Μεταγνωστικές Στρατηγικές Στη Μάθηση Και Τη Διδασκαλία Των Ξένων Γλωσσών

Μεταγνωστικές Στρατηγικές Στη Μάθηση Και Τη Διδασκαλία Των Ξένων Γλωσσών

Κατηγορία : Θέματα Διδακτικής


Διάστημα : 10 εβδομάδες, (275 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Καλαϊτζή Ελένη, Τέγου Ιωάννα, Νικολακοπούλου Ευτυχία,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Μεταγνωστικές Στρατηγικές Στη Μάθηση Και Τη Διδασκαλία Των Ξένων Γλωσσών

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τη δράση της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ», διάρκειας 275 ωρών και 10 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους

(Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων) που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση: τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι:

 • Η μύηση των επιμορφούμενων στη μεταγνωστική διαδικασία και η εφαρμογή μεταγνωστικών στρατηγικών στη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας των ξένων γλωσσών (Ενότ. 1 – 6).
 • Η διάδοση της Ισπανικής Γλώσσας για ειδικούς σκοπούς εστιάζοντας στον τομέα του Θρησκευτικού Τουρισμού (Ενότ. 7).
 • Η ανάδειξη καινοτόμων τρόπων διδασκαλίας της ξένης γλώσσας σε ένα διαπολιτισμικό κοινό (Ενότ. 8 – 9).

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

(Ενότ.1 – 6)

 1. Αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα, το ρόλο και τη σημασία των μεταγνωστικών στρατηγικών στο σύγχρονο σχολείο.
 2. Κατανοήσουν την έννοια του μεταγιγνώσκειν και τη σχέση του με το γιγνώσκειν.
 3. Διακρίνουν τις διάφορες μορφές του μεταγιγνώσκειν.
 4. Αναγνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ των μεταγνωστικών, γνωστικών και τεχνικών στρατηγικών.
 5. Κατανοήσουν τους παράγοντες εφαρμογής μεταγνωστικών δεξιοτήτων.
 6. Αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα των μεταγνωστικών δεξιοτήτων στη διαδικασία μάθησης.
 7. Διακρίνουν τις διάφορες μεθόδους μελέτης και μέτρησης του μεταγιγνώσκειν.

(Ενότ. 7)

 1. Γνωρίζουν την προσφορά της Ισπανικής Γλώσσας στην Ελλάδα.
 2. Γνωρίζουν τους λόγους εκμάθησής της.
 3. Κατηγοριοποιούν τους τύπους εκπαιδευτών.
 4.  Γνωρίζουν τα πιστοποιητικά των Ισπανικών για ειδικούς σκοπούς.
 5.  Γνωρίζουν την ειδικότητα του Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών περιηγήσεων των ΔΙΙΕΚ.
 6. Γνωρίζουν την έννοια του Θρησκευτικού Τουρισμού.

(Ενότ. 8 – 9)

 1. .Επικοινωνούν.
 2. Συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν ιδέες.
 3. Συνδυάζουν τις ήδη αποκτημένες γνώσεις του λεξιλογίου με τις καινούριες.

 

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

(Ενότ.1 – 6)

 1. Εφαρμόζουν μεταγνωστικές στρατηγικές στη διδακτική πράξη.
 2. Σχεδιάζουν διδακτικά σενάρια τα οποία θα ενισχύουν την αυτό-ρυθμιζόμενη μάθηση.
 3. Βελτιώσουν την απόδοση και το ρυθμό μάθησής τους.

(Ενότ. 7)

 1. Εφαρμόζουν την γνώση στην πράξη χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λεξιλόγιο.
 2. Περιγράφουν ταπολιτιστικάκαιθρησκευτικά-τουριστικάαξιοθέατα.
 3. Διαθέτουν την κατάλληλη γλωσσική ικανότητα και συμπεριφορά, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται επαρκώς στα ποικίλα επικοινωνιακά και γλωσσικά περιβάλλοντα.
 4. Να ελέγχουν την επικοινωνία, πιθανά προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των συνοδειών και επίλυση αυτών.

