Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Θεωρητικών Μαθημάτων

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Θεωρητικών Μαθημάτων

Κατηγορία : Θέματα Διδακτικής


Διάστημα : 11 εβδομάδες, (325 ώρες)


Εκπαιδευτής/ες : Μάρθα Ι. Ηλιοπούλου, Μαρία Ράλλη,


Πρόγραμμα σπουδών : Κατεβάστε το αρχείο

Κατάσταση : Ενεργό Κόστος: Πληρωμή έκτακτης συνδρομής μέλους ΕΕΠΕΚ 20 €

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Θεωρητικών Μαθημάτων

Περιγραφή:

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συνεχίζοντας τις δράσεις της στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών της και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, υλοποιεί μέσω της νέας της πλατφόρμας MOOC, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Διαφοροποιημένη διδασκαλία Θεωρητικών Μαθημάτων», διάρκειας 325 ωρών και 11 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω), οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ, η οποία θα αναγράφει το σύνολο των ωρών του προγράμματος, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων) που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο …………………………………………………………...

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση:τουλάχιστον 50% επιτυχία στο κουίζ ερωτήσεων κλειστού τύπου(διατίθεται προς συμπλήρωση στην πλατφόρμα μετά την παρέλευση τουλάχιστον του μισού χρονικού διαστήματος από τη συνολική διάρκεια του προγράμματος).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη φιλοσοφία  της διαφοροποιημένης διδασκαλίας . Ειδικότερα, η εννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου.

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Να ορίζουν τη  διαφοροποιημένη διδασκαλία, την αναγκαιότητα της και τις βασικές τεχνικές της
  2. Να συνειδητοποιήσουν ότι η μοναδικότητα κάθε μαθητή επηρεάζει τη διδασκαλία

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  1. Nα σχεδιάζουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία ανάλογα τη μοναδικότητα κάθε μαθητή
  2. Να εφαρμόζουν τους βασικούς άξονες της διαφοροποιημένης ώστε να σχεδιάζουν την διδασκαλία τους
  3. Να αξιολογούν την πορεία της διδασκαλίας

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  1. Να διαχειρίζονται μαθητές με δυσκολίες σε μαθησιακό, αναπτυξιακό και συμπεριφορικό επιπεδο
  2. Να αναγνωρίζουν τυχόν δυσκολίες και ελλείμματα των μαθητών τους
  3. Nα εφαρμόζουν στην πράξη τη διαφοροποιημένη διδασκαλία
  4. Να αποδεχτούν τη φιλοσοφία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Θεωρητικά μαθήματα που δυσκολεύουν περισσότερο τα παιδιά μαθησιακά

1.1 Μαθήματα Δημοτικού
1.2 Μαθήματα Γυμνασίου
1.3 Μαθήματα Λυκείου

Ηλιοπούλου Μάρθα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Διαφοροποιημένη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων

2.1 Έννοια –ορισμός - λειτουργία
2.2 Παρανοήσεις και Παρερμηνείς για τη διαφοροποίηση διδασκαλίας
2.3 Αναγκαιότητα της

Ηλιοπούλου Μάρθα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

3.1 Βασικοί Άξονες Διαφοροποιημένης διδασκαλίας

a. Περιεχόμενο και υλικό
b. Διαδικασίες και δραστηριότητες
c. Αποτέλεσμα
d. Μαθησιακό Περιβάλλον
e. Αξιολόγηση

3.2 Δευτερέυοντες Άξονες Διαφοροποιημένης διδασκαλίας

a. Στοχος
b. Ρυθμός
c. Βαθμός Δυσκολίας
d. Ανατροφοδότηση
e. Συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διδασκαλία

Ηλιοπούλου Μάρθα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Εκμάθηση του τρόπου εφαρμογής της διαφοροποιημένης μεθόδου διδασκαλίας μέσω κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών

4.1 Ρόλος Εκπαιδευτικού και προσωπική εξέλιξη
4.2 Προγράμματα επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών
4.3 Θεωρια, πρακτικές- στρατηγικές, δεξιότητες αυτοπαρατήρησης/ αυτοαξιολόγησης διδασκαλίας

Ηλιοπούλου Μάρθα

ΕΝΟΤΗΤΗΤΑ 5: Εκμάθηση της αξιολόγησης της διαφοροποιημένης μεθόδου με πολλαπλούς τρόπους και επίπεδα

5.1 Αρχική/ Διαγνωστική Αξιολόγηση
5.2 Διαμορφωτική/ Συντρέχουσα αξιολόγηση
5.3 Τελική Αξιόλογηση

Ηλιοπούλου Μάρθα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Παρουσίαση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα

6.1 Μελέτη Περίπτωσης σε Μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες
6.2 Μελέτη Περίπτωσης Μαθητή με ΔΕΠΥ
6.3 Μελέτη Περίπτωσης Μαθητή με Αυτισμό
6.4 Μελέτη Περίπτωσης μαθητή με Νοητική υστέρηση

Ηλιοπούλου Μάρθα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Εξαγωγή συμπερασμάτων για κάθε μελέτη περίπτωσης και ερμηνεία αποτελεσμάτων

7.1 Φυλλα Εργασίας πάνω στην εκάστοτε μελέτη περίπτωσης
7.2 Ερωτηματολόγιο

Ηλιοπούλου Μάρθα

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Διαμόρφωση διαφοροποιημένων σχεδίων διδασκαλίας

