Η Διδασκαλία Της Ελληνικής Ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Η Διδασκαλία Της Ελληνικής Ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Κατηγορία : Θέματα Διδακτικής


Διάστημα : 18 εβδομάδες, (450 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Δρ Ιωάννα A. Ευσταθίου, Γεωργία Ευθυμίου, Κατερίνα Τσιούμα,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Η Διδασκαλία Της Ελληνικής Ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τις δράσεις της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ», διάρκειας 450 ωρών και 18 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων), που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση:τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η εισαγωγή στη διδασκαλία και στην εκμάθηση της νέας ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας, καθώς και η παρουσίαση όλων των διαστάσεων που σχετίζονται με το θέμα, όπως η πολυπολιτισμικότητα και η διαπολιτισμική αγωγή, η διγλωσσία και η δίγλωσση εκπαίδευση, οι διδακτικές πρακτικές και οι μέθοδοι αξιολόγησης των μαθητών, η γνωριμία με σχετικά διδακτικά εγχειρίδια, αλλά και οι πιθανές δυσκολίες διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης μιας πολυγλωσσικής τάξης, στο πλαίσιο του σύγχρονου πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος που χαρακτηρίζει την χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες, ως απότοκο των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.

Η μελέτη του επιμορφωτικού υλικού και η αξιοποίησή του μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες θα καταστήσει τους επιμορφούμενους/ες γνώστες ετερόκλητων πτυχών του θέματος, θα τους ενισχύσει με διαπολιτισμική ετοιμότητα και επάρκεια, θα τους καταστήσει ευέλικτους ως προς τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις, ικανούς να υιοθετούν την κατάλληλη στάση απέναντι σε μαθητές με αλλόγλωσσο και διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, να αξιοποιούν το γλωσσικό ρεπερτόριο και το πολιτισμικό κεφάλαιο των αλλόγλωσσων μαθητών, να εφαρμόζουν τις κατάλληλες πρακτικές διδασκαλίας και αξιολόγησης προάγοντας την εκπαιδευτική διαδικασία με οφέλη για τον μαθητή/ εκπαιδευόμενο, αλλά και τον εκπαιδευτικό.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:

 1. Να γνωρίσουν την έννοια της διαπολιτισμικότητας / πολυπολιτισμικότητας και τις σύγχρονες τάσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
 2. Να γνωρίσουν τις έννοιες της αυτοεκτίμησης αι αυτοαντίληψης.
 3. Να γνωρίσουν την έννοια της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και τις αρχές που τη διέπουν.
 4. Να γνωρίσουν καινοτόμα προγράμματα αθλητισμού και πολιτισμού μέσα από πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό.
 5. Να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν τις έννοιες της διγλωσσίας και της δίγλωσσης εκπαίδευσης, καθώς και τα εκπαιδευτικά μοντέλα που αφορούν τους δίγλωσσους μαθητές.
 6. Να προσδιορίζουν τις βασικές αρχές και θεωρίες της εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και να τις αντιπαραβάλλουν με αυτές της μητρικής τους γλώσσας.
 7. Να γνωρίζουν τους βασικότερους παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και των πολιτισμικών της στοιχείων.
 8. Να γνωρίζουν τις πιο αντιπροσωπευτικές κατηγορίες λαθών των διδασκομένων τη νέα ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα.
 9. Να διακρίνουν τα διδακτικά εγχειρίδια νέας ελληνικής (ΝΕ) ως δεύτερης/ξένης γλώσσας ως προς το περιεχόμενο, το επίπεδο και τις ιδιαιτερότητές τους.
 10. Να ορίζουν τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες στην ελληνομάθεια (κατανόηση γραπτού Λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου και παραγωγή προφορικού Λόγου).
 11. Να συσχετίζουν ζητήματα γλωσσικής διδασκαλίας με τη μορφοσυντακτική δομή της ΝΕ. και να αντιλαμβάνονται τη σημασία του προφορικού και γραπτού λόγου στην ελληνομάθεια. 
 12. Να διακρίνουν τις ανάγκες έκφρασης και επικοινωνίας των μαθητών της ΝΕ. ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μητρικής τους γλώσσας.
 13. Να αναγνωρίζουν τις δυσκολίες πρόσληψης του προφορικού ελληνικού λόγου και εκμάθησης του γραπτού ελληνικού λόγου ανά επίπεδο ελληνομάθειας, π.χ. ζητήματα γραφής, ορθογραφίας, τονισμού.

