Ενσωματώνοντας Σύγχρονα Ψηφιακά Εργαλεία Στην Καθημερινή Διδασκαλία Όλων Των Ειδικοτήτων

Ενσωματώνοντας Σύγχρονα Ψηφιακά Εργαλεία Στην Καθημερινή Διδασκαλία Όλων Των Ειδικοτήτων

Κατηγορία : Θέματα Διδακτικής


Διάστημα : 20 εβδομάδες, (500 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Άγγελος Κωσταράς,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Ενσωματώνοντας Σύγχρονα Ψηφιακά Εργαλεία Στην Καθημερινή Διδασκαλία Όλων Των Ειδικοτήτων

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τις δράσεις της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ», διάρκειας 500 ωρώνκαι 20 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων) που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο «Τέχνη, Κινηματογράφος και εφαρμογή τους στην εκπαίδευση»

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση:τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η διεπιστημονική προσέγγιση των νέων μέσων και της διδακτικής. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα νέα μέσα και πιο συγκεκριμένα με τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία και τη γραφιστική. Μία σύγχρονη προσέγγιση στην αναγκαιότητα και την αξία της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και της ενσωμάτωσης στη διδασκαλία σύγχρονων μέσων. Επιπρόσθετα, θα εξετασθούν σύγχρονες μορφές τέχνης, όπως η Video Art  και η Optical Art. Θα αναλυθούν οι βασικές αρχές της γραφιστικής και οι σύγχρονες εφαρμογές της. Τέλος, θα δοθούν συγκεκριμένα παραδείγματα επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων με τη χρήση του προγράμματος Adobe Photoshop.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Κατανοούν την ιστορική εξέλιξη της Φωτογραφίας
 2. Αναγνωρίζουν τη σχέση των τεχνών με άλλες επιστήμες
 3. Ορίζουν την Τέχνη Διαδικτύου
 4. Διακρίνουν τις βασικές αρχές της Γραφιστικής
 5. Προσδιορίζουν τα Νέα Μέσα
 6. Αναγνωρίζουν τα στάδια παραγωγής
 7. Περιγράφουν την καλλιτεχνική εκπαίδευση
 8. Αναγνωρίζουν τις εφαρμογές της θεωρίας του Vygotsky στη διδασκαλία
 9. Διακρίνουν τα Νέα Μέσα
 10. Διακρίνουν τον οπτικοακουστικό γραμματισμό
 11. Περιγράφουν τα οφέλη του Κινηματογράφου ως διδακτικού μέσου
 12. Ορίζουν την Video Art και την Οπτικοκινητική Τέχνη
 13. Κατανοούν τις βασικές λειτουργίες του Adobe Photoshop

 

 

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. Να εντοπίζουν τις βασικές αρχές της τέχνης της Φωτογραφίας
 2. Να αναγνωρίζουν το Ντοκιμαντέρ ως είδος
 3. Εφαρμόζουν στην εκπαιδευτική διαδικασία τα Νέα Μέσα
 4. Αναδεικνύουν την ανάγκη της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στο σύγχρονο Σχολείο
 5. Ανατρέχουν στη θεωρία του Vygotsky
 6. Αναγνωρίζουν τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της τέχνης
 7. Αναδεικνύουν τον θεμελιώδη ρόλο του Κινηματογράφου ως διδακτικού μέσου
 8. Αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της Γραφιστικής
 9. Εφαρμόζουν τις αρχές του οπτικοακουστικού γραμματισμού
 10. Παράγουν διδακτικό έργο με τη χρήση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών
 11. Εφαρμόζουν τις βασικές λειτουργίες του AdobePhotoshop

