Η Παιχνιδοποίηση στην Εκπαίδευση

Η Παιχνιδοποίηση στην Εκπαίδευση

Κατηγορία : Θέματα Διδακτικής


Διάστημα : 16 εβδομάδες, (400 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Ευαγγελία Ανδρεάδου, Νικόλαος Νταφόπουλος,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Η Παιχνιδοποίηση στην Εκπαίδευση

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τη δράση της στον τομέα της διοργάνωσης σεμιναρίων και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, σχεδίασε και οργάνωσε την υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος «Η ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», διάρκειας 400 ωρών.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του. Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων) που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση: τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου (διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι να εξοικειωθούν με την έννοια της παιχνιδοποίησης και να αντιληφθούν την αποτελεσματικότητα της ένταξης αυτής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, επιδιώκεται να γνωρίσουν εφαρμογές παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση και να έρθουν σε επαφή με λογισμικά δημιουργίας παιχνιδιών, εφαρμόζοντάς τα οι ίδιοι στην καθημερινή τους εκπαιδευτική διαδικασία.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα της ένταξης του παιχνιδιού στην εκπαίδευση.
  2. Ορίσουν την έννοια της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση και να εντοπίσουν τις διαφορές αυτής με το παιχνίδι.
  3.  Γνωρίσουν ποιες σύγχρονες προσεγγίσεις υποστηρίζουν την παιχνιδοποίηση και πως.

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  1. Εντοπίζουν τις διαφορές παιχνιδιού και παιχνιδοποίησης.
  2. Εντάξουν και να εφαρμόσουν στοιχεία ή/και εφαρμογές παιχνιδοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία κατάλληλα για τον μαθητικό πληθυσμό στον οποίο απευθύνονται.
  3. Σχεδιάζουν προσεγγίσεις μάθησης με παιγνιώδη χαρακτηριστικά (παιχνιδοποίηση)

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στην ένταξη στοιχείων παιχνιδιού και εφαρμογών παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση.
  2. Συνεργάζονται με εποικοδομητικό τρόπο με μαθητές και εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  3. Συνθέτουν ολοκληρωμένα σχέδια μαθήματος τα οποία να περιέχουν καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες παιχνιδοποίησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Θεωρίες μάθησης.

Ευαγγελία Ανδρεάδου

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Σύγχρονες προσεγγίσεις στην διδασκαλία και τη  μάθηση

Ευαγγελία Ανδρεάδου

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σκοπός και αναγκαιότητα της ένταξης του παιχνιδιού στην εκπαίδευση

Νικόλαος Νταφόπουλος – Ιωάννα Σταθοπούλου

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Παιχνιδοποίηση (gamification) vs Παιχνίδια

Νικόλαος Νταφόπουλος – Ιωάννα Σταθοπούλου

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Gamification και μάθηση

Νικόλαος Νταφόπουλος – Ιωάννα Σταθοπούλου

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Εφαρμογές προσεγγίσεων παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση

Νικόλαος Νταφόπουλος – Ιωάννα Σταθοπούλου

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Γνωριμία με λογισμικά δημιουργίας παιχνιδιών & για μαθητές με αναπηρία

Ευαγγελία Ανδρεάδου – Νικόλαος Νταφόπουλος – Ιωάννα Σταθοπούλου

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Γνωριμία με τις τεχνολογίες εμβύθισης

Ευαγγελία Ανδρεάδου

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ARtutor + Metaverse  (γνωριμία & επαυξημένη πραγματικότητα)

Ευαγγελία Ανδρεάδου

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Artseps, εικονική πραγματικότητα

Ευαγγελία Ανδρεάδου

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Αξιολόγηση λογισμικών

Ευαγγελία Ανδρεάδου

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Προτεινόμενα εργαλεία

Ευαγγελία Ανδρεάδου

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Κουίζ

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

Ανδρεάδου Ευαγγελία:

Η Ανδρεάδου Ευαγγελία εργάζεται ως μόνιμη εκπαιδευτικός ΦΑ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησίας. Είναι πιστοποιημένη Επιμορφώτρια Ενηλίκων και Επιμορφώτρια Β’ επιπέδου στις ΤΠΕ. Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαιδευτική τεχνολογία, ενώ αποπερατώνει το μεταπτυχιακό με τίτλο: “Immersive Technologies, innovation in education, instruction and Game design” στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας στο τμήμα Πληροφορικής. Έχει διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς με τους μαθητές της για καινοτόμες δράσεις και έργα. (e-mail: andreadoue@gmail.com)

Νταφόπουλος Νικόλαος:

Νικόλαος Νταφόπουλος είναι απόφοιτος του τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου με μεταπτυχιακές σπουδές στην Μεθοδολογία και Ειδική Αγωγή για την ένταξη των μαθητών με αναπηρία καθώς και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική. Εργάζεται ως μόνιμος εκπαιδευτικός στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία και ταυτόχρονα έχει οργανώσει μέσω της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Κοινωνικών Επιστημών (Π.Ε.Ε.Κ.Ε.) κοινωνικό φροντιστήριο στο οποίο και έχει συμμετάσχει ως εκπαιδευτικός πανελληνίως εξεταζόμενων μαθημάτων. Διαθέτει πλήθος ωρών σε επιμορφωτικά προγράμματα που αφορούν στην Εποπτεία, Καθοδήγηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση, στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, σε Περιβαλλοντικά Προγράμματα και σε διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες. (nntafo1@gmail.com, nntafo2019@sch.gr)

Σταθοπούλου Ιωάννα

Η Ιωάννα Σταθοπούλου είναι απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ και εργάζεται ως μόνιμη εκπαιδευτικός στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για μαθητές με αναπηρία. Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ειδική Αγωγή, καθώς και μεταπτυχιακές σπουδές στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Έχει εξειδικευτεί με ετήσιες επιμορφώσεις στην Εκπαιδευτική Ηγεσία, στην Εποπτεία, Καθοδήγηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση, στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, στην Καινοτομία στην Εκπαίδευση, και επιπλέον έχει συμμετάσχει σε ποικίλες επιμορφώσεις που αφορούν σε διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες, στη συμβουλευτική, στην χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στην οποία έχει υπάρξει επιμορφώτρια (σε εξ αποστάσεως προγράμματα). (istathopo@sch.gr , istathop@gmail.com )

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος:
Ανδρεάδου Ευαγγελία Συντονίστρια ( andreadoue@gmail.com ).

[Φωτογραφία από Max Fischer: pexels.com}