Ορθόδοξη Θεολογία και Τέχνες

Ορθόδοξη Θεολογία και Τέχνες

Κατηγορία : Θέματα Διδακτικής


Διάστημα : 9 εβδομάδες, (225 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Τσολερίδου Θεοδώρα,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Ορθόδοξη Θεολογία και Τέχνες

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τη δράση της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα « Ορθόδοξη Θεολογία και Τέχνες », διάρκειας 225 ωρών και 9 εβδομάδων.


Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.


Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.


Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων) που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της Ιστορίας της Τέχνης, της Αρχαιολογίας, της Θεολογίας και των εκκλησιαστικών μνημείων.
Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση: τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου (διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η παρουσίαση και έρευνα - εξερεύνηση των ορθόδοξων χριστιανικών μνημείων, λόγου και τέχνης, με βάση τη μεθοδολογία των επιστημών της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης, των οποίων κεφαλαιώδη προϋπόθεση αποτελεί η γνώση της Εκκλησιαστικής Θεολογίας και των επιμέρους κλάδων της.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Αντιλαμβάνονται την σημασία της μελέτης του κόσμου της θρησκείας.
 2. Χειρίζονται τη βασική επιστημονική ορολογία.
 3. Εντοπίζουν τις διαφορές μεταξύ ποικίλων ετερογενών μνημείων.
 4. Αναγνωρίζουν τις επιδράσεις και τον χαρακτήρα της κάθε χριστιανικής τέχνης.
 5. Ορίζουν τις χρονικές περιόδους της τέχνης.
 6. Ταξινομούν τα έργα με χρονολογική σειρά.
 7. Γνωρίζουν για την αειφορική διαχείριση των μνημείων θεολογικής τέχνης και λόγου, που λαμβάνει χώρα από τις εκάστοτε υπηρεσίες.
 8. Αναγνωρίζουν αξιοσημείωτους καλλιτέχνες τις εκάστοτε εκκλησιαστικής περιόδου.
 9. Κατακτήσουν τις απαραίτητες επάρκειες ενός θρησκειακά εγγράμματου υποκειμένου.
 10. Κατανοήσουν σημαντικά γεγονότα, εξελίξεις και επιλογές της πρώτης εκκλησίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτές διαμόρφωσαν την ταυτότητα της και επηρέασαν τον πολιτισμό μέχρι και σήμερα.

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. Κατανοούν την πολιτιστική και ανθρωπιστική διάσταση του Χριστιανισμού.
 2. Αναζητούν εχέγγυα που πιστοποιούν ότι ένα συγκεκριμένο έργο ανήκει σε μία συγκεκριμένη κατηγορία (π. χ. αιώνας, τεχνοτροπία, είδος κλπ..).
 3. Ερμηνεύουν τους συμβολισμούς των έργων.
 4. Παρουσιάζουν τα θεολογικά και καλλιτεχνικά ρεύματα που επηρεάζουν κάθε έργο.
 5. Συγκρίνουν τις χρονολογικές περιόδους και τα ιστορικά γεγονότα με τα έργα τέχνης.
 6. Εξοικειωθούν με την μελέτη μνημείων πολιτισμού και έργων τέχνης, ανιχνεύοντας την πνευματική και θεολογική τους καταγωγή.

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Προβληματίζονται και επεκτείνουν τη σκέψη τους γύρω από τα υπό εξέταση ζητήματα.
 2. Εμβαθύνουν στις θεμελιώδεις ιδιότητες των έργων τέχνης.
 3. Αναπτύξουν κριτική σκέψη και δημιουργική έκφραση.
 4. Κατασκευάζουν αντίγραφα μνημείων και θεολογικών έργων.
 5. Αναπτύξουν θετική στάση για τα εκκλησιαστικά μνημεία τέχνης και λόγου.
 6. Προσεγγίζουν κριτικά τα υπαρξιακά διλήμματα που εκπορεύονται από τη θρησκευτική τέχνη.
 7. Παρουσιάζουν τις προσεγγίσεις της τέχνης και της θρησκείας σε σύγχρονα ζητήματα κοινωνικού περιεχομένου.
 8. Διατυπώνουν συλλογισμούς για θέσεις και αντιθέσεις τέχνης και θεολογίας στη σύγχρονη και τη βυζαντινή εποχή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Σύνδεση των εννοιών: Θεολογίας και Τεχνών
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ζωγραφική και Αγιογραφία
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Αρχιτεκτονική
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Λογοτεχνία - Ποίηση
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μουσική
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Θέατρο
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Κινηματογράφος
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΚΟΥΙΖ (ερωτήσεις κλειστού τύπου)

Image by Günther Simmermacher from Pixabay  ]