Εισαγωγή στη Στοιχειοθεσία Κειμένου και τα Γραφικά με LaTeX

Εισαγωγή στη Στοιχειοθεσία Κειμένου και τα Γραφικά με LaTeX

Κατηγορία : Θέματα Διδακτικής


Διάστημα : 13 εβδομάδες, (325 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Μάρκος – Βασίλειος Θεόδωρος,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Εισαγωγή στη Στοιχειοθεσία Κειμένου και τα Γραφικά με LaTeX

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τη δράση της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εισαγωγή στη Στοιχειοθεσία Κειμένου και τα Γραφικά με LaTeX», διάρκειας 325 ωρών και 13 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους
(Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων) που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της στοιχειοθεσίας κειμένων και της σχεδίασης γραφικών με τη χρήση LaTeX.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση: τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου (διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις βασικές δυνατότητες του LaTeX σε σχέση με τη στοιχειοθεσία κειμένων και τη σχεδίαση γραφικών.


ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Διακρίνουν τους διαφορετικούς βασικούς τύπους κειμένων στο LaTeX,
  2. Περιγράψουν τις βασικές δυνατότητες και λειτουργίες που παρέχει το LaTeX,
  3. Περιγράψουν τις επιπλέον δυνατότητες που τους παρέχουν τα βασικά πακέτα στοιχειοθεσίας του LaTeX.

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  1. Εγκαταστήσουν το LaTeX σε έναν Η/Υ,
  2. Στοιχειοθετήσουν ένα κείμενο με τη χρήση LaTeX,
  3. Αξιοποιήσουν τα διάφορα online αποθετήρια για να επεκτείνουν τις βασικές δυνατότητες του LaTeX μέσα από σχετικά πακέτα,
  4. Σχεδιάσουν απλά γραφικά με τη βοήθεια του πακέτου γραφικών Tikz.

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Σχεδιάσουν αποδοτικότερα τη δομή ενός γραπτού κειμένου (άρθρου, βιβλίου κ.λπ.),
  2. Αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στη στοιχειοθεσία μέσω LaTeX.
  3. Εκτιμήσουν τις ελευθερίες και τις δυνατότητες που συνεπάγεται η χαμηλού επιπέδου επεξεργασία κειμένου που προσφέρει το LaTeX.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή: Εγκατάσταση και Βασικές Έννοιες του LaTeX.
(Μάρκος – Βασίλειος Θεόδωρος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Βασικοί Τύποι Κειμένου & Μορφοποίηση
(Μάρκος – Βασίλειος Θεόδωρος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μαθηματικά & άλλα Σύμβολα
(Μάρκος – Βασίλειος Θεόδωρος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Βασικές Βιβλιοθήκες (Πακέτα) του LaTeX & Εφαρμογές τους
(Μάρκος – Βασίλειος Θεόδωρος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Εισαγωγή Εικόνων & Πινάκων με το LaTeX
(Μάρκος – Βασίλειος Θεόδωρος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Μορφοποίηση Πινάκων
(Μάρκος – Βασίλειος Θεόδωρος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Καλές Πρακτικές στη Στοιχειοθεσία με το LaTeX
(Μάρκος – Βασίλειος Θεόδωρος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Μελέτη Περίπτωσης: Στοιχειοθετώντας ένα Μικρό Βιβλίο
(Μάρκος – Βασίλειος Θεόδωρος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Βασικά Σχήματα & Διαγράμματα με το Tikz
(Μάρκος – Βασίλειος Θεόδωρος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Κόμβοι & Συντεταγμένες
(Μάρκος – Βασίλειος Θεόδωρος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Καμπύλες Bézier
(Μάρκος – Βασίλειος Θεόδωρος)

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Μελέτη Περίπτωσης: 10 Απλά και Λιγότερο Απλά Διαγράμματα
(Μάρκος – Βασίλειος Θεόδωρος)

[ Image by TheArkow from Pixabay ]