 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 1. Αποκωδικοποιούν έννοιες που αφορούν την ενσωμάτωση των ψηφιακών μέσων στη διδασκαλία
 2. Προτείνουν τρόπους ενσωμάτωσης του κινηματογράφου στην εκπαίδευση
 3. Προσεγγίζουν κριτικά οπτικοακουστικά έργα
 4. Καθιερώνουν τη χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία
 5. Προτείνουν πολυπρισματικές προσεγγίσεις στη διδακτική
 6. Να λειτουργούν ως συμπαραγωγοί οπτικοακουστικών έργων με τους μαθητές
 7. Συνεισφέρουν στην αισθητική προσέγγιση καλλιτεχνικών έργων
 8. Προτείνουν δημιουργικά project ενσωματώνοντας τη χρήση του AdobePhotoshop

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: net.art – Τέχνη Διαδικτύου I

Άγγελος Κωσταράς

 1. net.art 
 2. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν εν γένει την Net Art.
 3. Μια σύντομη ιστορία της net art

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: net.art – Τέχνη Διαδικτύου II

 Άγγελος Κωσταράς

 1. Net art έργα τέχνης με την πάροδο των ετών
 2. Σημείωση σχετικά με τη διατήρηση
 3. Εξετάζοντας την τεχνολογία, η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι η απαξίωση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Οπτικοκινητική Τέχνη

Άγγελος Κωσταράς

 1. Οπ Αρτ - OpticalArt
 2. Αναφορά στο έργο της BridgetRiley

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Το video art και οι πρώτοι εκφραστές του

Άγγελος Κωσταράς

 1. Εισαγωγή
 2. Η διαμόρφωση του video art (Βίντεο τέχνη)
 3. Οι εγκαταστάσεις  βίντεο
 4. Το πειραματικό βίντεο
 5. Το video art ωριμάζει
 6. Σημαντικοί καλλιτέχνες

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Ντοκιμαντέρ, Κινηματογράφος και Διδακτική

Άγγελος Κωσταράς

 1. Μορφές λόγου στο ντοκιμαντέρ
 2. Κινηματογράφος ως διδακτικό μέσο
 3. Κινηματογράφος στην εκπαίδευση ως πολυτροπικό μέσο διδασκαλίας
 4. Τέχνη στην εκπαίδευση
 5. Ο κινηματογράφος στην εκπαίδευση

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Η Καλλιτεχνική Αγωγή στο σχολείο

Άγγελος Κωσταράς

 1. Η αισθητική αγωγή στο Σχολείο – Η καλλιτεχνική αγωγή στο Σχολείο.
 2. Η τέχνη αποτελεί ιδιαίτερη γνώση;
 3. Η τέχνη έχει καθ’ εαυτή παιδαγωγικό χαρακτήρα;
 4. Από την αισθητική αγωγή στην καλλιτεχνική αγωγή: από το σχέδιο στις πλαστικές τέχνες
 5. Όταν το Σχολείο προβληματίζεται…

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Vygotsky τέχνη και εκπαίδευση

Άγγελος Κωσταράς

 1. Εφαρμογές της θεωρίας του Vygotsky στη διδασκαλία
 2. Προτεινόμενο Διδακτικό Σενάριο
 3. Στόχοι του Σεναρίου
 4. Υλοποίηση σεναρίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Εκπαίδευση, Τέχνη και κινούμενη εικόνα

Άγγελος Κωσταράς

 1. Καλλιτεχνική εκπαίδευση στα σχολεία
 2. Σχολείο και νέα μέσα

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Γραφιστική 1 - Βασικές αρχές σχεδίασης

Άγγελος Κωσταράς

 1. Βασικά σχήματα
 2. Δίνοντας σχήμα και μορφή
 3. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του χώρου

Βασικά σχήματα

 1. Χρησιμοποιώντας διάφορα στοιχεία για επίτευξη αρμονίας

Ισορροπία και αρμονία

 1. Συνδυασμός και τοποθέτηση πολλαπλών στοιχείων
 2. Ταιριάζοντας πολλαπλά στοιχεία

Ισορροπία και αρμονία

 1. Η χρήση του πλέγματος

Το περιεχόμενο θα καθορίσει το πλέγμα

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Γραφιστική 2 - Βασικές αρχές σχεδίασης