 

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:

 1. Να είναι σε θέση να διακρίνουν τις διαφορές των όρων πολυπολιτισμική και διαπολιτισμική εκπαίδευση.
 2. Να είναι σε θέση να διακρίνουν τις διαφορές των όρων της αυτοεκτίμησης και αυτοαντίληψης και να προσδιορίζουν τον ρόλο που διαδραματίζουν στον χαρακτήρα και κατ’ επέκταση στη σχολική πρόοδο και κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών μαθητών.
 3. Να είναι σε θέση να επιλέγουν κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και να προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους με βάση τις ανάγκες αυτές.
 4. Να αποκτήσουν ικανότητες εφαρμογής διαφοροποιημένης διδασκαλίας και αντιμετώπισης της αμηχανίας τους, λόγω αδυναμίας κατανόησης της γλώσσας που ομιλούν οι μαθητές.
 5. Να είναι σε θέση να επιλέγουν κατάλληλο πρόγραμμα, δράση και εκπαιδευτική δραστηριότητα και να τις προσαρμόζουν στις εκπαιδευτικές και διδακτικές τους ανάγκες.
 6. Να ασκηθούν στην αναζήτηση και αξιοποίηση Παιδαγωγικού και Διδακτικού Υλικού για τον εκπαιδευτικό που διδάσκει την ελληνική σε παιδιά με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο.
 7. Να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά των δίγλωσσων ατόμων στην τάξη τους και να σχεδιάζουν προγράμματα εκπαιδευτικής παρέμβασης με βάση τις θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν τη διγλωσσία.
 8. Να εφαρμόζουν ποικίλες μεθόδους προσέγγισης των μαθητών-εκπαιδευομένων μετά τη γνώση που αποκόμισαν σχετικά με τον τρόπο εκμάθησης μιας γλώσσας.
 9. Να εφαρμόζουν τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
 10. Να υιοθετούν ποικίλες προσεγγίσεις απέναντι στα λάθη των μαθητών και στη διαχείρισή τους.
 11. Να σχεδιάζουν πρωτότυπο υλικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή για τη διδασκαλία της ΝΕ ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
 12. Να σχεδιάζουν ποικίλες δοκιμασίες αξιολόγησης της ΝΕ ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες.
 13. Να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα και τη σημασία της αξιολόγησης και ανατροφοδότησης για την εκμάθηση και διδασκαλία της ΝΕ ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
 14. Να συσχετίζουν ζητήματα γλωσσικής διδασκαλίας με τη μορφοσυντακτική δομή της ΝΕ.
 15. Να αναπτύσσουν κατάλληλες πρακτικές για τη διδασκαλία της κατανόησης και της παραγωγής του προφορικού και γραπτού λόγου, της γραμματικής και την καλλιέργεια λεξιλογίου.

 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:

