από το 2018 και έχει υπηρετήσει και στην ιδιωτική το διάστημα 2015- 2018. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια με ανακοινώσεις και ως κριτής, έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά περιοδικά και συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται γύρω από τις διαθεματικές δεξιότητες δια βίου μάθησης, τη διδακτική μέθοδο project, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, τη συνεργασία, την παραγωγή και αξιολόγηση ψηφιακού και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού και την παραγωγή γραπτού λόγου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού με τίτλο «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού» (ΠΤΔΕ, ΠΘ) και έχει εξειδίκευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). Είναι ενεργό μέλος εκπαιδευτικών ενώσεων όπως της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (ΠΕΕ) και της InternationalStudyAssociationonTeachersandTeaching (ISATT). (vickytz@windowslive.com )

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος:

Κατσιμεντέ Γαρυφαλλιά - συντονίστρια ( katsimente@gmail.com, katsimente@sch.gr )

Image by steveriot1 from Pixabay ]