Η Τέχνη και η Κινηματογραφική Παιδεία στην Εκπαίδευση

Η Τέχνη και η Κινηματογραφική Παιδεία στην Εκπαίδευση

Κατηγορία : Θέματα Διδακτικής


Διάστημα : 20 εβδομάδες, (500 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Άγγελος Κωσταράς,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Η Τέχνη και η Κινηματογραφική Παιδεία στην Εκπαίδευση

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τις δράσεις της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Η Τέχνη και η Κινηματογραφική Παιδεία στην Εκπαίδευση», διάρκειας 500 ωρών και 20 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων) που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο Σύγχρονα Ψηφιακά Εργαλεία στη Διδακτική

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση: τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου (διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η διεπιστημονική προσέγγιση του κινηματογράφου, της τέχνης και της διδακτικής. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξη της τέχνης του κινηματογράφου και τη σύνδεσή του τόσο με την ιστορία όσο και με τη διδακτική. Θα μελετήσουν το ντοκιμαντέρ, τα διάφορα είδη του καθώς και τις εφαρμογές στην εκπαίδευση. Παράλληλα γνωρίζοντας τα νέα μέσα και τη σύγχρονη εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία θα μελετήσουν την αναγκαιότητα της καλλιτεχνικής αγωγής και τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της τέχνης. Επιπρόσθετα, θα μελετηθεί η αξία του κινηματογράφου ως διδακτικού μέσου καθώς και  οι δυνατότητες που δίνουν τα ψηφιακά μέσα και οι νέες τεχνολογίες. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη διεξοδική ανάλυση επιμέρους εννοιών που αφορούν τον κινηματογράφο όπως το μοντάζ, το πλάνο και οι μορφές του λόγου. Θα εξετασθούν σύγχρονες μορφές τέχνης όπως η VideoArt  και η OpticalArt. Τέλος, θα παρουσιασθεί η διαδικασία παραγωγής οπτικοακουστικού έργου (βίντεο) μέσω του προγράμματος ψηφιακής επεξεργασίας βίντεο AdobePremierePro.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Κατανοούν την ιστορική εξέλιξη του Κινηματογράφου
 2. Αναγνωρίζουν τη σχέση του Κινηματογράφου με άλλες επιστήμες
 3. Ορίζουν το Ντοκιμαντέρ
 4. Διακρίνουν τα είδη Ντοκιμαντέρ
 5. Προσδιορίζουν τα Νέα Μέσα
 6. Αναγνωρίζουν τα στάδια παραγωγής
 7. Περιγράφουν την καλλιτεχνική εκπαίδευση
 8. Αναγνωρίζουν τις εφαρμογές της θεωρίας του Vygotsky στη διδασκαλία
 9. Ορίζουν το περιεχόμενο των όρων Πλάνο – Σεκάνς
 10. Διακρίνουν την οπτική εθνογραφία
 11. Διακρίνουν τον οπτικοακουστικό γραμματισμό
 12. Περιγράφουν τα οφέλη του Κινηματογράφου ως διδακτικού μέσου
 13. Ορίζουν την VideoArt και την Οπτικοκινητική Τέχνη
 14. Κατανοούν τις βασικές λειτουργίες του AdobePremierePro

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. Να εντοπίζουν τις βασικές αρχές της τέχνης του Κινηματογράφου
 2. Να αναγνωρίζουν το Ντοκιμαντέρ ως είδος
 3. Εφαρμόζουν στην εκπαιδευτική διαδικασία τα Νέα Μέσα
 4. Αναδεικνύουν την ανάγκη της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στο σύγχρονο Σχολείο
 5. Ανατρέχουν στη θεωρία του Vygotsky
 6. Αναγνωρίζουν τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της τέχνης
 7. Διακρίνουν τα διάφορα είδη Μοντάζ και τη χρήση τους
 8. Αναδεικνύουν τον θεμελιώδη ρόλο του Μοντάζ για τον Κινηματογράφο
 9. Αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες για το Πλάνο-Σεκάνς
 10. Εφαρμόζουν τις αρχές του οπτικοακουστικού γραμματισμού
 11. Παράγουν διδακτικό έργο με τη χρήση του Κινηματογράφου
 12. Εφαρμόζουν τις βασικές λειτουργίες του AdobePremiere

 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Αποκωδικοποιούν έννοιες κινηματογραφικών ταινιών
 2. Προτείνουν τρόπους ενσωμάτωσης του κινηματογράφου στην εκπαίδευση
 3. Προσεγγίζουν κριτικά οπτικοακουστικά έργα
 4. Καθιερώνουν τη χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία
 5. Προτείνουν πολυπρισματικές προσεγγίσεις στη διδακτική
 6. Παρέχουν εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με το Ντοκιμαντέρ
 7. Να λειτουργούν ως συμπαραγωγοί οπτικοακουστικών έργων με τους μαθητές
 8. Συνεισφέρουν στην αισθητική προσέγγιση καλλιτεχνικών έργων
 9. Προτείνουν δημιουργικά project ενσωματώνοντας τη χρήση του AdobePremiere

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στην Τέχνη του Κινηματογράφου

Άγγελος Κωσταράς

1.1 Η τέχνη είναι μία: ο κινηματογράφος
1.2 Το φιλμ είναι ένα κινηματογράφημα
1.3 Η περιπέτεια της αναπαράστασης της κίνησης
1.4 Η γέννηση του κινηματογράφου
1.5 Η φωτογραφία συναντά τον κινηματογράφο
1.6 Ο κινηματογράφος χτυπάει την πόρτα της Ιστορίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Το ντοκιμαντέρ