(Ενότ. 8 – 9)

 1. Παράγουν τις ίδιες ιδέες με το δικό τους τρόπο (επαναλαμβάνοντας μια παρουσίαση, βίντεο με παιχνίδι ρόλων).
 2. Ακούν και να κατανοούν μια διήγηση στη γλώσσα-στόχο.
 3. Αναπτύσσουν τον προφορικό λόγο.
 4. Συνεργάζονται ομαδικά.
 5. Μιμούνται με την κίνηση του σώματος και την έκφραση του προσώπου καταστάσεις, ζώα και άλλα.

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

(Ενότ.1 –6)

 1. Υιοθετούν τις κατάλληλες στρατηγικές για την ενίσχυση της μάθησης και διδασκαλίας.
 2. Αξιοποιούν μεταγνωστικές στρατηγικές για την προώθηση της αυτο-ρύθμισης κατά τη διαδικασία μάθησης.
 3. Υιοθετούν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.

(Ενότ. 7)

 1. Υιοθετούν «εκπαιδευτικές διαπολιτισμικές πολιτικές» με σκοπό την δημιουργία πολιτών με

      πολυπολιτισμική συνείδηση.

 1. Αποδέχονται την ετερότητα σε κάθε μορφή γλωσσική, πολιτισμική κλπ.
 2. Προσαρμόζονται σε πραγματικές καταστάσεις-συζητήσεις.
 3. Αισθάνονται άνετα στην επικοινωνία με τους πελάτες και στο να δίνουν πληροφορίες.
 4. Δραστηριοποιούνται για την αντιμετώπιση παραπόνων.
 5. Είναι διαλλακτικοί στην επίλυση διαφορών μεταξύ των ατόμων.

(Ενότ. 8 – 9)

 1. Ανατροφοδοτήσουν και να εμπλουτίσουν τις κοινωνικοπολιτισμικές τους γνώσεις.
 2. Έχουν κατανόηση και διάδραση με όλους τους συμμαθητές τους ανεξαιρέτως χρώματος και εθνικότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Μεταγιγνώσκειν Θεωρητικό μέρος

 • Εισαγωγή
 • Εννοιολογικό Πλαίσιο
 • Η έννοια του μεταγιγνώσκειν
 • Μορφές του μεταγιγνώσκειν
 • Μεταγνωστικές εμπειρίες
 • Μεταγνωστική γνώση
 • Μεταγνωστικές δεξιότητες

(Καλαϊτζή Ελένη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Μεταγνωστικές στρατηγικές Παράγοντες εφαρμογής τους

 • Μεταγνωστικές στρατηγικές
 • Μεταγνωστικές vs. γνωστικές vs. τεχνικές στρατηγικές
 • Παραδείγματα γνωστικών και τεχνικών στρατηγικών
 • Παράγοντες εφαρμογής μεταγνωστικών δεξιοτήτων
 • Απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων σε παιδιά και ενήλικες
 • Πλεονεκτήματα της αξιοποίησης μεταγνωστικών δεξιοτήτων

(Καλαϊτζή Ελένη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μέθοδοι μελέτης και μέτρησης του μεταγιγνώσκειν – Διδακτικό σενάριο

 • Μέθοδοι μελέτης και μέτρησης του μεταγιγνώσκειν
 • Συμπεριφορικές μέθοδοι
 • Λεκτικές αναφορές
 • Άμεση γλωσσική έκφραση
 • Φωναχτή σκέψη
 • Πρόβλεψη και εκ των υστέρων περιγραφή και αξιολόγηση
 • Απαντήσεις σε ερωτηματολόγια
 • Αυθόρμητος λόγος
 • Διδακτικό σενάριο

(Καλαϊτζή Ελένη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μεταγνωστικές διεργασίες στο μάθημα των Γερμανικών ως ξένης γλώσσας Εμπειρικό μέρος