 1. Να υιοθετήσουν «εκπαιδευτικές διαπολιτισμικές πολιτικές» με σκοπό την δημιουργία πολιτών με πολυπολιτισμική συνείδηση.
 2. Να υιοθετήσουν συμπεριφορές που ενισχύουν τη διαπαιδαγώγηση των νέων γενιών σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.
 3. Να υιοθετήσουν συμπεριφορές που ενισχύουν τον πλουραλισμό, την ελευθερία, την ισότητα και την ανοχή σε διαφορετικούς πολιτισμούς.
 4. Να υιοθετήσουν συμπεριφορές που ενισχύουν τη συνέργεια και καλές πρακτικές στη συνδιδασκαλία.
 5. Να εκτιμήσουν τη σημασία του ρόλου του εκπαιδευτικού στο διδακτικό προγραμματισμό και την χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού.
 6. Να υιοθετήσουν συμπεριφορές που ενισχύουν τη συνέργεια και καλές πρακτικές στη διαφοροποιημένη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένη / δεύτερη γλώσσα.
 7. Να αποδέχονται τα προβλήματα και τις προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο/η εκπαιδευτικός που διδάσκει την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα.
 8. Να αποδέχονται την ετερότητα σε κάθε μορφή γλωσσική, πολιτισμική κλπ.
 9. Να υιοθετούν τις βασικές αρχές των θεωρητικών προσεγγίσεων της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.
 10. Να εκτιμούν τα προσδοκώμενα οφέλη από την ύπαρξη δίγλωσσων και αλλόγλωσσων μαθητών/επιμορφούμενων στο εκπαιδευτικό τους περιβάλλον. 
 11. Να υιοθετούν τεχνικές που συγκροτούν το προφίλ του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
 12. Να γίνονται αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση και δεκτικοί στις ιδιαιτερότητες της πολυγλωσσικής και πολυπολιτισμικής τάξης.
 13. Να εφαρμόζουν τεχνικές αποτελεσματικής διόρθωσης των γλωσσικών λαθών των μαθητών/εκπαιδευομένων.
 14. Να υιοθετήσουν ποικίλους τρόπους δημιουργίας εκπαιδευτικού περιεχομένου (έντυπα και ηλεκτρονικά) για τη ΝΕ όταν διδάσκεται ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. 
 15. Να αισθάνονται εξοικειωμένοι με όλες τις γλωσσικές δεξιότητες για τη διδασκαλία της ΝΕ ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
 16. Να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα με τους μαθητές τους υιοθετώντας διδακτικές γραμματικο-λεξιλογικές πρακτικές σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες τους, την ηλικία κ.λπ.
 17. Να χειρίζονται αποτελεσματικότερα σύνθετα ζητήματα πρόσληψης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου στους μαθητές τους.
 18. Να ενθαρρύνουν τη φιλαναγνωσία και την αξιοποίηση του λογοτεχνικού και δημοσιογραφικού γραπτού λόγου για τη βελτιστοποίηση της διδασκαλίας του γραπτού λόγου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

(ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

(ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ, ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

(ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΕΝΤΑΞΙΑΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (ΜΕΡΟΣ Α)

4.1. Συμπεριληπτική εκπαίδευση
4.2. Διαπολιτισμική επάρκεια και ενταξιακή εκπαίδευση προσφύγων
4.3. Διδακτικό Σχέδιο και Υλικό – Τεχνικές καλής λειτουργίας της τάξης
4.4. Διδακτική Μεθοδολογία της ενταξιακής παιδαγωγικής

(ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΕΝΤΑΞΙΑΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (ΜΕΡΟΣ Β)

5.1. Βασικές αρχές για ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον
5.2. Διδακτικός Προγραμματισμός
5.3. Καλές πρακτικές στη συνδιδασκαλία-Πηγές
5.4. Πολύγλωσσο εκπαιδευτικό υλικό- Λεξικά
5.5. Παιδαγωγικό και Διδακτικό Υλικό για τον εκπαιδευτικό που διδάσκει την ελληνική σε παιδιά με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο
5.6. Παραδείγματα δραστηριοτήτων

(ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ) ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

(ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ

7.1. Ορισμός, τα είδη και οι μορφές διγλωσσίας
7.2. Τα οφέλη και αρνητικές επιδράσεις της διγλωσσίας με βάση παλιότερες και νεότερες έρευνες
7.3. Οι συνέπειές της στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης

(ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

8.1. Οι βασικές απόψεις και οι προσανατολισμοί για τη δίγλωσση εκπαίδευση.
8.2. Τα είδη δίγλωσσης εκπαίδευσης που έχουν εφαρμοστεί ανά τον κόσμο
8.3. Η δίγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα

(ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΙΡΡΟΗΣ- ΘΕΩΡΙΕΣ

9.1. Οριοθέτηση και διάκριση μεταξύ πρώτης, δεύτερης και ξένης γλώσσας
9.2. Παράμετροι επιρροής της κατάκτησης-εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας
9.3. Θεωρίες γλωσσικής κατάκτησης

(ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

10.1. Φυσική προσέγγιση
10.2. Δομική προσέγγιση
10.3. Γραμματικο-μεταφραστική μέθοδος
10.4. Άμεση μέθοδος
10.5. Προφορικο-ακουστική μέθοδος
10.6. Σιωπηλή μέθοδος
10.7. Λειτουργική προσέγγιση
10.8. Επικοινωνιακή προσέγγιση
10.9. Εστίαση στον τύπο
10.10. Τελευταίες προσεγγίσεις

(ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

11.1. Κατηγοριοποίηση των δίγλωσσων μαθητών
11.2. Τυπολογία των γλωσσικών λαθών
11.3. Ανάλυση των λαθών
11.4. Διόρθωση των λαθών-στάδια
11.5. Πρακτικές αντιμετώπισης-διόρθωσης και αξιοποίησης των λαθών

(ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

12.1. Ενδεικτικά εγχειρίδια διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (έντυπα & ηλεκτρονικά)
12.2. Παράμετροι για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού

(Λιάπη)

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

13.1. Γλωσσικές δεξιότητες
13.2. Θέματα αξιολόγησης των μαθητών γλώσσας σε όλες τις δεξιότητες
13.3. Είδη δοκιμασιών.
13.4. Ειδική Αγωγή και εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

(ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΟΥΜΑ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

14.1. Διδασκαλία γραμματικής: είδη γραμματικών, σημασία της γραμματικής, τρόπος διδασκαλίας
14.2. Πρόσκτηση λεξιλογίου: χρήση λεξικού, πρακτικές ανάπτυξης προσληπτικού και παραγωγικού λεξιλογίου

(ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΟΥΜΑ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

15.1. Η θέση του προφορικού λόγου στην ελληνομάθεια, σε περιβάλλοντα τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης
15.2. Κατανόηση προφορικού λόγου: σκοπός διδασκαλίας, προβλήματα και λύσεις, στρατηγικές, δραστηριότητες.
15.3. Παραγωγή προφορικού λόγου: σκοπός διδασκαλίας, προβλήματα και λύσεις, στρατηγικές, δραστηριότητες
15.4. Διδασκαλία του γραπτού λόγου σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας
15.5. Η θέση του γραπτού λόγου στην ελληνομάθεια, σε περιβάλλοντα τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης
15.6. Κατανόηση γραπτού λόγου: διαφορές από την κατανόηση προφορικού λόγου, σκοπός διδασκαλίας, προβλήματα και λύσεις, στρατηγικές, δραστηριότητες.
15.7. Παραγωγή γραπτού λόγου: διαφορές από την παραγωγή προφορικού λόγου, σκοπός διδασκαλίας, προβλήματα και λύσεις, στρατηγικές, δραστηριότητες.
15.8. Λογοτεχνικός και δημοσιογραφικός λόγος & Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

(ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΟΥΜΑ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Ερωτήσεις Quiz

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Είναι απόφοιτος κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Γλωσσολογίας και Διδάκτορας Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με διατριβή που αφορά τα Εγχειρίδια Γραμματικής. Έχει προϋπηρεσία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα υπήρξε συνεργάτης στο ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ (Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπου δίδασκε «Ελληνικά ως ξένη γλώσσα» σε αλλόγλωσσους φοιτητές και απόδημους. Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης και πανεπιστημιακός υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου όπου δίδαξε «Διγλωσσία» και «Γλωσσική ανάπτυξη» και διδάσκουσα σε Σχολές Εκπαίδευσης Ελληνικής Αστυνομίας όπου έχει διδάξει «Ελληνική Γλώσσα». Έχει ασχοληθεί με την εκπαίδευση ενηλίκων διδάσκοντας Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και αλφαβητισμό σε ευάλωτες ομάδες όπως τσιγγάνοι και ROMA. Έχει δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους, σε επιστημονικά περιοδικά και εισηγήσεις σε ημερίδες, εθνικά και διεθνή συνέδρια. Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και υπεύθυνη εξετάσεων του Συστήματος πιστοποίησης Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας & Ελληνικού Πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, του Υπουργείου Παιδείας και Εσωτερικών. Διαθέτει πλήθος επιμορφώσεων σχετικών με την εξ αποστάσεως και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένη γλώσσα, την εκπαίδευση ενηλίκων κ.ά. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται στη Μέση Εκπαίδευση συμμετέχοντας παράλληλα σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Στοιχεία επικοινωνίας: georgiaefthim@gmail.com georgiaefthim@yahoo.gr

ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, με κατεύθυνση την Αρχαιολογία & Ιστορία Τέχνης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη «Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων» με θέμα διπλωματικής: «Το Μουσείο ως περιβάλλον μάθησης και εκπαίδευσης. Μαθησιακές ευκαιρίες - Σχολικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.» Φοιτά στο μεταπτυχιακό τμήμα του ΕΑΠ: «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)» και είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο διατριβής: «Το Εικονικό Μουσείο στην Εκπαιδευτική πράξη.» Είναι συγγραφέας τριών επιστημονικών συγγραμμάτων και έχει την επιμέλεια τριών ειδικών εκδόσεων με λαογραφικό / ιστορικό περιεχόμενο. Επίσης, δημοσιεύσεις κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους, δημοσιεύσεις σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και εισηγήσεις σε εθνικά και παγκόσμια συνέδρια. Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων, διαθέτει προϋπηρεσία σαν εκπαιδεύτρια ενηλίκων στην Ιστορία της Τέχνης και στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Έχει βραβευτεί από
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του θεσμού «Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση» και της έχουν απονεμηθεί πολλές τιμητικές διακρίσεις και έπαινοι αναφορικά με την προσφορά της στην εκπαίδευση. Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά (ξενόγλωσσα και ελληνόγλωσσα), όπως και σε Συνέδρια. Εργάστηκε στο παρελθόν σαν αρχαιολόγος και από το 1991 έως σήμερα διδάσκει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με την ειδικότητα της Φιλολόγου. Συμμετέχει σε καινοτόμες δράσεις και ελληνικά/ξένα εκπαιδευτικά προγράμματα και διαθέτει πλήθος ωρών επιμόρφωσης σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων και την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Στοιχεία επικοινωνίας: iefsta2@gmail.com

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΟΥΜΑ

Κατάγεται από το Καρπενήσι, αλλά διαμένει στην Πάτρα από το 2006. Σπούδασε φιλολογία στο Τμ. Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ειδίκευση Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών) και συνέχισε σε μεταπτυχιακές σπουδές στη Νεοελληνική φιλολογία με υποτροφία του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης». Είναι πτυχιούχος Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και εξειδικεύεται σε μεταπτυχιακό επίπεδο στη «Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες» (ΕΑΠ). Μιλάει αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, γαλλικά και μαθαίνει αραβικά. Από το 2008 ασκεί διδακτικό έργο ως διδάσκουσα της Νέας Ελληνικής γλώσσας σε μη φυσικούς ομιλητές, ενώ για περίπου μία δεκαετία εργάστηκε ως Φιλόλογος σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης στην Πάτρα. Διετέλεσε συντονίστρια Αχαΐας στο λαϊκό «πανεπιστήμιο» της «Ακαδημίας των Πολιτών» Πάτρας και επιβλέπουσα διαδικτυακών προγραμμάτων επιμόρφωσης ενηλίκων καθηγητών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία & τη διδακτική της νέας ελληνικής γλώσσας σε φυσικούς και μη φυσικούς ομιλητές και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΕΛΠΠΟ. Ακόμα, ασχολείται με τη διόρθωση και επιμέλεια εκδόσεων (έχει επιμεληθεί γλωσσικά περισσότερα από 110 βιβλία που κυκλοφορούν ήδη), ενώ από το 2020 εργάζεται ως αναπληρώτρια φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έχει δημοσιεύσει εργασίες της για θέματα νεοελληνικής φιλολογίας, συμμετείχε σε ανθολόγηση Ελλήνων ποιητών σε αυτοτελή βιβλία («Ποιητικά Πορτραίτα», 2017, 2018, σε συνεργασία με τον ποιητή Α.Δ.Σκιαθά) και έχει μεταφράσει το παιδικό βιβλίο της Ροθίο Μπονίγια «Το ψηλότερο βουνό βιβλίων στον κόσμο» (2019). Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη διδακτική γλώσσας και λογοτεχνίας σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα και την πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Στοιχεία επικοινωνίας: catsiouma@gmail.com

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος:

Ευθυμίου Γεωργία - συντονίστρια (georgiaefthim@yahoo.gr )

[Photo by Markus Spiske @ Pexels.com]