Άγγελος Κωσταράς

 1. Γραφιστική 2 - Βασικές αρχές σχεδίασης
 2. Γραμματοσειρά: Κείμενο και γραμματοσειρές
 3. Οικογένειες για στοιχειοθέτηση κειμένου
 4. Προβολή: Ένταση, στιλ, διάστιχο και διαστοιχείωση
 5. Προβολή: Στιλ στοιχειοθεσίας, σχήματα, format και θετικό σε αρνητικό
 6. Στοιχειοθετώντας τη σελίδα
 7. Χρώμα: Μείξη τυπογραφικών στοιχείων, χρώματος και εικόνων
 8. Επίδραση του χρώματος
 9. Χρώμα Μήνυμα: Επιλέγοντας χρώματα
 10. Αναλύοντας πληροφορίες: Ιεράρχηση κειμένου
 11. Επίπεδα σπουδαιότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Γραφιστική 3

Άγγελος Κωσταράς

 1. Φωτογραφία: Λαμβάνοντας αποφάσεις
 2. Χρησιμοποιώντας φωτογραφίες
 3. Φωτογραφία: Αποκοπή
 4. Πώς να χειριστείτε το θέμα
 5. Κείμενο και εικόνες: Συνδυάζοντάς τα
 6. Διάθεση και τοποθέτηση
 7. Ενημέρωση – σχεδιαστικά project και κατηγορίες - Γιατί το χρειάζεστε;
 8. Λογότυπα και γραφική ύλη
 9. Μελέτη εφαρμογών

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Γραφιστική 4 – σχεδιαστικά project και κατηγορίες

Άγγελος Κωσταράς

 1. Newsletter
 2. Φυλλάδιο
 3. Περιοδικό
 4. Έντυπη διαφήμιση
 5. Αφίσα και προβολή

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Η εξέλιξη της Φωτογραφίας Ι

Άγγελος Κωσταράς

Σύντομη Χρονολογία

 1. 1820-1840: Περίοδος φωτογραφικού πειραματισμού.
 2. 1840-1870
 3. 1870-1900

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Η εξέλιξη της Φωτογραφίας ΙΙ

Άγγελος Κωσταράς

Σύντομη Χρονολογία

 1. 1900-1920
 2. 1920-1933
 3. 1933-1980

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Δημιουργώντας στο Adobe Photoshop Ι

Άγγελος Κωσταράς

Εισαγωγή στο Adobe Photoshop I

 1. Δημιουργία Frame Φωτογραφίας
 2. Δημιουργία Κολλάζ

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Εισαγωγή στο Adobe Photoshop II

Άγγελος Κωσταράς

 1. Ρετούς φωτογραφίας - Διόρθωση ρυτίδων
 2. Ρετούς φωτογραφίας – Διόρθωση Κυτταρίτιδας

ΕΝΟΤΗΤΑ 17:ΚΟΥΙΖ (ερωτήσεις κλειστού τύπου)

+ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Άγγελος Κωσταράς

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι  Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

Άγγελος Κωσταράς

Σύντομο βιογραφικό εκπαιδευτή

Ο Άγγελος Κωσταράς είναι απόφοιτος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, του ΠΜΣ «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Ειδικού Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι υποψήφιος διδάκτορας Σύγχρονης Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έχει υπηρετήσει ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων σε Δ.Ι.Ε.Κ., είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΠΜΣ «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίας» με διδακτικό έργο στο «Εργαστήριο τεχνικής υποστήριξης και μοντάζ» και πανεπιστημιακός υπότροφος του Τμήματος Ιστορίας του Ι.Π. με διδακτικό έργο στο επιστημονικό πεδίο «Αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων στη διδασκαλία της Ιστορίας». Είναι δημιουργός ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής έρευνας και έχει συμμετοχή σε συνέδρια και κριτικές επιτροπές. Παράλληλα διατηρεί δημιουργική συνεργασία με τον Θεόδωρο Παπαγιάννη, ομότιμο Καθηγητή ΑΣΚΤ - γλύπτη και το ομώνυμο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος: 

Άγγελος Κωσταράς: aggekost@gmail.com

[Image by cherylt23 from Pixabay ]