 • Ερευνητικό ερώτημα – Υποθέσεις εργασίας
 • Μεθοδολογία
 • Μεθοδολογικό εργαλείο
 • Συμμετέχοντες – Διαδικασία διεξαγωγής έρευνας
 • Ανάλυση δεδομένων
 • Συμπεράσματα

(Καλαϊτζή Ελένη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Εφαρμογή μεταγνωστικών στρατηγικών

 • Πρόταση ενσωμάτωσης μεταγνωστικών στρατηγικών σε διδακτικό μ-σενάριο
 • Συνεισφορά της έρευνας στη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση

(Καλαϊτζή Ελένη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Διδακτικό σενάριο στο μάθημα των Γερμανικών

 • Διδακτικό σενάριο με τρεις δραστηριότητες
 • Πρώτη ομάδα, 1η – 3η Δραστηριότητα
 • Φύλλο εργασίας
 • Δεύτερη ομάδα, 1η – 3η Δραστηριότητα
 • Φύλλο εργασίας
 • Τρίτη ομάδα 1η – 3η Δραστηριότητα
 • Φύλλο εργασίας
 • Τέταρτη ομάδα, 1η – 3η Δραστηριότητα
 • Φύλλο εργασίας

(Καλαϊτζή Ελένη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Ισπανικά για τον Θρησκευτικό Τουρισμό

 • Προσφορά της Ισπανικής Γλώσσας στην Ελλάδα
 • Λόγοι εκμάθησης της Ισπανικής Γλώσσας
 • Ο εκπαιδευτής ενηλίκων Ισπανικής Γλώσσας
 • Διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας για ειδικούς σκοπούς
 • Πιστοποίηση της Ισπανικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς
 • Ειδικότητα Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών περιηγήσεων
 • Τι είναι o Θρησκευτικός Τουρισμός
 • Γλώσσα ,κουλτούρα και συμβολισμοί
 • Επίλογος

(Τέγου Ιωάννα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η διαπολιτισμικότητα στο μάθημα της ξένης γλώσσας

 • Περιεχόμενο της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 • Επικοινωνιακή επάρκεια
 • Το προφίλ του εκπαιδευτικού στη διαπολιτισμική διαδικασία
 • Δομή των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού
 • Τύποι δραστηριοτήτων
 • Προτεινόμενα διδακτικά σενάρια και η μελέτη τους:
 • «Το λιοντάρι και το ποντίκι» (Μύθος του Αισώπου)
 • «Μύθοι και παραδόσεις του κόσμου»
 • «Κοινωνικά δίκτυα από ένα σχέδιο, μια φωτογραφία και ένα βίντεο»
 • «Τηλεοπτικό Ρεπορτάζ με θέμα: Το ποδήλατο»
 • «Αθλητισμός και σύγχρονα Ολυμπιακά αγωνίσματα»
 • «Παρουσίαση του συγγραφέα Ιουλίου Βερν»

(Νικολακοπούλου Ευτυχία)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Διαπολιτισμική προσέγγιση της διδασκαλίας των Γαλλικών

 • Προτεινόμενα διδακτικά σενάρια και η μελέτης τους:
 • «Το τραγούδι»
 • «Το τηλεοπτικό δελτίο»
 • «H τηλεοπτική εκπομπή»
 • «Απόσπασμα από μία ταινία»
 • «Ρεπορτάζ/ντοκιμαντέρ στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας» «Δέκα μυστικά για τον Πύργο του Άιφελ»
 • «Το παραμύθι»
 • «Το Λεξιλόγιο της Μαγειρικής»
 • «Η Εικονική γευσιγνωσία!»
 • «Ανάγνωση και μελέτη ενός άρθρου με θέμα: τι τρώνε για πρωινό σε διάφορα μέρη του κόσμου;»
 • «Τηλεοπτική εκπομπή απόσπασμα από μια ταινία και απόσπασμα συνέντευξης».
 • «Τα μνημεία των Παρισίων»
 • «Παιχνίδι Εποχών»
 • «Το πολυκατάστημα»
 • «Ένα κουίζ γνώσεων/Διάλεξε το σωστό»
 • «Οικογένεια»   
 • «Το κλίμα της Γης»
 • «Στο εστιατόριο»
 • «Μάθημα 0»
 • «Τι κράτος είναι η Γαλλία;»
 • «Οι διακοπές»
 • «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς»