8.1 Ημερησιος
8.2 Εβδομαδιαιος
8.3 Βραχυπρόθεσμος
8.4 Μακροχρονιος

Ηλιοπούλου Μάρθα

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Η διαφοροποιημένη διδασκαλία του γραπτού λόγου υπό το πρίσμα της μεταγνώσης

9.1 Μοντέλα παραγωγής γραπτού λόγου
9.2 Δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου- μεταγνωστικά ελλείμματα
9.3 Διαφοροποιημένη διδασκαλία και μεταγνώση
9.4 Διαφοροποιημένη διδασκαλία και διαδικαστικές διευκολύνσεις

Ράλλη Μαρία

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Συμβουλευτική για την αντιμετώπιση συμπεριφορών των μαθητών απέναντι σε γνωστικά αντικείμενα που παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία

10.1 Διαλεκτική Συμβουλευτική Εκπαιδευτικών
10.2 Συμβουλευτική Γονέων
10.3 Εποπτεία Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ηλιοπούλου Μάρθα

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Πλάνο διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην παραγωγή γραπτού λόγου

11.1 Διαφοροποίηση της διδασκαλία ως προς το περιεχόμενο
11.2 Διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως προς τη διαδικασία
11.3 Πλάνο μαθήματος διαφοροποιημένης διδασκαλίας του αφηγηματικού κειμένου
11.4 Πλάνο μαθήματος διαφοροποιημένης διδασκαλίας του επιχειρηματολογικού κειμένου (αν υπάρχει διαθεσιμότητα χρόνου!)

Ράλλη Μαρία

Βιογραφικά Εκπαιδευτών:

Οι εισηγητές του επιμορφωτικού προγράμματος είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης:

Ηλιοπούλου Μάρθα

Η Ηλιοπούλου Μάρθα είναι Ειδική παιδαγωγός/Φιλόλογος , εργάζεται ενεργά με παιδιά και εφήβους με ΕΕΑ. Οι προπτυχιακές της σπουδές ολοκληρώθηκαν με υποτροφία και βαθμό άριστα στη Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών σπουδών Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου- UniversitàdiTorino), διαθέτει επαγγελματικό δίπλωμα εξειδίκευσης Μαθησιακών Δυσκολιών & Προβλημάτων Συμπεριφορά, ολοκληρώνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΑΠ.. Διαθέτει πιστοποιητικά επάρκειας για τη χορήγηση αξιολογητικών εργαλείων και μεθόδων παρέμβασης για μαθητές με ΕΕΑ.Είναι πιστοποιημένη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, στη διδακτική μεθοδολογία Αρχαίων Ελληνικών σε παιδιά με ΕΕΑ και στη Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας σε Αλλόγλωσσους. Είναι πιστοποιημένη ΣύμβουλοςΕπαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού για τη γενική και ειδική αγωγή (εκδόσεις www.my-book.gr). Έχει δημοσιεύσει άρθρα της σε επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει μελέτες και έρευνες της σε συνέδρια και σεμινάρια. Είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, συνεργάζεται σε προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης και είναι ενταγμένη σε μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων.
e-mailmisparth@hotmail.gr

Ράλλη Μαρία MA. PhD

ΣΠΟΥΔΕΣ:

1999: Πτυχίο Παιδαγωγικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2000: Master in Special Educational Needs.BrunelUniversityUK.

2012: Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο των μαθησιακών δυσκολιών γραπτού λόγου και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

2022: Μεταδιδάκτορας του Τμήματος Λογοθεραπείας  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

2013-2014: Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης  στο ΚΕΔΔΥ Β’ Αθηνών.

2014-2016: Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης  στο ΚΕΔΔΥ Πειραιά

2018- έως και σήμερα:: Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης  στο 1ο  ΚΕΔΑΣΥ Δ Αθήνας

2015 έως και σήμερα: α. Σχεδιασμός και υλοποίηση εξατομικευμένων και ομαδοσυνεργατικών προγραμμάτων παρέμβασης σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, με και χωρίς τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων Διεπιστημονικό κέντρο «Παιχνιδομαθητεία». Μαρούσι.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

2013: «Στρατηγικές για την ανάπτυξη του γραπτού λόγου, ομαδοσυνεργατικές πρακτικές για διαφοροποιημένη διδασκαλία». (Σε συνεργασία με Μουζάκη, Α.). Κύκλος Επιμορφωτικών σεμιναρίων με θέμα: «Προβλήματα εκπαιδευτικής πράξης. Διαχείριση μαθητικού πληθυσμού». 3η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Ν. Ηρακλείου.

2013: «Διδασκαλία γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών γραπτού λόγου. Ασκήσεις προσομοίωσης σε εκπαιδευτικούς και γονείς για τη δυναμική των ομαδοσυνεργατικών πρακτικών σε ανομοιογενείς ομάδες μαθητών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Περιοδικό «Παράθυρο στην Εκπαίδευση του παιδιού». Αθήνα 

2011-2012: Εργαστηριακή Διδάσκουσα στο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (ΠΑΚΕ). Πανεπιστήμιο Κρήτης.

2007-2008: Επιμορφώτρια στο υποέργο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ « Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις μαθησιακές δυσκολίες» . Πανεπιστήμιο Κρήτης.

email: ralmaria2002@yahoo.gr

Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος:

Ονομ/μο συντονιστή  (Ηλιοπούλου Μάρθα misparth@hotmail.gr)

Image by Gerd Altmann from Pixabay  ]