Άγγελος Κωσταράς

2.1 Ορίζοντας το ντοκιμαντέρ
2.2 Είδη ντοκιμαντέρ
2.3 Ντοκιμαντέρ και πραγματικότητα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ψηφιακά Μέσα και διαδικασία Παραγωγής

Άγγελος Κωσταράς

3.1 Ψηφιακά μέσα και τεχνολογία
3.2 Διαδικασία Παραγωγής
3.3 Προ-παραγωγή

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Εκπαίδευση, Τέχνη και κινούμενη εικόνα

Άγγελος Κωσταράς

4.1 Καλλιτεχνική εκπαίδευση στα σχολεία
4.2 Σχολείο και νέα μέσα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Ντοκιμαντέρ, εκπαίδευση και Νέα Μέσα

Άγγελος Κωσταράς

5.1 Το ντοκιμαντέρ στην εκπαιδευτική διαδικασία
5.2 Νέα Μέσα και εκπαίδευση
5.3 1ο παράδειγμα
5.4 2ο παράδειγμα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Vygotsky τέχνη και εκπαίδευση

Άγγελος Κωσταράς

6.1 Εφαρμογές της θεωρίας του Vygotsky στη διδασκαλία
6.2 Προτεινόμενο Διδακτικό Σενάριο
6.3 Στόχοι του Σεναρίου
6.4 Υλοποίηση σεναρίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Η Καλλιτεχνική Αγωγή στο σχολείο

Άγγελος Κωσταράς

7.1 Η αισθητική αγωγή στο Σχολείο – Η καλλιτεχνική αγωγή στο Σχολείο
7.2 Η τέχνη αποτελεί ιδιαίτερη γνώση;
7.3 Η τέχνη έχει καθ’ εαυτή παιδαγωγικό χαρακτήρα;
7.4 Από την αισθητική αγωγή στην καλλιτεχνική αγωγή: από το σχέδιο στις πλαστικές τέχνες
7.5 Όταν το Σχολείο προβληματίζεται…

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Μικρό απάνθισμα κειμένων για το μοντάζ

Άγγελος Κωσταράς

8.1 Εισαγωγή
8.2 12 Μαθήματα για τον Κινηματογράφο
8.3 Επίλογος

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Πλάνο και Μοντάζ

Άγγελος Κωσταράς

9.1 Παρατηρήσεις πάνω στο πλάνο σεκάνς
9.2 Το Μοντάζ ως θεμέλιο της Κινηματογραφίας
9.3 Για το Μοντάζ: Ειδικές εργασίες του μοντάζ

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Η Θεωρία του Φιλμ, οπτική εθνογραφία, οπτικοακουστικός γραμματισμός

Άγγελος Κωσταράς

10.1 Η Θεωρία του Φιλμ
10.2 Οπτική εθνογραφία και Εκπαίδευση
10.3 Οπτικοακουστικός γραμματισμός και εκπαίδευση

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Ντοκιμαντέρ, Κινηματογράφος και Διδακτική

Άγγελος Κωσταράς

11.1 Μορφές λόγου στο ντοκιμαντέρ
11.2 Κινηματογράφος ως διδακτικό μέσο
11.3 Κινηματογράφος στην εκπαίδευση ως πολυτροπικό μέσο διδασκαλίας
11.4 Τέχνη στην εκπαίδευση
11.5 Ο κινηματογράφος στην εκπαίδευση

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Το video art και οι πρώτοι εκφραστές του

Άγγελος Κωσταράς

12.1 Εισαγωγή
12.2 Η διαμόρφωση του video art (Βίντεο τέχνη)
12.3 Οι εγκαταστάσεις βίντεο
12.4 Το πειραματικό βίντεο
12.5 Το video art ωριμάζει
12.6 Σημαντικοί καλλιτέχνες

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Οπτικοκινητική Τέχνη

Άγγελος Κωσταράς

13.1 Οπ Αρτ - Optical Art
13.2 Αναφορά στο έργο της Bridget Riley

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Σύντομος Οδηγός Adobe Premiere

Άγγελος Κωσταράς

14.1 Εισαγωγή στο πρόγραμμα Adobe Premiere
14.2 Βασικά Panels και οι λειτουργίες τους
14.3 Δημιουργία νέου Project
14.4 Μια σύντομη περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργο με το Adobe Premiere.

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Σύντομος Οδηγός Adobe Premiere

Άγγελος Κωσταράς

15.1 Ορολογία
15.2 Γλωσσάρι βασικών όρων
15.3 Μεταβάσεις και εφέ
15.4 Το κόψιμο (trim) των αρχείων στο Timeline

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΚΟΥΙΖ (ερωτήσεις κλειστού τύπου)

+ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Άγγελος Κωσταράς

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:


Άγγελος Κωσταράς
Σύντομο βιογραφικό εκπαιδευτή

Ο Άγγελος Κωσταράς είναι απόφοιτος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, του ΠΜΣ «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Ειδικού Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι υποψήφιος διδάκτορας Σύγχρονης Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έχει υπηρετήσει ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων σε Δ.Ι.Ε.Κ., είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΠΜΣ «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίας» με διδακτικό έργο στο «Εργαστήριο τεχνικής υποστήριξης και μοντάζ» και πανεπιστημιακός υπότροφος του Τμήματος Ιστορίας του Ι.Π. με διδακτικό έργο στο επιστημονικό πεδίο «Αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων στη διδασκαλία της Ιστορίας». Είναι δημιουργός ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής έρευνας και έχει συμμετοχή σε συνέδρια και κριτικές επιτροπές. Παράλληλα διατηρεί δημιουργική συνεργασία με τον Θεόδωρο Παπαγιάννη, ομότιμο Καθηγητή ΑΣΚΤ - γλύπτη και το ομώνυμο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος:

Άγγελος Κωσταράς: aggekost@gmail.com

[Image by stokpic from Pixabay ]