(Νικολακοπούλου Ευτυχία)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΚΟΥΙΖ αξιολόγησης

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

Καλαϊτζή – Ελένη

Η Δρ. Ελένη Καλαϊτζή είναι απόφοιτος του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Στο ίδιο τμήμα εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή με αντικείμενο τη Λειτουργική-Πραγματολογική Ανάλυση Λόγου και δίδαξε ως εξωτερική συνεργάτιδα σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο με αντικείμενα διδασκαλίας τη Λειτουργική Πραγματολογία και τις μεταγνωστικές διεργασίες (2017‒2021). Τα τελευταία 23 χρόνια εργάζεται στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγήτρια Γερμανικών. Έχει, επίσης, εργαστεί στην ιδιωτική εκπαίδευση, τόσο σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών όσο και σε ΙΕΚ. Έχει δημοσιεύσει δύο μονογραφίες, έχει εκδώσει άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, και έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε συνέδρια και διημερίδες στο εσωτερικό και εξωτερικό. Επίσης, είναι κριτής εργασιών σε Διεθνή Συνέδρια για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. (elkala@sch.gr)

Τέγου – Ιωάννα

Η Ιωάννα Τέγου είναι πτυχιούχος της Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην "Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων" του Πανεπιστημίου Deusto (Bilbao) και στην "Εκπαίδευση Ενηλίκων" (ΕΑΠ). Είναι εκπαιδευτικός ΠΕ40 της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας και για Ειδικούς Σκοπούς από το 2007 σε Κ.Ξ.Γ., ΚΕΚ, ΚΕΔΙΒΙΜ, και την Β/θμια Δημόσια Εκπαίδευση. Είναι επίσης πιστοποιημένη αξιολογήτρια προφορικού λόγου σε όλα τα επίπεδα (Α1-C2) στα πιστοποιητικά DELE & KPG. Έχει διατελέσει συντονίστρια 3 ευρωπαϊκών έργων, διαθέτει πλήθος ωρών επιμόρφωσης και συμμετέχει σε συνέδρια/σεμινάρια στην Ελλάδα & το εξωτερικό ως εισηγήτρια και ακροάτρια. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και είναι συγγραφέας του βιβλίου Los profesores de español en Centros de Idiomas griegos (Editorial Academica Española). Από το 2021  εκπροσωπεί το Κέντρο Ισπανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Nebrija της Μαδρίτης στην Ελλάδα/Κύπρο. (ioannategou@gmail.com)

Νικολακοπούλου – Ευτυχία

Η Ευτυχία Νικολακοπούλου είναι Διδάκτωρ της Ελληνικής & Γαλλικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, απόφοιτος, μεταπτυχιακός στη γαλλική λογοτεχνία και τον πολιτισμό στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης ParisIII και ParisIV αντίστοιχα. Έχει διατελέσει Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Σύρο. Έχει διδάξει: Στο Γυμνάσιο της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και στο τμήμα Ξένων Γλωσσών του ΕΚΔΔΑ. Είναι συγγραφέας βιβλίων που προάγουν τον γαλλικό πολιτισμό και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και έχει πάρει μέρος σε συνέδρια που αφορούν την παιδαγωγική διδασκαλία των ξένων γλωσσών, τη γαλλοφωνία και τον διαπολιτισμό. Το 2021 απέκτησε τον τίτλο της μεταδιδάκτορος στο τμήμα θεατρολογίας του ΕΚΠΑ. (etheatro@gmail.com)

Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος:

Ελένη Καλαϊτζή (elkala@sch.gr)

[Image by Наталия Когут from Pixabay ]